Radon

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vad är radon och var finns det?
Radon är en osynlig, luktfri gas som finns naturligt i mark, luft och vatten. Gasen bildas när grundämnet radium sönderfaller och vid långvarig inandning av höga halter finns risk för lungcancer.

Enligt riksdagens miljömål god bebyggd miljö och riktvärden från Socialstyrelsen ska radonhalten i inomhusluften i bostäder underskrida 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter) senast år 2020.

Radon i inomhusluften kommer ofta från marken under huset. Skånes kommuner har genomfört markradonundersökningar och Sveriges geologiska undersökning (SGU) tagit fram kartor som visar markradonrisken i Skåne. Ofta är förekomsterna av radium så små att markradon sällan utgör en risk. I Klippans kommun har radonhalten i huvudsak klassats till låg- eller normalrisk (< 50 kBq/m3). Ett litet område med högriskmark har påträffats sydväst om pappersbruket, mellan Krikavägen och Forsmöllan.

Andra källor till radon kan vara byggmaterial i väggar. Blå lättbetong, som baseras på uranrik alunskiffer, tillverkades under åren 1929–1975 och kan orsaka höga radonhalter.

Störst risk för radongashalter föreligger i småhus eftersom dessa ofta har sämre ventilation än flerbostadshus och kan få in radon från marken. Småhus kan dessutom vara helt byggda i lättbetong.

Åtgärder mot radon
Den bästa åtgärden för att sänka radongashalten i bostadshus är ofta att förbättra ventilationen. En ventilationsfirma kan ge hjälp med lämpliga åtgärder. Om radonet härstammar från byggmaterial så kan byggmaterialet i vissa fall behöva bytas ut. Kommer radonet från marken handlar åtgärderna normalt om tätning eller att skapa ett undertryck under huset.

Har du genomfört en radongasmätning som visar förhöjda halter av radon?
Då är du välkommen att kontakta Söderåsens miljöförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för vägledning.

Så går en radonmätning till
En radongasmätning utförs vanligen genom att dosor placeras ut i några av bostadens rum. Eftersom radonhalten kan variera kraftigt från dygn till dygn bör mätningen pågå under en period av minst två månader. Därefter skickas dosorna iväg för analys. Mätningen måste utföras under vinterhalvåret (1 oktober–30 april) då dygnsmedeltemperaturen understiger tio grader.

Radon betraktas inte som ett dolt fel och som husköpare är du därför själv ansvarig för att huset inte har radonproblem. Om du ska köpa eller sälja ett hus är det möjligt att beställa en rådgivande korttidsmätning av radon. Mätningen utförs då under cirka en vecka, vilket innebär att analyssvaret inte blir lika säkert.

Beställa mätning
Om du misstänker att det kan finnas höga halter av radon där du bor och vill beställa en radonriskmätning ska du vända dig till en konsult. Svensk radonföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillhandahåller på sin webbplats en förteckning över personer och företag som genomgått radonkurser med godkänt resultat. Kostnaden för en radonmätning ligger normalt på några hundra kronor.