Skollagen och Lgr11

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Skollagen och Lgr11

Skollagen 2010:800

Det här är de huvudsakliga förändringarna i den nya skollagen som trädde i kraft juli 2011.
  • Förskolan blir en egen skolform.
  • Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor. Det innebär bland annat att fristående skolor, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.
  • Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen.
  • I dag finns ett individuellt program för elever som inte är behöriga till något nationellt gymnasieprogram. Detta program ersätts med fem introduktionsprogram.
  • Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan och också studie- och yrkesvägledning. Alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.
  • Fler beslut än i dag ska kunna överklagas. Det ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Bland annat ska beslut om åtgärdsprogram och beslut om rätt till skolskjuts kunna överklagas.
  • Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Fler disciplinära åtgärder ska kunna användas mot elever som stör andra elevers trygghet och studiero. Skriftlig varning och tillfällig avstängning även i grundskolan är några nya åtgärder.
  • Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
  • I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande.
  • Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som missköter sig.

Relaterade länkar

Skollagen 2010:800PDF (pdf, 423.5 kB)

Lgr11PDF (pdf, 5.4 MB)