Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2019-06-19

Ärenden Socialnämnden 2019-06-19

- Revidering av delegeringsordning
- Kompletterande beslutanderätt
- Budgetuppföljning
- Systematiskt brandskyddsarbete - uppföljning och revidering av riktlinje
- Yttrande till IVO i ärende 8.8.1-6297/2019
- Yttrande avseende "Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister"
- Remissvar angående ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet
- Förvaltningsinformation
- Delegationsärende

Revidering av delegeringsordning
I december 2018 antog socialnämnden en ny delegeringsordning, dnr SN.2018.0725.
Sedan dess har behov av vissa justeringar uppstått. Socialförvaltningen föreslår därför en
revidering av beslutad delegeringsordning.

Kompletterande beslutanderätt
Enligt vissa bestämmelser i LVU och LVM ges möjlighet för nämnden att besluta om
kompletterande beslutanderätt.

Budgetuppföljning
Prognos helår, med utgångspunkt från utfallet för maj månad och kommentarer som lämnats i
tjänsteskrivelsen, bedömer förvaltningen att nettoresultatet för socialnämnden kommer att
hålla sig inom beslutad budgetram för år 2019. Det finns dock anledning att påpeka på
osäkerhet kring utvecklingen under året av placerings- och hemtjänstkostnader samt
kostnader för försörjningsstöd.

Systematiskt brandskyddsarbete - uppföljning och revidering av riktlinje
År 2012 genomfördes en granskning av brandskyddsarbetet på kommunens
äldreboenden. Vid granskningen uppmärksammades ett antal brister. I januari 2017
presenterade PwC ”Granskning av brandskyddsarbetet på äldreboendet – en uppföljning”.

Yttrande till IVO i ärende 8.8.1-6297/2019
IVO har 2019-05-17, begärt yttrande och handlingar som gäller ovan ej verkställda
beslut. Skälet till att beslutet ej verkställts inom de föreskrivna tre månaderna är oklara rutiner
avseende rekrytering av extern verkställare.

Yttrande avseende "Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister"
Sverigedemokraterna, SD, har i ”Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister”,
Dnr SN 2019.0167, föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att IS-återvändare
bl.a. inte ska få del av samhällelig service.

Remissvar angående ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet
Socialförvaltningen ställer sig positiv till promemorians förslag för att skapa långsiktiga
ekonomiska förutsättningar för kvinno- och tjejjourer samt vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet.

Förvaltningsinformation
Socialnämnden informeras om följande i diagramformat: Socialförvaltningens sjukfrånvaro,  Arbetsskador och tillbud och Ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende.


Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se här.PDF (pdf, 1.5 MB)

Publicerad: 2019-07-09