Gå till innehåll

Klippans kommun tar fram äldrestrategi

Stor grupp personer sitter vid skrivbord och lyssnar på en presentation

För att möta utmaningen med landets välfärd med en kraftigt ökande äldre befolkning och brist på arbetskraft behöver Sveriges kommuner satsa på nya och smarta arbetssätt. I Klippans kommun är ett steg i detta att ta fram en äldrestrategi.

Äldrestrategin är också en viktig del i att uppfylla målet att vårt stöd och våra tjänster ska främja delaktighet, hälsa och självständighet för äldre personer.

Som ett steg i arbetet kommer vi genomföra sju olika workshops där olika intressegrupper deltar, både från Klippans kommun och exempelvis representationer bland anhöriga, ideella organisationer och andra myndigheter.

Vårt arbete med äldrestrategin och workshopsen vi genomför kommer utgå ifrån sex strategiska områden som tagits fram i rapporten Leva livet ut av Sveriges kommuner och regioner. Dessa är:

  1. Skapa långsiktig och hållbar kompetensförsörjning
  2. Nyttja möjligheterna med digitalisering och välfärdsteknik
  3. Utveckla samhällsplaneringen och fler alternativ för boende
  4. Stärk delaktighet i samhällslivet genom partnerskap med civilsamhället
  5. Utveckla styrning och ledning för effektiv resursanvändning
  6. Arbeta för en kunskapsbaserad, säker och jämlik hälsa, vård och omsorg

Den 3 mars genomfördes den första workshopen inom projektet för att ta fram en äldrestrategi. Temat för workshopen var: Arbeta för en kunskapsbaserad, säker och jämlik hälsa, vård och omsorg. Med på workshopen var bland andra fackliga representanter, chefer och medarbetare från kommunen, föreningar som SPF och PRO, Pensionärsrådet samt anhöriga.

Den första workshopen var indelad i stegen nuläge, önskat läge framåt, identifiera hinder samt resurser. Dessa diskussioner bakades sedan samman för att komma fram till aktiviteter, insatser och åtgärder som behöver göras för att uppnå en god, säker och kunskapsbaserad vård och omsorg för kommunens äldre invånare.

I nuläget lyfte deltagarna bland annat låg kontinuitet, resursbrist, låg delaktighet bland anhöriga samt att anhöriga går på resurskraft. Det önskade läget framåt var bland annat en ökad samverkan mellan olika aktörer, mindre oro bland äldre samt hemvård utifrån brukarens perspektiv.

- När vi tillsammans identifierade vilka hinder som finns så lyftes bland annat att förväntningarna inte alltid stämmer överens mellan brukaren och personalen, berättar Fitore Sallova, projektledare för framtagandet av äldrestrategin. Vi pratade också om att det finns utmaningar med brist på personal och att vi behöver öka kunskapsnivån.

Starka resurser i sammanhanget är bland andra anhöriga, pensionärsföreningar, välfärdsteknik och engagemanget som finna för frågorna.

- Baserat på allt som kom fram under workshopen så ser vi att det är viktigt att vi gör oss själva mer tillgängliga, säger Fitore. Detta bland annat genom att bjuda in skolor, föreningar och allmänheten till våra boenden. Likaså ska vi jobba med kompetensutveckling och ha bra stödfunktioner i vår organisation.

- Nu ska vi också titta på att anordna temakvällar för seniorer samt att ordna fler aktiviteter för de som har hemvård.

Nästa workshop i arbetet med äldrestrategin kommer att vara det förebyggande arbetet.

Tre kvinnor står vid en stor skärm och håller en PowerPoint-presentation

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023