Gå till innehåll

Anslutning till kommunalt vatten & avlopp (Servisanmälan)

På denna sidan kan du läsa mer om vad som gäller vid anslutning till kommunalt vatten & avlopp (Servisanmälan).

 • När din fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
 • När en om- eller tillbyggnad som påverkar VA-installationerna utförs
 • När du dränerar om huset
 • När VA-ledningarna läggs om
 • När vattenmätaren ska flyttas
 • När du bygger ytterligare bostad, till exempel attefallshus, eller i en befintlig byggnad

För att din VA-anmälan ska godkännas måste den vara komplett med nedanstående handlingar och underskrift. Ansökan ska godkännas innan arbetet påbörjas.

 • Anmälan om vatten- och avloppsinstallation
 • Ritning som visar vattenmätarplacering och ändrad ledningsdragning

 • Anmälan om vatten- och avloppsinstallation
 • Vid inkoppling till ett trycksatt system måste den kvalitetsansvarige alltid vara behörig VVS-installatör.
 • Situationsplan över yttre vatten- och avloppsledningar

 • Anmälan om vatten- och avloppsinstallation
 • Situationsplan över yttre vatten- och avloppsledningar
 • Ritning över inre vatten- och avloppsledningar

Servisanmälan ska godkännas skriftligen av Klippans kommuns VA-avdelning innan inkoppling till det allmänna vatten- och avloppsnätet får påbörjas. Normal handläggningstid är tre veckor. Ska nya serviser utföras tar detta arbete cirka 6–8 veckor efter att anmälan blivit godkänd.

Ofullständig VA-anmälan kommer att returneras till avsändaren för komplettering.
Om du inte lämnar in VA-handlingar debiteras du en avgift enligt gällande taxa.

Information om taxan för vatten- och avloppsanläggningar finns i Klippans kommuns författningssamling (2: Taxor och avgifter).

Anslutningen till det allmänna vatten- och avloppsnätet ska besiktigas före återfyllnad. Skulle återfyllnad vara utförd innan besiktningen kan fastighetsägaren bli skyldig att gräva fram ledningarna igen. Anmälan om besiktning görs till Klippans kommuns VA-avdelning senast tre arbetsdagar innan besiktningstillfället.

Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Förbindelsepunkt är den punkt där fastigheten ansluter till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Denna ligger vanligtvis cirka en halv meter utanför tomtgräns. Klippans kommun ansvarar för ledningar fram till förbindelsepunkten. Uppgift om förbindelsepunktens läge kan beställas från Klippans kommuns VA-avdelning.

Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Illustration som visar förbindelsepunkt för vattenledning vid bostadshus

För att få ansluta till det allmänna VA-nätet behöver du betala en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften beräknas utifrån den gällande VA-taxan. Aktuell VA-taxa kan du se här.

Fakturering av anslutningsavgift sker när anmälan godkänns eller då förbindelsepunkt upprättats och meddelats.


För att använda byggvatten använd e-tjänsten Anmälan om vatten och avloppsinstallation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka med en enkel skiss över var vattnet ska tas ifrån. Var vattnet ska tas ifrån bestäms i samråd med Klippans kommuns VA-avdelning.

Anmälan godkänns av Klippans kommuns VA-avdelning. Handläggningstiden är cirka fem arbetsdagar.

Tid för öppning för byggvatten bokas minst en vecka förväg hos Klippans kommun på telefon 0435-282 41. Byggvatten debiteras tills permanent vattenmätare sätts upp eller bokning av stängning sker.

Vattenmätare för mätning av förbrukat vatten krävs vid anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Vattenmätaren är Klippans kommuns egendom och får endast monteras och flyttas av kommunens personal.

Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplats förberetts med mätarkonsol av behörig installatör. Klippans kommun sätter upp mätaren efter tidsbeställning hos tekniker på VA-avdelningen på telefon 0435-282 41.

Vattenmätarplats
Utrymmesbehov för mätare qn 2,5 – 10 m³/h. Mätaren monteras i horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Fastigheter som endast är anslutna till kommunalt avlopp har mätare på det egna vattnet. Vid övergång till kommunalt vatten ska en ny mätare sättas upp på det inkommande kommunala vattnet. Vattenledningen för det egna vattnet får inte på något sätt vara ihopkopplad med ledningen för det kommunala vattnet.

Tid för mätaruppsättning ska bokas hos Klippans kommuns tekniker på telefon 0435-282 41.

I vissa fall kan fastigheter belägna utanför kommunens verksamhetsområde få anslutas. Man får då en anslutningspunkt angiven. Denna förläggs som regel nära huvudledningen. Fastighetsägaren gräver och lägger själv sin ledning därifrån samt ordnar grävtillstånd och ledningsrätt när ledningen behöver dras fram genom någon annans fastighet. Man behåller ägandet av och ansvaret för sin ledning samt alla VA-installationer. Om man ansluter ett trycksystem med LTA-pump äger och ansvarar man själv för hela pumpenheten.

Illustration som visar vilka områden av vatteninstallationer som kommunen respektive fastighetsägaren ansvarar för.

I Klippans kommun, för fastigheter inom kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster, gäller följande regelverk:

 • Allmänna bestämmelser för brukande av Skåne Nordvästs kommuners allmänna vatten-och avloppsanläggningar (ABVA)
 • Taxa för Klippans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
 • Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
 • Kommunal författningssamling

ABVA reglerar förhållandet mellan dig som VA-kund gentemot din kommun. ABVA som gäller för Klippans kommun är framtagen tillsammans med kommunerna i Skåne Nordväst och samma regler gäller i alla kommuner som ingår i detta samarbete.

Kontakta kommunen

Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 oktober 2023