Rättighetskartläggning av Klippans kommun är på gång

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Rättighetskartläggning av Klippans kommun är på gång

I Klippans kommun har det tidigare inte tagits ett samlat grepp om frågor kring rättigheter, anti-diskriminering, mångfald och inkludering.

Därför görs det under våren en kartläggning av hur väl Klippans kommuns invånare får sina rättigheter tillgodosedda. Kartläggningen ska sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Klippans kommun kommer göra brevutskick med en inbjudan att medverka i fokusgrupper till ett antal slumpvis utvalda medborgare i Klippans kommun. Dessa kommer sedan representera allmänheten i ett antal fokusgrupper.

Med hjälp av bland annat fokusgrupperna är målet med kartläggningen att ta reda om kommunen levererar de tjänster som är kopplade till invånarnas rättigheter (till exempel rätten till skola, hälsa, kultur och fritid, bostad etcetera) på ett jämlikt sätt.

De olika diskrimineringsgrunderna som är utgångspunkt för analysen är:

  • Kön
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Utöver detta fokuserar studien även på hur kommunen jobbar internt med rättighetsfrågor ut ett arbetsgivarperspektiv.

För att samla information till kartläggningen kommer ett antal medarbetare från kommunens olika verksamheter delta i fokusgrupperna. Även föreningar, kunder och allmänheten kommer bjudas till fokusgruppsintervjuer för att samla så många olika perspektiv som möjligt.

Genom kartläggningen genereras en nulägesanalys som kommer bli ett användbart underlag för hur kommunen ska arbeta med rättighetsfrågor i framtiden. Ansvariga för kartläggningen är flyktingsamordnare Jonathan Viksten, integrations- och föreningssamordnare Love Hetz samt Josefin Smedberg som är trainee.

Har du frågor om kartläggningen?
Välkommen att kontakta Josefin Smedberg:
Telefon: 0734-398 210
E-post: Josefin.smedberg@klippan.se