Studieförbund

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Studieförbundens verksamhet är av stor betydelse för det livslånga lärandet. Genom kurser och cirkelverksamhet förs traditioner och genuint hantverkskunnande vidare.
Musik, konst, litteratur är andra viktiga kulturteman. 

Studieförbunden genomför många kulturevenemang, ofta i samverkan med andra.
Titta i evenemangskalendern för att se aktuella arrangemang, eller besök studieförbundens hemsidor.

 

Bidragsregler

Bidrag till studieförbund - fördelningsmodell:

Basbidrag
Basbidraget omfattar 90 procent av anslagna medel och gäller för studieförbundens löpande verksamhet. Redovisningen baseras på de två närmast föregående åren och beräkningsgrund för bidraget är studietimmar, deltagartimmar och kommunalt anslag.

Ansökan om basbidrag skall lämnas senast den 1 maj till Kultur- och fritidsförvaltningen med verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar från det sist förflutna verksamhetsåret. Redovisningen skall vara utförd enligt god redovisningssed samt innehålla resultat- och balansräkning och förslag till budget över verksamhetens omfattning och inriktning för nästa verksamhetsår.

Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidraget omfattar de resterande 10 procent av det totala anslaget och syftar till utveckling av verksamhet eller nya verksamhetsformer.

Studieförbunden ansöker var för sig eller tillsammans. Ansökan sker året innan bidraget betalas. 50 procent av bidraget betalas ut när projektet är godkänt och 50 procent betalas ut när slutredovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen.