Barnets rättigheter

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Barnets rättigheter finns samlade i FN:s konvention om barnets rättigheter, som också kallas barnkonventionen. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sveriges riksdagen har fattat beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag den 1 januari 2020. Ett barn är alla människor upp till 18 år.  

Barnkonventionen innehåller 54 regler, eller artiklar som det kallas. Alla artiklar är lika viktiga men fyra av artiklarna kallas grund- eller huvudprinciper och berättar hur helheten ska tolkas. Dessa är artikel 2, 3, 6 och 12.

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa skall vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga.

Artikel 6: Varje barn ska tillåtas utvecklas i egen takt utifrån egna förutsättningar.

Artikel 12: Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter och få dem beaktade i alla frågor som rör dem.I Klippans kommun har arbetet med att förbereda verksamheterna påbörjats inför att lagen ska börja gälla. Bland annat utbildas personal för att planer och insatser ska samordnas.

Relaterade länkar