Anvisningar för ifyllnad av inkomstförfrågan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Såhär fyller du i e-tjänsten eller blanketten om inkomstförfrågan gällande avgifter för omsorg till äldre och funktionsnedsatta.

Personuppgifter
Personuppgifter ska fyllas i av alla. Om ni är makar eller registrerade partners ska båda fylla i inkomstförfrågan eftersom era inkomster läggs samman. Hälften av den sammanlagda inkomsten utgör varje makas inkomst. Din eventuella sambo behöver inte lämna inkomstuppgifter.

Inkomster
Fyll i aktuella inkomster för 2019, innan skatt. Uppgifter från Pensionsmyndigheten hämtas automatiskt, men du behöver fylla i alla privata pensioner, tjänstepensioner och försäkringar som betalas ut av någon annan än Pensionsmyndigheten. De flesta utbetalare skickar ut ett beslut om utbetalning i början av året. För överskott/underskott av kapital används föregående års uppgift.

Som inkomst räknas
Lön, inkomst av näringsverksamhet
Sjukpenning, föräldrapenning, sjuk- och aktivitetsersättning
A-kassa
Arvoden och andra skattepliktiga ersättningar
Allmän pension (garantipension, tilläggspension, premiepension)
Änkepension, efterlevandepension
Tjänstepension, (SPV, KPA, SPP, AMF med flera)
Privata pensionsförsäkringar
Bostadstillägg, bostadsbidrag
Äldreförsörjningsstöd
Livränta
Vårdbidrag (arvodesdel), omvårdnadsbidrag
Annan skattepliktig inkomst t.ex. utländsk pension

Som inkomst räknas inte
Barnbidrag
Bistånd från socialtjänsten
Instroduktionsersättning
Handikappersättning
Assistansersättning
Vårdbidrag (merutgifter)

Bostad
Kryssa för om du delar din bostad med någon. Om bostaden delas med vuxna barn eller annan inneboende, ange detta under annan.  

Lägenhet: Ange hyran per månad. Om du har tillval som garage/parkeringsplats eller extra förråd ska kostnaden för dessa inte räknas med. Inte heller avgift för bredband/tv om den inte är obligatorisk. Om du har kostnader för vatten eller uppvärmning utöver hyran får dessa räknas med, däremot inte kostanden för hushållsel och hemförsäkring.  

Du som har en bostadsrätt fyller i samma uppgifter som ovan. Om du har ett lån som avser bostaden, kan du uppge aktuell skuld och räntesats under ”egen fastighet”.  

Egen fastighet: Fyll i uppgifterna om din fastighet (endast permanentbostad, fritidshus räknas inte med). Välj om du vill att vi ska beräkna driftskostnaderna enligt schablonen eller om du vill redovisa de faktiska kostnaderna.  

Glöm inte att bifoga handlingar som styrker dina kostnader för boendet, oavsett hur du bor.  
  
Vid frågor är du välkommen att kontakta avgiftssamordnaren. Telefontid vardagar kl. 10-12, tel. 0435-28 000