Lagar som styr

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Lagar som styr

Det finns flera olika lagar som styr vilket stöd du, som har en funktionsnedsättning, kan få.

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS omfattar inte alla personer med funktionsnedsättningar. För att kunna ta del av de insatser som anges i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste du tillhöra någon av de så kallade personkretsarna.

För att har rätt till en insats enligt LSS krävs att du har behov av den och att ditt behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga.

Kort om LSS

Hela lagtextenlänk till annan webbplats

Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindradelänk till annan webbplats - kompletterande föreskrifter

Lag om assistansersättning (LASS)

De personer som omfattas av LSS och har behov av personlig assistans för mer än 20 timmar i veckan har rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. Enligt LASS skall behovet av personlig assistans vara varaktigt. För personer med behov av personlig assistans i mindre än 20 timmar per vecka har hemkommunen hela det ekonomiska ansvaret.

Hela lagtextenlänk till annan webbplats

Socialtjänstlagen, SoL

Socialtjänster rör alla som behöver stöd från samhället och som inte kan få behoven tillgodosedda på annat sätt. Vissa delar av socialtjänstlagen ger dig som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga en möjlighet till extra stöd och hjälp. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga.

Kort om Socialtjänstlagen

Hela lagtextenlänk till annan webbplats

Socialtjänstförordningenlänk till annan webbplats - kompletterande föreskrifter

Hälso och sjukvårdslagen, HSL

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar landstingen för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning. Landstingen svarar också för tolktjänst för döva och hörselskadade. HSL har som mål att ge god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Hela lagtextenlänk till annan webbplats

Offentlighets- och sekretesslagen

Sekretess betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dig till utomstående personer eller till någon annan verksamhet.

Hela lagtextenlänk till annan webbplats

Övriga lagar

Lagen om bostadsanpassningsbidraglänk till annan webbplats

Lagen om allmän försäkringlänk till annan webbplats

Lagen om färdtjänstlänk till annan webbplats