Kommunens kvalitet i korthet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vi vill kunna jämföra oss med andra kommuner och även följa hur vår kvalitet utvecklas över tid. Kommunen medverkar därför i ett nationellt nätverk för kvalitetsutveckling. Detta leds av SKL, Sveriges kommuner och landsting, som årligen gör en kvalitetsundersökning.
Utifrån de tre grupperna nedan kan du se var Klippans kommun ligger i förhållande till andra kommuners resultat. I tabellen nedanför kan du även se hur vi utvecklat vår verksamhet jämfört med förra året. Vill du läsa mer om jämförelsen kan du göra det på SKL:s hemsida.länk till annan webbplats

 

Sämsta gruppen
Sämsta gruppen
Näst bästa gruppen

Varken sämst eller bäst

Bästa gruppen
Bästa gruppen

 

Kommunens kvalitet i korthet

2016

2015

Förändring

Jämförelse med andra


Tillgänglighet

Andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar.

100

81

   ↑  ­

grön

Andel som får ett direkt svar på en enkel fråga via telefon.

73

56

  

grön

Andel som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.

84*

96

  

grön

Öppettider utöver vardagar kl 8-17 på huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen.

49*

41

   

gul

Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten vid önskat datum.

37

49

  

röd

Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten vid önskat datum.

25

22

  

gul

Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats.

59

42

   ↓

gul

Handläggningstiden i snitt (dagar) för ekonomiskt bistånd vid nybesök.

32

13

   ↓

röd


Trygghet

Hur trygga medborgarna känner sig i kommunen.

54

54

     →

gul

Antal olika vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar.

23

15

   ↓

röd

Antal barn per personal i kommunens förskolor.

5,5*

7,2

  

gul


Delaktighet och information

Hur god kommunens webbinformation är till medborgarna.

87

85

   ↑

grön

Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling.

43

46

     ↓

röd

Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet.

-

38

    →

gul


Effektivitet

Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan.

147

109

   ↓

röd

Vilket resultat når kommunens elever i årskurs 3 i de nationella proven?

49

65

   ↓

röd

Vilket resultat når kommunens elever i årskurs 6 i de nationella proven?

77

94

   ↓

gul

Resultat i kommunens grundskolor utifrån andel behöriga till gymnasiet.

90

82,7

   ↑

gul

Hur effektiva kommunens grundskolor är utifrån kostnad per betygspoäng.

434

442

   ↑

röd

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning i kommunen.

66

72,3

   ↓

röd

Kostnad för elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram.

-

35,3

   →

gul

Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende.

805

741

   ↓

gul

Hur nöjda brukarna är med sitt särskilda boende.

85

92

   ↓

gul

Kostnad per vårdtagare inom kommunens hemtjänst.

304

339

   ↑

gul

Hur nöjda brukarna är med sin hemtjänst.

87

92

   ↓

röd

Andel ungdomar som inte åter blir aktuella inom socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning eller insats.

68

71

   ↑

röd


Samhällsutveckling

Så hög är kommunens sysselsättningsgrad.

75

73,9

   ↑

röd

Andel av befolkningen med försörjningsstöd

2,2

2,7

   ↑

grön

Antal nya företag som startats, per 1 000 invånare i kommunen.

4,7

5,3

   ↓

gul

Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (mäts vartannat år).

-

68

      →

gul

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare.

11,1

10,9

   ↓

gul

Så effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall.

55

58

   ↓

grön

Andel miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunorganisationen.

18

16

   ↑

röd

Andel inköpta ekologiska livsmedel.

7

-

  

röd

Hur väl medborgarna upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i.

59

59

  

gul

 

* Måttet har förändrats och är ej helt jämförbart med tidigare år.