Rönne å-projektet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för många olika fiskarter. Framför allt laxar som simmar upp längs ån för att leka och fortplanta sig. Idag hindras den naturliga forsen av tre kraftverk. Dessa stoppar också laxen från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna.

Genom Rönne å-projektet kommer Klippans kommun köpa verken för att sedan montera ner dem. Utan påverkan från kraftverken kommer Rönne å flöda fritt och laxarna nå sina bästa lekvatten. Klippans kommun kommer till det få ett än mer attraktivt besöksmål för såväl invånare som turister.

Projektet finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket och naturskyddsföreningens miljöfond.

Senaste nytt i projektet
Den 9 april bjuder Klippans kommun, tillsammans med bland andra Sportfiskarna och Länsstyrelsen in till ett seminarium kring utvecklingen av fisket i Rönne å. Med fokus på bland annat den positiva påverkan som Rönne å-projektet kommer att ha. Det blir även rundvandring på plats i Skäralid.
Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig här.

Klippans kommun för nu dialog med ägarna av mark kring de två dammarna. Denna dialog, samt den med andra berörda, kommer fortsätta framöver för att hitta lösningar som fungerar för alla. 

Vad händer nu?
Klippans kommun kommer söka tillstånd för att riva kraftverken i Mark- och miljödomstolen. Detta innebär också en omfattande dialog med markägare och andra intressenter. Innan Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd ska kommunen också i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning visa att arbetet kan genomföras säkert och miljövänligt.

Kontaktperson för Rönne å-projektet
Tord Andersson, miljöstrateg, Klippans kommun

Tidigare nyheter
Ja till Rönne å-projektet i kommunfullmäktige
Publicerad 181219

Beslut om Rönne å-projektet i kommunstyrelsen
Publicerad 181206

Rönne å nedanför Forsmöllan. Fotograf: Patrik Olofsson


Om Rönne å och projektet
Rönne å utgår från Ringsjöarna i Mellanskåne och mynnar i Skälderviken vid Ängelholm, en sträcka på drygt 80 km. Ån med biflöden har redan idag höga biologiska värden och hyser ett trettiotal olika fiskarter. Bland de särskilt skyddsvärda fiskarterna kan lake, havsnejonöga, ål och atlantlax nämnas. Ålen har minskat dramatiskt de senaste decennierna och en fritt forsande Rönne å har stor potential för Sveriges framtida ålstam och räknas redan idag som ett av Sveriges viktigaste ålvatten.

Rönne å är även ett betydelsefullt vattendrag för atlantlax och är klassat som Skånes bästa laxförande vattendrag (Länsstyrelsen Skåne län 2016).

Köpeskillingen för verken ligger på 28 miljoner kronor varav Naturvårdsverket bidrar med 14 miljoner kronor och Sveriges naturskyddsförening med 3 miljoner kronor.

Karta över ån
På kartan syns vägen Rönne å tar genom Skåne. De röda trianglarna märker var de tre verken Stackarp, Klippan och Forsmöllan ligger. Längs ner till höger syns Ringsjöarna. Klicka på kartbilden för att se den i ett större format.