Motioner

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2019

Motion om utökad lekmiljö utomhus för barn

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att Klippans kommun borde utveckla både lekmiljön och säkerheten kring lekplatsen i Klippans park.

Lekplatsen som idag finns i Klippans park är mest inriktad till lite äldre barn och är ganska liten. Med det ökade barnantal som Klippans kommun har fått och kommer att få så är det ytterst viktigt att följa med i utvecklingen och kunna erbjuda familjerna en miljö att träffas och integreras i. Att ha en inhägnad lekplats ger större möjlighet för småbarns familjerna att komma ut och röra på sig på ett säkert sätt då många medborgare idag oroar sig för att barnen ska springa ut på den starkt trafikerade vägen som går vid parken.

I Åstorps kommun finns en inhägnad lekplats i Perslund som erbjuder många lekmöjligheter både för äldre och lite yngre barn och det är en populär mötesplats för familjer med stor yta och möjlighet för picknick i gräset.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:

- ATT ge berörd förvaltning i uppgift att ta fram kostnadsförslag för en delvis inhägnad och utveckling av lekplatsen i Klippans park för ett bättre utbud på ett säkrare sätt.
- ATT ge berörd nämnd i uppgift att besluta enligt ovanstående att sats.

Marie Brink, christian Hendlertz och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om framkomlighet i korsning

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna anser att Klippans kommun borde se över korsningen mellan Södra Skolgatan och Apoteksgatan då det är väldigt svårt att i nuläge upptäcka trafik som kommer från Södra Skolgatan innan man står halvvägs ute i korsningen. Detta skapar osäkerhet för trafikanter kommande från Apoteksgatan som många gånger glömmer bort högerregeln här.

Att sätta upp en tänk på högerregeln skylt på Apoteksgatan skulle underlätta en säker framkomlighet.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna i Klippan:

- ATT ge berörd förvaltning i uppgift att utreda möjligheten att sätta upp en tänk på högerregeln skylt på Apoteksgatan och att se till att tomtägaren i korsningen håller häcken nerklippt till 80 cm enligt lagstiftning.

- ATT ge berörd nämnd i uppgift att besluta om att ovanstående insatser görs under 2019

Marie Brink, christian Hendlertz och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om att införa tiggeriförbud i Klippans kommun

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi Sverigedemokrater vill se ett nationellt förbud mot tiggeri.

En del av argumentationen mot ett tiggeriförbud har varit att det inte är lagligt möjligt och att man vill awakta dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har det kommit en dom angående Vellinges förslag till ett tiggeriförbud.

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan.
"Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Förbudet (har) getts i ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna"
Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade dagens dom:
-Det är bra att det här har prövats i högsta instans i högsta förvaltningsdomstolen. Med det beskedet har vi en ny praxis uppenbarligen, då vet vi det.

Vi välkomnar beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen men med de farhågorna att många nu kommer att argumentera för att det räcker med lokala förbud. För att vi inte skall hamna i limbo och frågan bollas fram och tillbaka är det viktigt att Klippans Kommun snarast omprövar sin ställning i frågan om lokala tiggeriförbud, och inför ett sådant.

Sverigedemokraterna Klippan har redan 2015 lagt en motion "Inför förbud mot tiggeri inom Klippans Kommun". I denna skrev vi bl a att det är viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar tiggeriet. Tiggeriet hjälper inte de verkligt drabbade utan ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja människor men enl Kommunallagen kan man söka tillstånd för insamlingar.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna Klippan:

- Att tiggeriförbud införs i Klippan Kommun på förslagsvis följande platser
- Vid alla affärer i Klippans Kommun.
- Vid Järnvägsstationer samt busshållplatser.
- Vid skolor och fritids.
- Ej heller vara tillåtet att gå runt i klippans Kommun och tigga pengar.

Sverigedemokratera Klippan
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående inlämnade av Budgetförslag ifrån de
olika Partierna

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi sverigedemokrater anser att de olika partiernas budgetförslag skall vara kansliet tillhanda i god så att budgetförslagen hinner komma med i utskicket av handlingar inför KS mötet där man kommer behandla budgeten.

Detta för att alla partier ska få se de olika förslagen. Vi anser inte att det ska vara möjligt att lämna sitt budgetförslag på sittande möte. Då har de övriga partierna ingen möjlighet att diskutera förslagen med sin partigrupp och fatta ett bra beslut.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna Klippan:

- Att budgetförslag ifrån våra partier ska vara inlämnade i tid så förslagen kan skickas med handlingarna inför KS, där budgeten ska behandlas.
- Att detta även förs in i arbetsordningen för Kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna Klippan
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion ang behandlingstid för inlämnade motioner

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Nuvarande behandlingstid för inlämnade motioner sträcker sig idag oftast över en längre period.

Inte alltför sällan kan behandlingstiden dra ut på en flerårsperiod från det att motionen blivit inlämnad tills beslut fattas.

Vi i sverigedemokraterna Klippan anser att detta är alldeles för lång tid då det kan innebära att viktiga samhällsfrågor fördröjs.

Vi tycker att en rimlig behandlingstid för en inlämnad motion skall vara sex månader. Vid ärenden av särskilt viktig art kan berörd förvaltning/nämnd begära ytterligare behandlingstid om särskilda skäl föreligger.

Enligt kommunallagens 5 kap, 35 §, bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om motionen inte kan avslutas inom ett år skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

- ATT kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behandlingstiden för inlämnade motioner.
- ATT beredningen yrkar på att kommunstyrelsen redovisar en lista på obesvarade motioner vid fyra tillfällen per år.

Sverigedemokratera Klippan
Christina Petersson
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående ett tillägg till Klippan kommuns riktlinjer
mot trakasserier och kränkande särbehandling

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att det är mycket positivt och framförallt viktigt att kommunen som arbetsgivare har väl fungerande riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Dock ser vi det som en allvarlig brist att politisk åskådning saknas i detta dokument vilket borde vara en självklarhet.

Vi är väl införstådda med att politisk åskådning ännu ej är inskriven i svensk diskrimineringslagstiftning.
Klippans kommun har med denna motion en möjlighet att vara ett föredöme för övriga kommuner i landet.

Därför yrkar sverigedemokraterna Klippan:
-ATT ett tillägg gällande politisk åskådning görs i nuvarande dokument för riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson
Åsa Edvardsson
Gruppledare

Motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler
från Klippan i idrottshallens Korridorer

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Klippan har genom tiderna haft många framgångsrika idrottsprofiler och dessa personer skulle vi vilja lyfta fram för att hedra dem för att dem satt Klippan på kartan när det gäller idrott.

I ldrotthallen idag har vi två längsgående korridorer på ovan plan vid idrottshallens huvudentre. Dessa korridorer är i dag långa och med väldigt dåligt ljus i. Här skulle man kunna sänka taket med akustikplattor och få ner ljudet i korridoren och även samtidigt kunna fälla in nya ekonomiska LED belysningar med röreslesensorer. Dessa LED lampor riktar man ut på väggarna där ramar med bilder på kända Klippan idrottsprofiler med namn och vad dem
åstadkommit inom idrotten.

Vi har många kvinnor och män som har presterat inom OS, VM, EM och mycket mer, som skall lyftas fram som inpiration till dagens ungdom och blir även en nostalgitripp för den äldre generationen när man vandrar i korridoren. Med tanke på hur många tävlingar med mera där personer besöker vår idrottshall idag, så är detta en fantastisk möjlighet att stoltsera med deras framgångar genom tiderna, för det är dem värda.

Vi Sverigedemokrater skulle vilja att Kultur & Fritid i Klippans Kommun tittar och räknar på att bygga om orridorerna enligt ovan förslag.
Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

- Att ge Kultur & Fritid ansvar att ta fram förslag för att utveckla möjligheterna att bygga om korridorerna i idrottshallen för att lyfta fram våra idrottsprofiler genom tiderna på dess väggar.

Andreas Olofsson
Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om att synliggöra Rönneå och öka attraktionskraften

Registeringsdatum: 2019-01-28
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF


Klippan fullmäktigeledamöter tog för en kort tid sedan ett enhälligt och fantastiskt bra beslut gällande Rönneå. Rönneå som är ett av de tre mest uppmärksammade vattnen i Europa, ska nu återställas för fritt strömmande vatten så att fiskar kan ta sig såväl uppströms som nedströms utan att bromsas eller huggas ihjäl av kraftverk.

Övertygelsen hos många är att detta kommer att vara ett otroligt stort lyft för Klippan. Allt ifrån besöksnäring och inflyttning till helt nya näringar som kommer att växa fram är positiva effekter av detta beslut.

För att ytterligare belysa Rönneå och göra vår omvärld mer uppmärksam på åns och vår kommuns
förträffligheter, är det viktigt att på bred front synliggöra Rönneå där vi så kan. En av dessa platser där detta kanske bästa av allt passar sig är där Rönneå idag rinner under Riksväg 21. Denna plats passeras dagligen av ca 5000 fordon. Men dessvärre uppmärksammas troligt inte denna plats överhuvudtaget av de flesta passerande. Detta med anledning av att vegetationen runt om och i anslutning till platsen är alldeles för tät.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att se över möjligheterna till att rusta närområdet vid korsning Rönneå/Riksväg 21 för att därvid synliggöra Rönneå för förbipasserande samt för rastande på rastplats Forsmöllan.
2.  att se över möjligheterna till att belysa området nattetid för att på så sätt öka
attraktionskraften och dessutom även synliggöra området på dygnets mörkare delar.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om ansvar för människor, djur och miljö.
Nej till pyroteknik.

Registeringsdatum: 2019-01-28
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Nyårsfirande är en fin och trevlig tradition som firas på olika sätt världen över.
Varje år sker dock stora tragedier p.g.a. fyrverkerier, framför allt kring nyår men även vid andra helger och olika evenemang.

Enligt tillgänglig statistik säljs fyrverkerier för över en kvarts miljard kronor årligen i Sverige. Förödelsen och lidandet som detta orsakar är enorm. Drygt 250 personer skadas varje år så svårt att det kräver sjukhusvård, ca hälften av dessa under 18 år. Många skador ger livslånga men, bl a ögonskador. I genomsnitt skadas någon så illa att någon avlider vartannat år.

Fyrverkerier är mycket miljöbelastande. Rött ljus kommer från strontiumjoner, grönt ljus från bariumjoner, som båda är radioaktiva joner. Förutom dessa ämnen kan nämnas blyföreningar, fenol hartser, naftalen, hexakloretan, PVC, kvicksilver, kadmium, svavel, krom, koppar m.m. Allt som skickas upp i luften kommer så småningom ner och hamnar i kretsloppet, i mark och vatten, och via växter och djur så småningom i vår föda.

För djur och djurägare innebär smällandet ett stort lidande. Varje nyår stressas djur till döds. Apotekens försäljning av lugnande medel ökar stort i december varje år för att förtvivlade hundägare ska försöka få hunden att överleva nyårstiden. Det är inte bara hundar som lider. Andra djur såsom katter, hästar och kor stressas svårt, även till döds, liksom vilda djur. De vilda djuren har ingen som ger omsorg i form av lugnande medel etc.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att Klippans kommun aktivt visar ansvarstagande och avsätter resurser för att under kontrollerade former arrangera ett nyårsfirande med ljusfenomen i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. 
2. att det skrivs in i den lokala ordningsstadgan att för att använda pyroteknik krävs tillstånd från kommunen.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion angående införskaffande av ett digitalt
voteringssystem

Registeringsdatum: 2019-02-05
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Att kommunfullmäktiges möten kan vara långa och röriga är välkänt för de flesta, ofta beroende på vilka beslut som ska fattas. Det är samtidigt viktigt att alla får göra sin röst hörd i en fulländad demokrati.

Allt fler kommuner har de sista åren infört digitalt voteringssystem av olika skäl. Systemen bygger på att varje ledamot har en knappdosa där man begär ordet, begär replik, voterar osv.

Dessa system har flera fördelar som verkar både tidsbesparande och ger god ordning på sammanträdet. Upprop och voteringar tar bara någon minut vilket är en tidsbesparing på lång sikt. Arbetet för presidiet och tjänstemännen minskar.

Ofta kombineras systemet med t.ex. en projektorduk där ledamöter och åskådare kan se talarlistan med mera. Man ser även vem som har ordet och återstående talartid för denne. Vid voteringar kan man se resultatet direkt på duken som är en effektiv fördel.

De flesta är nog överens om att det är lättare att föra fram en åsikt där man avlägger sin röst genom en knapptryckning än vid en "uppropsvotering" som sker idag i kommunen.

Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

  • Att ge kommunstyrelsen ansvar för att ta fram ett digitalt voteringsystem för att underlätta den
    demokratiska processen i kommunfullmäktige och alternativt i kommunstyrelsen l Klippan.

Andreas Olofsson, Jonas Luckmann och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om ökande möjligheter för allmänheten
att möta kommunens politiker

Registeringsdatum: 2019-02-25
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Då motion "Allmänhetens frågestund" blev avslagen i komunfullmäktige anser Vår Framtid - Klippan att nya möjligheter för allmänheten till möten med kommunpolitiker behöver införas.

Under valår är kommunens politiker synliga på bland annat egna arrangemang och olika debatter. VF anser att det är viktigt att kommunens lokalpartier syns även mellan valen och att detta sker på en gemensam arena. VF anser också att kommunens invånare ska ha möjlighet att ställa frågor och få svar på för dem viktiga frågor. De gemensamma arenorna kan vara större arrangemang i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

Att kommunen arrangerar politiska möten eller debatter minst en gång per år i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om en äldreomsorg med djur

Registeringsdatum: 2019-02-25
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medborgare i Klippans kommun

Idag finns det tydlig forskning som visar att psykiskt välbefinnande hos äldre ökar när djur används i äldreomsorgen. Kopplingen finns också att djur påverkar äldres hälsa på ett positivt sätt samt att man kan se att en minskning av medicinering (oro och antidepressiva medel).

Att det finns djur på äldreboenden är inget nytt fenomen. Att använda dem mer systematiskt för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos den äldre är däremot någonting som kommuner borde satsa mer på. Personal och anhöriga upplever många gånger att djuren skapar livslust, harmoni och ett välmående som saknades innan djur användes inom äldreomsorgen. Möjligheterna för i vilka sammanhang man kan använda sig av djur är många och kan vara ett viktigt verktyg i även andra områden än äldrevård.

Hunden är kanske det djur som främst lyfts fram i sammanhanget. Hunden används där som ett verktyg i vård och rehabilitering. Vårdhunden användas till exempel i rehabiliterande syfte för att främja både fysisk och kognitiv funktionsförmåga. Idag finns det utbildade vårdhundar och nya utbildas. Med det inte sagt att djuren måste vara utbildade. Ett djur t.ex. hund eller katt, kan användas i syftet att "bara vara" och skapar harmoni genom att äldre får klappa, känna närhet och komma ut.

Allergi kan vara ett problem, men är inte ett hinder då man inom organisationen kan ha allergifria enheter eller avdelningar.

Läs mer: Socialstyrelsens (i Sverige) rapport "Vårdhund för äldre i särskilt boende. En systematisk översikt om effekter och vetenskapligt stöd" från 2014. Socialstyrelsen har även publicerat rekommendationer för hur vårdhundar kan användas i vård och omsorg.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1)  Att ett ökat användande av djur inom äldreomsorgen.
2)  Att verksamheten utvärderas efter ett år.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om inomhustemperatur

Registeringsdatum: 2019-03-20
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FOMHFS 2014:17) bör det vara en inomhus temperatur på 21 grader +-1 grad. Idag värms Klippans kommuns ägda fastigheter så gott som med fjärrvärme. Men det finns fastigheter som antingen höjer värmen eller sätter in el element. Detta innebär att då blir rummet blir varmt och värmesystemet tappar sin funktion. Ventilation som trycker ut värme blir istället kallare än luften i
rummet och kyler istället luften vilket inte är bra rent energimässigt.

Om det blir för varmt i rummet så öppnar man fönstret vilket inte heller är bra sett ifrån en energisynpunkt. Man upplever att det blir dålig luft och då sitter man i drag vilket kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation. Så höga inomhustemperatur kan medföra illamående, trötthet och huvudvärk.

Det finns grupper där temperaturen kan ligga på 1 grader över den satta temperaturen. För känsliga grupper gäller att temperaturen minst bör vara 2 grader högre. Exempel på känsliga personer är äldre, handikappade, rörelsehindrade eller människor med låg ämnesomsättning.

Vi har även t ex idrottshallar där temperaturen kan ligga på ca 17 grader och badhuset där temperaturen kan skilja sig åt.

Idag kostar uppvärmning ca 10 miljoner för Klippans ägda fastigheter. Om vi kan sätta riktlinjer för inomhustemperaturen kan vi spara 5% för varje sänkt grad.


Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
-Att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktvärden för inomhus temperatur för Klippans ägda fastigheter.

Sverigedemokraterna Klippan
Åsa Edvardsson
Gruppledare

Motion om ordningsvakter

Registeringsdatum: 2019-03-20
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna upplever att Klippans kommun har fått en ökad otrygghet och anser att det skulle verka förebyggande att hyra in ordningsvakter som närvarar i vårt samhälle på utsatta platser vid olika tidpunkter på dygnet. Detta skulle även vara ett bra stöd till polisen, då de kan ingripa vid förberedelse till brott och även vid pågående brott.
Därför tycker vi i Sverigedemokraterna att kommunen skall utreda vilka områden och tidsperioder som är lämpliga att hyra in ordningsvakter på.
Vi vill även att en uppföljning görs efter 12 månader.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att berörd förvaltning hyr in de antal ordningsvakter som behövs för att trygga upp i de utsatta områden.

Sverigedemokraterna Klippan
Marie Brink
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion om att anpassa och bygga lekplatser
för funktionshindrade barn i Klippans kommun

Registeringsdatum: 2019-03-20
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Lekplatser, lekytor och liknande jämförbara aktivitetsytor utomhus som exempelvis idrottsplatser, som är anpassade för barn med olika slags funktionshinder, är något som lyser med sin frånvaro i Klippans kommun. Detta är allvarligt och anmärkningsvärt. Det är dessutom inte förenligt med nationella föreskrifter som Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade eller med internationella konventioner som konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som stipulerar tydligt och klart att det åläggs varje kommun i Sverige att se till att svenska medborgare behandlas likvärdigt och utifrån sina individuella förutsättningar och där diskriminering mot vissa delar av befolkningen inte förekommer. Bland annat framkommer det i konventionen i artikel 30, 5 d:

"För ått göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott, däribland inom utbildningssystemet."

Frånvaron av lekplatser och lekytor i Klippans kommun som är anpassade utefter barn med funktionshinder och med särskilda behov, är ett sådant typexempel på att Klippan kommun inte riktigt följer principerna i konventionen om mänskliga rättigheter och de nationella förskrifterna om likabehandling.
Barn som är medborgare i Sverige och som har olika slags funktionshinder, skall behandlas likvärdigt som andra barn och få ta del av de kommunala tjänsterna likvärdigt som alla andra, anpassat utefter sina specifika behov.
Detta kan inte anses vara uppfyllt i och med frånvaron av specialanpassade lekplatser för barn med funktionshinder.

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att Klippans kommun och berörda kommunala bolag och myndigheter inom kommunens regi, åläggs att påbörjande av byggande av lekplatser, lekytor och idrottsanläggningar, som är specialanpassade till barn med olika slags funktionsnedsättningar.

Sverigedemokraterna Klippan 
Elena Kurenkova 
Åsa Edvardsson, gruppledare

Motion om möjlighet att skapa bättre förutsättningar
för familjer med behov

Registeringsdatum: 2019-03-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Det finns många bra och nödvändiga bidrag. Sen finns det bidrag som är orättvisa och det finns bidrag som är påtvingade som t.ex. barnbidraget.

Att avsäga sig påtvingade bidrag är inte möjligt. Vilket är en orsak till de samhällsklyftor vi ser idag.
Vi vet att många familjer har svårt att ge sina barn det som idag är en norm i samhället. Det kan vara all ifrån kläder, mobiltelefoner till möjlighet för fritidsaktiviteter.

1937 var tanken med t.ex. barnbidraget att det skulle utjämna och underlätta för familjer med barn i en tuff tid. Idag är samhället förändrat. En del har t.ex. möjlighet att under flera år spara barnbidrag som ges till barnet som ett startkapital när det flyttar hemifrån. En del är beroende av bidraget för att överhuvudtaget överleva. Socialstyrelsen skriver: Barnbidrag ska gå till merkostnader som uppstdr i hushåll där det finns barn.

Många i dagens samhälle värnar barn och unga. Många är villiga att betala me ri skattom de med säkerhet visste att en skattehöjning skulle gå till barn och ungdomar.

Vår framtid - Klippan anser att en socialfond kunde varit ett steg i rätt riktning där de som har möjlighet kunde sätta in pengar som ett stöd för de familjer som har det svårt.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1)  att utreda möjligheten till att inrätta en social fond som administreras och förvaltas av Socialnämnden
2)  att fonden är öppen för inbetalningar från gemene man
3)  att fonden är avsedd för barn upp till 18 år som är ekonomiskt utsatta och mantalsskrivna i Klippans kommun
4) att uppdra tlll Socialnämnden att ta fram direktiv och riktlinjer för hantering av den sociala fonden

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om konstnader och effekter av
kommunanställda ordningsvakter

Registeringsdatum: 2019-03-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1) att kommunen utreder kostnader och vilka effekter kommunanställdsa ordningsvakter i kommunen medför.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om vikten av medborgarinflytande

Registeringsdatum: 2019-03-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF 

Traditionen med medborgardialoger är sedan många år och i flera kommuner en naturlig del i att skapa inblick, förståelse och dialoger med medborgarna. Begreppet som sådant är brett och hur medborgardialoger bedrivs skiljer sig mycket. Inte sällan finns en mer allomfattande plan för hur kommunikationen och dialogen med medborgarna ska ske.

I Klippans kommun har det sporadiskt, utan en större och övergripande plan, anordnats olika former av medborgardialoger. Dock upplevs det snarast att de styrande politikerna hellre avsäger sig ansvaret för medborgardialoger än ser möjligheterna med att utveckla desamma. Vår Framtid - Klippan tycker det är beklagligt att den styrande majoriteten inte på ett bättre sätt än idag, tar sig an och nyttjar det kraftfulla redskap som faktiskt medborgardialoger, rätt nyttjade, är. Det finns många goda exempel ute i landets övriga kommuner som Klippans kommun skulle kunna inspireras ifrån. (exempel Gällivare kommun, "Re-Form").

 

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1)  Att etablera en fysisk plats i Klippans centrum, där kommunens pågående större projekt kan ställas ut och belysas.
2) att utreda om denna fysiska plats lämpligen skulle kunna vara i nuvarande Turistinformatfonen i Klippan
3) att denna fysiska plats bemannas nigra tider/ minad av polltiker för att kunna möta medborgarna
4) att kommunstyrelsen uppdras ta fram en mer övergripande plan för att medborgardialoger och kommunikationen med medborgarna ska förbättras

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister

Registeringsdatum: 2019-03-25
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Debatten om återvändande IS-terrorister pågår just nu för fullt runt om i landet. Trots att det finns ett tydligt folkligt stöd att omnämnda terrorister inte ska vara välkomna tillbaka till Sverige har nuvarande regering ingen plan alls. Det finns en överhängande risk att det blir som Staffanstorps KSO Christian Sonesson (M) uttryckte sig i en debattartikel; Helt upp till kommunerna att ta ställning.

Det konkreta ställningstagandet är att neka dessa individers möjlighet till kommunal samhällsservice. Exempelvis försörjningsstöd, hjälp till bostad, vuxenutbildning och likande. Det lagliga utrymmet för en kommun att agera på detta sätt är troligtvis begränsat, och skulle en IS-terrorist överklaga ett beslut om att neka denne rätt till försörjningsstöd eller likande så är det upp till förvaltningsrätten att ta ställning.

Det är dock av mindre betydelse. Budskapet från Klippans Kommun skall vara glasklart: "IS-terrorister är inte välkomna till vår Kommun!"

Klippans Kommun skulle med detta sända ut en tydlig signal att den politiska ledningen inte tolererar de brott mot mänskligheten som terrororganisationen IS har utfört. Likaså blir det tydligt att kommunen ställer sig på offren och dess anhörigas sida.

Det är helt enkelt dags att ta ställning och hamna på rätt sida av historien.

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
ATT uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t.ex återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Klippans kommun.

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form.

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.

Klippans kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion om en kommun där allt är möjligt - även digitalt deltagande

Registeringsdatum: 2019-04-16
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Klippans kommun ska vara en kommun där alla har möjlighet att vara förtroendevalda och som nyttjar tekniken på ett utvecklande sätt.

För att värna om att alla ska ha möjlighet att delta på möten oavsett ålder, funktionsnedsättning, familjebild, arbete mm är det nu möjligt enlig Kommunallagen (2017:725) att vara närvarande vid kommunfullmäktige på distans.

KL - Kap S Fullmäktige
Deltagande på distans
16 § Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

 

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i fullmäktiges sammanträden på distans.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om politisk transparens, delaktighet och inflytande

Registeringsdatum: 2019-04-16
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Klippans kommun ska vara en transparent kommun med stor delaktighet.

Vår framtid- Klippan anser att kommunen, med nuvarande styre; inte är transparent i den utsträckning som vi anser vara nödvändigt. Insynen i nämndernas arbete är inte optimalt för de partier som saknar representation i nämnderna.
MEN med den nya kommunallagen {2017:725) är det fullt möjligt för en förändring.

KL - Kap 4 Förtroendevalda
Närvaro rätt
28 § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens samtransparentmanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1.  att de KF-partier som idag inte är valda till nämnder bereds plats på nämndsmötena i enlighet med Kommunallagen {2017:725)
2.  att arvode utgår även till de förtroendevalda som är närvarande vid nämndsmöte men inte är ledamot eller ersättare i nämnd.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné