Gå till innehåll

Bygglovsbefriade åtgärder

Det är inte alltid du behöver bygglov för att bygga något nytt, ett exempel på detta är en så kallad friggebod. Men även arbeten som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga.

Friggebodar

Det är tillåtet att utan bygglov bygga fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, om den sammanlagda byggnadsarean på boden inte är större än 15 kvadratmeter.

Taknockshöjden på boden får vara max 3 meter. Boden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan att granner ger tillstånd till det.

Om boden är större än 10 kvm och placeras närmare småhus än 4 meter så finns regler för att förhindra spridning av brand mellan byggnader.

Det kan också krävas tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde. Ett strandskyddsområde är normalt inom 100-300 meter från sjöar och vattendrag. Avståndet beror på om området har ett utökad skydd eller inte.
Läs mer om strandskydd.

Exempel på andra bygglovsbefriade åtgärder

  • Bygga mur eller plank med en höjd på högst 1,8 meter och ett avstånd till huset på max 3 meter.
  • Bygga skärmtak på max 15 kvadratmeter.

Om angränsande grannar går med på det får åtgärden utföras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Utanför detaljplan och samlad bebyggelse får du göra mindre tillbyggnader till bostadshus eller uthus eller bygga helt nya uthus.

Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är installation eller ändring av:

  • Eldstäder/braskaminer, även insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Ventilationssystem
  • Avlopp
  • Hissar
  • Ändring av en bärande konstruktion
  • Att avsevärt förändra planlösningen

Ett beslut om startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter det att startbesked gavs.

Kontakta oss vid frågor

Är du osäker på om åtgärden du tänker vidta är anmälningspliktig är du välkommen att kontakta Klippans kommuns plan- och byggavdelning.
Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023