Gå till innehåll

Bygglov

Du ansöker om bygglov via vår e-tjänst. Tillsammans med ansökan ska du också skicka in ritningar över det du planerar att bygga samt informera om vem som är kontrollansvarig.

Detta ska din ansökan innehålla (lämnas in i två exemplar):

 • Situationsplan i lämplig skala, ofta 1:400.
 • Plan-, fasad- och sektionsritning, lämpligen i skala 1:100.
 • Teknisk beskrivning (krävs vid ny- och tillbyggnad av enbostadshus)
 • Information om kontrollansvarig (byggherren har utsett till att övervaka att samhällskraven uppfylls)

Byggherren har enligt plan- och bygglagen 10 kap, 5 § det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser samt att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning.

Kontakta oss vid frågor

Har du en pågående bygglovsansökan och undrar hur långt ditt ärende har kommit i beredningen?

Då kontaktar du Klippans kommun på telefon 0435-280 00 eller e-post kommun@klippan.se.

Ordlista - vad betyder de olika termerna?

Plan- och bygglagen (2010:900) från 2011 innebär bland annat:

 • Som medborgare har du rätt att få besked om lov inom tio veckor.
 • Krav på att tillgänglighet och användbarhet ska redovisas redan i ansökningshandlingarna.
 • Krav på hänsyn till miljö och klimat vid planläggning och byggande.
 • Kontrollsystemet blir tydligare med förhoppning om färre byggfel.
 • Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför arbetena.
 • Kommunen ska göra tillsyn under byggarbetet.
 • Begrepp förenklas i lagtexten.
 • Beslut ska kunna vinna laga kraft så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden.

Taxan för bygglov i Klippans kommun är antagen av kommunfullmäktige och grundar sig på Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommenderade taxa.

Tänk på att avgifter för vatten och avlopp kan tillkomma.
Mer information om vatten och avlopp.

Lagen innebär också
Även betydelser ändras i den nya lagen, ny kapitelindelnings, nya bestämmelser och ny taxa införs, vilket bland annat innebär att:

 • De tekniska egenskapskraven på byggnadsverk som sedan 1994 legat i en separat lag förs in i nya PBL.
 • Nytt sanktionssystem som innebär högre avgifter vid överträdelser av lagen.
 • Efter beviljat bygglov får inte byggarbetena påbörjas förrän kommunen har lämnat ett startbesked. Påbörjas bygget utan startbesked måste kommunen besluta om en betydande sanktionsavgift.
 • Byggarbetena får inte heller påbörjas innan ett startbesked lämnats vid anmälningspliktiga åtgärder.
 • Byggnaden får inte tas i bruk innan kommunen utfärdat ett slutbesked. Tas byggnaden i bruk innan slutbesked måste kommunen besluta om en betydande sanktionsavgift.
 • Kommunen kommer att få möjlighet att ta ut fler avgifter i samband med handläggningen.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 november 2023