Motioner

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2018

Motion om att införa Integrationsplikt i Klippans kommun

Registeringsdatum: 2018-01-09
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

En av våra stora utmaningar handlar om integrationen av nyanlända. Vi måste ställa tydligare krav på de som kommit till Sverige. Det är viktigt att lära sig svenska språket samt att komma ut på arbetsmarknaden Samtidigt är det viktigt att anpassa sig efter det svenska samhället dvs våra normer och värderingar. Därav tycker SD Klippan att det ska införas en integrationsplikt vilket innebär att alla nyanlända ska aktivt delta i SFI, samhällsorientering och följa sin etableringsplan och de aktivitetsinsatser som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden. Följer man inte sin plan så ska det få konsekvenser som t ex uteblivet bidrag. Det är viktigt att nyanlända förstår att rättighet och skyldighet hör ihop.

Precis som de som är arbetslösa har krav på sig att skicka in sin aktivetsrapport. Missar de detta så får de varning 1: a gången och därefter avstängning x antal dagar beroende på hur många gånger de missat. Det hela kan sluta med avstängning ifrån ett arbetsmarknadsprogram. Detta enligt: Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:
Att det införs integrationsplikt i Klippans kommun
Att det ska medföra konsekvenser om man inte följer planen såsom indraget bidrag

För Sverigedemokraterna Klippan
Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion angående incidentrapporteringssystem

Registeringsdatum: 2018-01-11
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

I olika sammanhang är en ”Whistleblower-funktion” ett nödvändigt instrument. Det bygger oftast på att vem som helst ges ”carte blanche” att få offentligt berätta om missförhållanden av olika slag inom en organisation.

Att förlita sig på linjeorganisationen och ”öppna dörrar” och ”högt till tak” är enligt min bedömning inte tillräckligt för att säkerställa att misstankar om oegentligheter rapporteras. För att få ett effektivt resultat är det min uppfattning att denna fråga är av sådan vikt att kommunen bör överväga att inrätta ett incidentrapporteringssystem dit medarbetare anonymt kan anmäla oegentligheter eller missförhållanden.

När det är infört är det av största vikt att det sprids inom organisationen vilka rutiner som gäller för detta system.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
att Klippans kommun utreda möjligheterna att införa ett incidentrapporteringssystem utanför ordinarie avvikelserapportering

Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion till Klippans Kommunfullmäktige
Återuppta verksamheten med Ung Omsorg
inom äldreomsorgen

Registeringsdatum: 2018-01-11
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Ung Omsorgs verksamhet syftar till att skapa generationsöverskridande möten som ger de äldre guldkant på tillvaron och de unga ett meningsfullt extrajobb. Ungdomarna är oftast 14-19år gamla och förhoppningen är att inspirera dem till att välja omsorgsprogrammet på gymnasiet eller någon annan utbildning/arbete/engagemang inom omsorgen. En möjlig väg är självklart att de ungdomar som är intresserade och bedöms lämpliga kan få anställning på äldreboendet när de fyllt 18år.

Utfallet av verksamheten som bedrevs under 2014 - 2015 blev mycket uppskattat. Tyvärr avbröts denna satsning pga ekonomiska läget.

Referat från två arbetsplatser:

"På Ljungbygården var besöken av ungdomarna i projektet alltid mycket uppskattade. Men upplever att de var väl förberedda och hade planerat sina besök noga vid varje tillfälle. Det var ett varierat utbud av aktiviteter, som läsning, bakning, promenader, etc, och de boende på enheten var glada för deras besök.

Personalen tycker även att det blev ett välkommet avbrott i tillvaron för både de boende men även för dem, i mening att de också fick tänka till om vad olika aktiviteter kan innebära för de boende.
Man hade gärna sett att projektet hade fått en fortsättning på något sätt."

"Ung omsorg har varit uppskattat av många boende på Åbyhem och även så av personalen. De tillförde nya idéer och hade ett gott engagemang i både planering och utförande av aktiviteter. Vissa aktiviteter var bättre än andra exempelvis tipsrunda med frågor som inte var anpassade till de boende. I övrigt var deras arbete välfungerande och givande för en meningsfull vardag.

Om projektet hade fått fortlöpa ser vi på Åbyhem att aktiviteterna hade kunnat anpassats ännu mer och därmed gett ännu mer till de boende på Åbyhem. Av samma anledning ställer sig Åbyhem positivt till att liknande projekt får fart i framtiden om möjligt."

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
att återinföra verksamheten med Ung Omsorg hos äldre snarast möjligt

Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion angående utökning av p-platser i
Klippans centrum

Registeringsdatum: 2018-01-17
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Ett bra utbud av parkeringar i anslutning till Storgatan är av stor betydelse för att kunna åstadkomma ett levande centrum med handel och förutsättningar för trevliga restaurangmiljöer. Dagens parkering bakom ICA Nära färdigställdes för uppskattningsvis 15 år sedan. Tanken var då att få en inbjudande parkering med grönska omkring. Samhället förändras och kraven likaså. Idag utgör ett sådant område en inbjudande miljö för bilinbrott och annan kriminell verksamhet. Jag är övertygad om att idag krävs det funktionella parkeringar som ger möjlighet att ta emot en stor mängd fordon. På denna plats bör man ta bort alla buskar och göra en stor parkering och om möjligt bygga på med ytterligare ett plan.

I hörnet Storgatan/Apoteksgatan har man tagit bort ett antal träd. Detta uppfattas som en positiv åtgärd inte minst för att minska antalet störande fåglar som höll till där. Jag menar att ytterligare träd kan tas bort. Det borde räcka med de tre yttersta befintliga träden och rododendronbuskarna för att behålla ett grönt område. Här kan p-platsen, som redan finns, då utökas med ytterligare 12 - 16 platser.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
att Klippans kommun verkar för att utöka antalet parkeringsplatser i centrala Klippan.

För moderaterna i Klippan
Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion om att anställa ordningsvakter

Registeringsdatum: 2018-02-22
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Klippans kommun har under de senaste åren drabbats av ökade inslag av olika slag av brottslighet. Vissa områden i kommunen är mer drabbade än andra framförallt när det gäller skadegörelse och nedskräpning. Ordningsvakters närvaro är förutom en förebyggande åtgärd ett komplement till Polisen att även ingripa vid pågående och förberedelser till brott.

Med anledning av detta bör kommunen utreda på vilket sätt och inom vilka områden det är lämpligt att under en tidsbegränsad period anställa ordningsvakter för att fullgöra de polisiära uppgifter som polisen kan förordna till denna grupp.

Kommunen kan även genom detta minimera kostnaderna för nuvarande parkeringsövervakning då det är en uppgift som kan åläggas denna grupp.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:

  • att kommunen utreder vilka geografiska områden det är lämpligt att använda ordningsvakter i kommunal tjänst.
  • att lämpligt antal ordningsvakter anställs för att under en tidsbegränsad period fullgöra de uppgifter som polisen kan förordna till denna grupp inom dessa områden.
  • att utvärdering av verksamheten görs efter 12 månader


För moderaterna i Klippan
Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion om återvinning för ett hållbart samhälle

Registeringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Vi lever i ett samhälle där vi människor konsumerar efter vad vi vill ha istället för vad vårt behov är. Vi blir mer eller mindre tvingade till att slänga produkter istället för att de kan hitta nya ägare. Visst kan vi annonsera, men det kan upplevas som en "tidstjuv". För många är det därför enklare att avsätta tid för att åka till återvinningen med det man vill bli av med.
Noteras kan att "Earth Overshoot Day" inföll rekordtidigt 2018. Redan den 1 augusti hade mänskligheten gjort av med årets "budget" av förnybara resurser. Färska siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1, 7 planeter till vårt förfogande och i Sverige som om vi hade cirka 4 planeter. På 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för en planet och "Earth Overshoot Day" inföll då i december.
Att återvinna och återanvända är förnuftigt, det sparar resurser och ger en bättre miljö.

I många kommuner kan du idag lämna in på återvinningscentralerna allt du vill bli av med och samtidigt handla begagnade möbler, byggvaror, leksaker, köksutrustning och andra saker till låga priser. Ett riktigt bra exempel på kretslopp i praktiken!

Idag finns komplement till Återvinningscentraler, men det förutsätter att sakerna du lämnar kan tas i bruk omgående. På återvinningscentralen skulle det kunna skapas ett flertal arbetstillfällen. Arbetsuppgifter skulle kunna vara sortering, mindre reparationer och förädling av inlämnade produkter innan de säljs vidare. Att återvinna och återanvända är smart och riktigt, det sparar på våra resurser och ger oss alla en bättre miljö.

Klippans kommun är en kommun där vi enligt kommunens vision "Bor och mår bra". Således borde en återvinningscentral med inlämningsmöjlighet och försäljning vara en absolut självklarhet.

Aldrig förr har någon generation lånat så mycket av framtiden som vi nu gör. Dags att börja tänka på vad vi lämnar efter oss...

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att en handlingsplan upprättas så att en återvinningscentral med inlämning, tillvaratagande, reparation och försäljning blir en verklighet i kommunen där vi bor och mår bra.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om mark för odlingslott för Klippans medborgare

Registeringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Björn Samuelsson


Det finns ett stort intresse för att odla nära för att bland annat reducera besprutning med växtgifter, långa transporter och av rent intresse för egenodlat.

I Sverige som helhet har vi idag en självförsörjningsgrad av livsmedel på mellan 30-50 %, vilket är allt för lågt för att i längden vara hållbart.
Vi är starkt beroende av frukt och grönsaker som transporterats långa sträckor med olika transportmedel så som lastbil, båt och flyg.

Hemodlade grönsaker och rotfrukter betyder mer och mer för medborgarna.
Det gör att det åter blir alltmer intressant att odla nyttiga och obesprutade grödor istället för det importerade som dessutom ofta har mindre smak och ett lägre näringsvärde.
Efterfrågan på kurser för egenodling är också någonting som succesivt ökar.

Av den anledningen anser Vår Framtid Klippan att mark ska avsättas för nya odlingslotter som medborgarna kan arrendera och odla på. Odlingslotter ska erbjudas i Klippans, Ljungbyheds och Östra Ljungbys närhet.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att undersöka möjligheten att avsätta mark för odlingslotter i Klippans, Ljungbyheds och Östra Ljungbys närområde.
2. att om tillgång till mark finns, skapa odlingslottområden där medborgarna kan arrendera en odlingslott.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som fyllt 16 år

Registeringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Det är av stor vikt att ungdomar i tidig ålder ges möjlighet till att få en inblick i arbetslivet. Skolans roll härvidlag, är en viktig parameter. Många unga söker aktivt efter enklare sysselsättningar och många av dem hittar också sommarjobb, där de på sommarlovet tjänar lite pengar. Men många får eller ges dock inte denna möjlighet.

Den huvudsakliga vinsten med denna typ av verksamhet är inte ekonomisk. Mjuka värden som att lära sig själv gå upp på morgonen, passa tider, ingå i ett arbetslag, lära sig ta emot arbetsorder och därefter utföra dem, kunna fungera i grupp, ta ansvar etc. är sett ur både ett samhällsperspektiv men också för individen, de största vinsterna. Det är därför både för ungdomarna men också för samhällets skull, viktigt att alla ges denna möjlighet. Vi vill tydliggöra att med "alla" menar vi även de ungdomar som har någon form av funktionsnedsättning.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att alla ungdomar i Klippans kommun det år de fyller 16 år ska erbjudas sommarjobb minst 3 veckor
2. att dessa jobb i huvudsak ska kopplas till samhällsnyttiga tjänster och vara riktade mot vård-och omsorg, gata/park samt mot föreningslivet
3. att detta införs med början sommaren 2019 och finansieras om inte på annat sätt, av kommunstyrelsens medel till förfogande .


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om kameraövervakning för trygghet och säkerhet

Registeringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medborgare i Klippans kommun

I Klippan kommuns vision kan vi läsa "Här bor och mår vi bra " För mig som kommuninvånare betyder det bland annat att jag ska känna mig trygg och säker, att det finns bra barnomsorg och skola och att skattemedlen används på ett bra sätt som gynnar oss kommuninvånare ...

Många upplever att samhället idag är otryggt och var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Lägger man där till den skadegörelse som sker i samhället så kan man inte låta bli att fundera på vart samhället är på väg.
Kameraövervakning används idag i många olika sammanhang för att förbygga brottslighet, olyckor och skapar trygghet för så väl anställda som övriga kommuninvånare. Åker vi buss eller tåg, går och handlar på ICA eller vistas på många allmänna platser finns övervakningskameror. Idag är därför inte ett motargument som integritetskränkande hållbart.

Privatägda fastigheter, kommunens förskolor och skolor har under ett antal år varit utsatta för skadegörelse, inbrott och brand. Detta är inte acceptabelt.
Genom att på kommunens förskolor och skolor på icke arbetstid använda kameraövervaknings som en del i det förbyggande arbetet mot brott och olyckor är vår övertygelse att vi både på kort och lång sikt kommer kunna använda skattemedlen på andra saker än att åtgärda skadegörelse, inbrott, brand mm. Detta är något som kommer gynna alla kommuninvånare och skapar trygghet och säkerhet för medborgarna, personal, barn &
ungdomar samt de som bor i närheten av dessa fastigheter.

Klippans kommun ska vara en trygg kommun.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att övervakningskameror utan dröjsmål sätts upp på och i anslutning till de kommunala fastigheter där skadegörelse sker kontinuerligt.
2. att övervakningskameror därefter snarast möjligt sätts upp på alla kommunens skolor inklusive förskolor och fritidshem, samt de kommunala fastigheter där behov finns.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om valfrihet att välja barnomsorg

Registeringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Barn är olika. Familjesituationer och arbetssituationer ser olika ut. I en kommun med visionen "Här bor och mår vi bra" ska det finnas alternativ till barnomsorg med tanke på vilka behov som det finns. Det ska finns bra barnomsorg och jag ska kunna välja familjedaghem  eller förskola. Barn är olika och det är med barnet i fokus som barnomsorg ska kunna väljas.

Att våra dagbarnvårdare påverkar kommunens ranking negativt kan vara sant. Men med vetskapen om att barn mår  bra i även i denna verksamhet, är rankingen inget facit på vad som är bra/dåligt eller rätt/fel.
Man skulle ju kunna fråga sig om rankingen visar vad som är bäst för  barnet eller om det är en produkt av frågor och svar som vi inte satt med barnens bästa i fokus ...

Klippans kommun har många fantastiska dagbarnvårdare som tyvärr många  gånger osynliggörs. Detta är varken bra för dagbarnvårdarna, familjerna eller för vår kommun.

Vi vill alla att barnen ska få en trygg uppväxt. Alla barn är olika och med olika behov. De utvecklas dessutom olika vilket innebär att två barn i samma ålder inte nödvändigtvis har samma utvecklingskurva. Därför behövs både den kommunala förskolan och dagbarnvårdarna.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att i Klippans kommun ska valfrihet gälla oavsett vilken kommundel man väljer att bo i. Det ska både finnas kommunala dagbarnvårdare och förskolor.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om Kommunen serverar endast varm, näringsrik och aptitlig mat

Registeringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

I Klippan kommuns vision kan vi läsa" Här bor och m6r vi bra". För mig som kommuninvånare och som nyttjar kommunens leveranser av färdiglagad mat innebär det också att den mat som levereras gör att jag mår bra.

Sedan tidig ålder får vi lära oss hur viktigt det är med näringsrik mat för att vi ska hålla oss friskare och må bra. Som förälder vet vi att det spelar mindre roll hur näringsrik maten är om barnet inte vill äta den. Det är därför av yttersta vikt att den mat som kommunen serverar både är näringsrik och aptitlig.

Vår Framtid Klippan anser att det är oroväckande att kommunen idag t.ex. låter våra äldre äta mat som kan vara upp till 9 dagar gammal. Med sunt förnuft som dessutom stöds av flera forskningsrapporter vet vi att maten påverkar både hälsotillstånd och livskvalite.
Genom att kommunen erbjuder varm, näringsrik och aptitlig mat kan en persons liv få en meningsfull och kvalitativt bra vardag. Detta ökar också trivsel och tillfredställelse hos anhöriga och personal.

Klippans kommun ska vara en kommun där man bor och mår bra. Det här ska gälla alla medborgare, gammal som ung. Det duger inte att skapa förutsättningar somt.ex. lådmat som ska värmas efter 9 dagars förvaring ... Våra medborgare är värda så mycket mer än så! 

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att den mat som kommunen levererar och serverar ska vara varm, näringsrik och aptitlig.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om att se över möjligheten för barnen på
Klippans friskola att få gå klart årskursen på sin skola

Registeringsdatum: 2018-12-04
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Det tråkiga beskedet har kommit oss tillkänna att den privata skolan Klippans friskola, har försatts i konkurs som de själva har valt att göra på grund av ekonomin.

Däremot har inte barnen på denna skolan valt detta och är de som är mest drabbade av detta tråkiga besked.
Här finns strax över 140 barn på denna skola som Klippans kommun ansvarar för att se till att de går i skolan enligt skolpliktslagen. Det är alltså ca 140-tal barn som kanske blir tvångsutplacerade på olika skolor i kommunen fast där inte är plats i dagsläget och de splittras från sina klasskompisar och vänner.

Vi i Sverigedemokraterna Klippan skulle vilja att BUN och KS tittar på ett alternativ med konkursförvaltaren om att det drivs fram till och med att årskursen är slut i juni månad nästa år så att eleverna kan gå klart sin årskurs med sin klass och vänner. Detta ger även tid för kommunen att bättre kunna se över ärendet så vi kan placera barnen där de får bäst möjligheter i sin skolgång.

Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

Att ge Kommunstyrelsen och BUN uppdraget att förmedla och diskutera med konkursförvaltaren om att ta fram ett alternativ så barnen på Klippans friskola kan gå klart sin årskurs de har påbörjat.

Sverigedemokraterna Klippan