Kommunledningsstab

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Kommundirektör
Tomas Rikse

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Brottsförebyggare
Brottsförebyggarens uppgift är att sprida kunskap och information om brottsförebyggande åtgärder. Brottsförebyggaren ska också ha kunskap om vilka problem som finns i kommunen. Uppdragsgivare är Brottsförebyggande rådet i Klippans kommun. Uppslag till brottsförebyggande insatser hämtar man framförallt från statistik från polisen.

Folkhälsostrateg
Folkhälsoutvecklaren har en sammanhållande och drivande funktion av det kommunövergripande strategiska folkhälsoarbetet i vilket det strategiska ANTD-förebyggande arbetet (alkohol, narkotika, tobak och doping) ingår. Utgångspunkt ska främst vara i den kommunala övergripande vision- och målformuleringen som ska återspeglas i hållbarhetspolicy och gemensam strategi för kommunens förvaltningar. I uppdraget ingår också att utvärdera och revidera folkhälsoplan/hållbarhetsstrategi.

Integrationsstrateg
Integrationsstrategens uppgift är att främja kommunens flyktingmottagande och integrationsarbetet i kommunen. I arbetet ingår att arbeta med finansiering av olika verksamheter genom statsbidrag från Migrationsverket. Arbetet innebär också samverkan med olika aktörer inom och utanför kommunens organisation som berörs av invandring till kommunen och att följa utvecklingen inom migrationsområdet.

Miljöstrateg
Miljöstrategens uppgift är att verka för att långsiktigt hållbar utveckling ska genomsyra hela kommunens verksamhet. Det kan handla om allt från att miljöanpassa de anställdas arbetsplatser till naturvård och stadsplanering. Många projekt görs i samverkan med andra kommuner, länsstyrelse men även internationellt i EU-projekt.

Säkerhetschef
Säkerhetschefen samordnar krisberedskapen i kommunen samt arbetar med förebyggande säkerhetsfrågor så att allvarliga skador och störningar inte uppstår. Arbetet handlar om att göra beredskapsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser samt att utbilda och öva personal och politiker som ingår i kommunens beredskapsorganisation.

Utvecklingsstrateg
Som utvecklingsstrateg är man ett stöd till kommundirektör och förvaltningschefer i utvecklingsfrågor. Man har också ansvar för att driva och utveckla kommunens styrsystem, som omfattar kommunens mål och mått. I uppdraget ingår dessutom att ha omvärldsbevakning och delta i nätverk, främst inom resultatstyrning och medborgardialog.