Trygghet och trivsel

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Trygghet och trivsel

Syftet med att skolan har en likabehandlingsplan är:
Att utveckla en trygg, omtänksam, respektfull, medmänsklig miljö på skolan.

Skollagen

En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 14 kap. 8 § skollagen ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller.
I korthet går lagen ut på att:

 • Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan.
 • Inget barn och ingen elev ska diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
 • Elever som diskrimineras av skolans personal har rätt till skadestånd.
 • Skolan har ett särskilt ansvar för att elever som utsätts för trakasserier får den hjälp de behöver.
 • Skolans huvudman har det övergripande ansvaret för att lagen efterlevs.
 • I lagen finns ett förbud mot repressalier. Med detta menas att om barn eller en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen så införs ett förbud att bestraffa barnet eller eleven som av en följd av detta.

När skolan får kännedom om trakasserier och kränkningar måste vi alltid göra en utredning för att ta reda på vad som hänt.
För att kunna leva upp till dessa mål är ett samarbete mellan skola och hem mycket viktigt. Vi måste ta kontakt med varandra när någonting har hänt, så att alla inblandade är informerade och kan hjälpa till i arbetet; skolans personal, föräldrar och elever.
Planen ska också innehålla mål för hur arbetet planeras med utgångspunkt bland annat ifrån enkäter, åtgärder ska redovisas och slutligen en uppföljning redovisas utifrån hur det gick.

Ordningsregler

Enligt Skollagen (2010:800 5 kap 5§) ska det på varje skola finnas ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel i skolan. För att få en arbetsplats där alla trivs och känner sig trygga behöver alla förhålla sig lika till dessa regler. Allting kan inte regleras med regler, därför förutsätts att Du som elev eller anställd på skolan använder sunt förnuft och aktivt bidrar till att skapa en trivsam miljö på VÅR arbetsplats. 

Respektera varandra

 • Vi uppträder med respekt mot och visar hänsyn till kamrater/kollegor 
 • Vi behandlar ingen på ett sätt som kan vara eller uppfattas som kränkande 

Respektera vår skolmiljö 

 • Vi är rädda om vår skola. Berätta för en vuxen om något är sönder. 
 • Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning får användas under lektion i undervisningssyfte, efter överenskommelse med respektive lärare. 
 • Ytterplagg används varken under lektion eller i matsalen om du inte har tillåtelse av din lärare. 
 • Ljungbyhedsskolan är helt rök- och snusfri. Besökare måste ha tillstånd från skolan (se besökspolicy) 
 • Snöboll får endast kastas på fotbollsplanen. F-6 håller till bredvid lekplatsen medan 7-9 håller sig bakom högstadiebyggnaden. 
 • Som skola arbetar vi för att främja en god hälsa. 

Ta ansvar för dina tillhörigheter 

 • Du ansvarar själv för de saker du tar med till skolan. Skolan tar inte ansvar för bortglömda saker och ersätter inte saker som försvunnit eller blivit skadade. 

Konsekvenser
Om du bryter mot reglerna agerar skolan enligt följande: 

 • Tillsägelse av den som ser/hör. Samtal med elev. Undervisande lärare rapporterar till mentorn. 
 • Brev eller samtal hem från mentorn, alternativt undervisande lärare. Vid upprepade förseelser eller allvarlig förseelse anmäls saken till elevhälsoteamet för vidare arbete.
 • Förstörda inventarier ska återställas/ersättas. Vårdnadshavare kontaktas av mentorn. 
 • Om du använder tobaksvaror på skolans område, kontaktar skolan din vårdnadshavare. Skolhälsovård kopplas in. 
 • Föremål som stör undervisningen eller bryter mot reglerna tas i förvar till skoldagens slut. 


Reglerna är framtagna i samråd mellan elevråd, elevskyddsombud och skolledning vid Ljungbyhedsskolan 2012-12-03

Relaterade länkar

OrdningsreglerPDF (pdf, 265.8 kB)