Gå till innehåll

Förtydligande av detaljplanen för nya bostäder mellan Badvägen och Solslätt i Klippan

En detaljplan är kommunens sätt att bestämma hur mark och vatten inom ett område ska användas och hur och var byggnaderna på området ska få byggas. Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för området mellan Badvägen och Solslätt i Klippan. Det har kommit in många frågor kring detaljplanen och vad som gäller kring den.

En detaljplan ger klara riktlinjer för vad du och andra får eller inte får göra när det gäller byggprojekt inom det planerade området.

- Att ta fram detaljplaner är en process som är baserad på att möjliggöra insyn och inhämta synpunkter från boende i närområdet, det är därför väldigt olyckligt att annan information publiceras i tidningen när detaljplanen är färdig, säger Gabriel Barrioz, plan- och byggchef i Klippans kommun.

Den 27 maj beslutade Kommunfullmäktige att anta detaljplan för markområdet mellan Badvägen och Solslätt i Klippans tätort. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde med marklägenheter och radhus. Planområdet är drygt 40 000 m² stort och på området planeras det för både bostäder, natur, parkmark och en dagvattendamm. En ny gata kan byggas och en befintlig gång- och cykelväg bevaras i detaljplanen.

Detaljplanen möjliggör ett 40-tal nya bostäder och höjden på bebyggelsen varierar från 1,5 våning till 4 våningar. I samband med att området förtätas kommer vi också att planlägga ny parkmark för att kompensera för de nuvarande grönområden som det kan byggas bostäder på.

Bara vissa delar av detaljplanen kommer byggas med bostäder

Planområdet i detaljplanen berör delar av sju fastigheter:
Klippan 3:145
Klippan 3:115
Klippan 3:116
Klippan 3:117
Klippan 3:118
Nejlikan 20
Lavendeln 1

Av dessa sju fastigheter ger detaljplanen endast möjlighet att bygga bostäder på delar av dessa tre fastigheter:
del av Klippan 3:145 (5300 m²)
del av Klippan 3:117 (3200 m²)
del av Nejlikan 20 (2500 m²)

De resterande fyra fastigheterna är antingen planlagda som parkmark, natur eller är inte detaljplanelagda än. Området längs Bäljane å och Himlabackarna förblir obebyggda.

Kartbild över området med gula och gröna markering om var man kan bygga bostad och var man kan bygga grönområden.

På de gula fälten kan bostäder byggas. På de gröna fälten kan det byggas grönytor, damm och park. Klicka på bilden för att ladda ner den som PDF.

Innan den 24 juni har den som vill möjlighet att överklaga detaljplanen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024