Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Avgiften baseras på din inkomst
Avgiften är baserad på hushållets gemensamma inkomst före skatt. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress, oavsett om sammanboende är vårdnadshavare/förälder till barnet eller inte.
Det är viktigt att du lämnar in din inkomstuppgift till oss i samband med platserbjudande. Om du inte gör detta tas den högsta avgiften ut.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön (före skatt inklusive ob-tillägg och semesterersättning).
 • Sjukpenning/föräldrapenning (före skatt).
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS).
 • Vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen).
 • Livränta.
 • Statligt studiestöd, särskilt studiestöd och särskilt vuxenstudiestöd (ej lånedel).
 • Arvode för vård av barn i familjehem.
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning.
 • Pension (ej barnpension).
 • Sjukbidrag.
 • Skattepliktiga naturaförmåner. 

Maxtaxa för barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år)
Avgift för förskoleverksamhet (Förskola/pedagogisk omsorg)      
Barn 1:  3 procent  av inkomsten - högst 1 382 kronor. 
Barn 2:  2 procent av inkomsten -  högst 922 kronor. 
Barn 3:  1 procent av inkomsten -  högst 461 kronor. 
Barn 4:  Ingen avgift. 

Maxtaxa för barn placerade i fritidshem eller pedagogiskt omsorg (6-12 år)
Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg (6-12 år):   
Barn 1:  2 procent av inkomsten - högst 922 kronor.  
Barn 2:  1 procent av inkomsten - högst 461 kronor.  
Barn 3   1 procent  av inkomsten - högst 461 kronor.
Barn 4:  Ingen avgift. 

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnet räknas som "Barn 1".  Avgiften betalas 12 månader/år.

Du som förälder/vårdnadshavare är skyldig att meddela förändringar som påverkar barnomsorgsavgiften. Det kan gälla inkomstförändringar, schemaförändringar eller ändrade familjeförhållanden. Förändringar meddelas via kommunens e-tjänst.

Avgiften gäller från barnets första placeringsdag. Platsen är ett abonnemang. Avgift ska betalas även om barnet är tillfälligt frånvarande. Fakturan för aktuell månad skickas ut omkring den 15:e-20:e varje månad. Betalas inte fakturan så medför detta avstängning från barnomsorgen.

Vid omplacering och nyplacering ska tidigare skulder vara betalda.

För att kompensera för den allmänna förskolan minskas avgiften med 30 % från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Avgiften ändras vid höstterminens start för allmän förskola, det året barnet fyller tre år. Under juni, juli och augusti minskas inte avgiften, utan ordinarie taxa gäller.

För 3-5 åringar som endast deltar i Allmän förskola (15 timmar) är verksamheten avgiftsfri.


Ansökan om betalningsfri månad

Vårdnadshavare kan ansöka om betalningsfri månad för barn placerat i förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år) vid fyra veckors sammanhängande ledighet. Ledighet kan sökas under innevarande kalender år. Om ledighet uttages under december månad kan den sammanhängande perioden inte gå över på nästkommande år (exempelvis vecka 50-1). Gäller ledighet december månad ska ansökan vara Barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 15 november.

Rätten till betalningsfri månad sker efter att ansökan och kontroll av inlämnande av uppgifter skett.
Betalningsfri månad sker i efterhand.
Obs! Betalningsfri månad kan endast erhållas en gång per år.

 

Avgiftskontroll
Avgiftskontroll sker kontinuerligt. Vi jämför de inkomstuppgifterna som lämnats till oss under det aktuella året med den totala taxerade inkomst som du hade enligt Skatteverkets register. Hushållets gemensamma årsinkomst före skatt delas med 12 månader för att få en genomsnittlig månadsinkomst.

Ansökan av delad faktura ska ske skriftligt.