Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2019-09-30

Ärenden Socialnämnden 2019-09-30

- Val av justerare
- Godkännande av dagordning
- Borttagen på grund av Sekr.
- Borttagen på grund av Sekr.
- Informationsärende, Myndighetsutövning inom ÄO
- Förvaltningsinformation
- Delårsrapport 2019-08-31
- Rapport "Ej verkställda beslut, 2a kvartalet 2019"
- Informationsärende, Färdtjänsthandläggning
- Borttagen på grund av Sekr.
- Borttagen på grund av Sekr.
- Delegationsärende
- Information från kommunala pensionärsrådet

Delårsrapport 2019-08-31

Per sista augusti har Socialnämnden ett ackumulerat resultat motsvarande 8131 tkr. Inom verksamhetsområdena fördelar sig det ackumulerade överskottet enligt följande: IFO/FO +2 166 tkr; HS/SP + 3 009 tkr och ÄO + 4 866 tkr. Nämnd och ledning har per sista augusti däremot ett ackumulerat underskott motsvarande - 1 910 tkr som främst kan härledas till kostnader för färdtjänst.

Utöver den ekonomiska uppföljningen i delårsrapporten, som också utgör ett av nämndsmålen om att nå en budget i balans, återrapporterar förvaltningen på sina övriga fyra nämndsmål.

Förutom budgetmålet är frisknärvaron det mål som är lättast att följa då frisknärvaron rapporteras månadsvis och kan jämföras med nämndens målsättning samt frisknärvaron för motsvarande period förra året. Socialnämndens sjukfrånvaro är något lägre fram till och med juli 2019 än motsvarande period 2018, men Socialnämnden ser inte ut att nå sin målsättning om 93,7 % frisknärvaro.

Socialnämnden redovisar i årets delårsrapport att det har tagits fram en kompetensförsörjningsplan för Socialförvaltningen som inkluderar alla medarbetare och att målsättningen att tillförsäkra en god kompetensförsörjning därmed är uppnått.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se härPDF (pdf, 1.6 MB)

Publicerad: 2019-10-08