Ovårdad fastighet

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Det är fastighetsägaren som har ansvar för att kraven på underhåll av fastigheter som finns i Plan- och bygglagen uppfylls. Det gäller både trädgård och byggnader, fastigheter som inte uppfyller de kraven kallas ovårdade.

 Om ovårdade byggnader anges i 8 Kap §14 i Plan- och bygglagen:
”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.”

Om ovårdade tomter anges i 8 Kap § 15 Plan- och bygglagen:
”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Det är Plan- och byggnämnden som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick.

Om en fastighet är ovårdad enligt bestämmelserna i PBL ska Plan- och byggnämnden förelägga ägaren att vidta de åtgärder som krävs för att fastigheten ska uppfylla kraven. Förelägganden kan förenas med viten.

Läs mer i Länsstyrelsens broschyrPDF (pdf, 3.8 MB) om ovårdade fastigheter.