Sotning

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Skorstensfejarmästare
Leif Johansson
Tel: 0435-501 71
Fax: 0435-501 43
E-post: leif@ljsot.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.Leif Johansson är anträffbar klockan 06.30-07.30

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Den huvudsakliga anledningen till att sota är att förhindra brand. När man sotar tar man bort brandfarlig beläggning för att minska risken för sotbrand.

Vem bestämmer om sotningen?
I lagen anges vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Lagen säger att  det är kommunen som ansvarar för all rengöring och brandskyddskontroll, samt har ansvaret för att bestämma fristerna (hur ofta) för sotning. Klippans kommun har slutit avtal med L.J sot, som ska utföra rengöring och brandskyddskontroll i kommunen. L.J sot följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) allmänna råd om sotning. Hur ofta L.J sot utför sotningsarbeten kan du läsa om i MSBs författninggsamling (från sida 10)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter
Taxa för rengöring (sotning) hittar du i Klippans kommuns författningssamling (Taxor och avgifter 2:24)PDF (pdf, 2.5 MB). Bläddra/skrolla dig fram till rätt rubrik.

Möjlighet att sota själv
Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan gå med på att en fastighetsägare själv utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt tryggt sätt.
Möjlighet för den enskilde att sota sin egen eldningsanordning omfattar endast sotningsmomentet, det vill säga rengöringen, medan brandskyddskontrollen även i fortsättningen ska genomföras av kommunens sotare.

Vid prövning av ett eventuellt medgivande och om sotning kan ske på ett tryggt sätt ska kommunen beakta:

  • Risksituation
  • Förbränningsanordningens komplexitet
  • Den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften
  • Vid behov i samråd med andra myndigheter och förvaltningar
  • Kontrolljournal för egensotning/rengöring ska föras

Prövningen av ansökan omfattar en bedömning av förutsättningarna för den enskilde att utföra sotning av anläggningen i sin helhet. Skulle det vid brandskyddskontroll eller tillsyn visa sig att så inte är fallet återkallar kommunen medgivandet.

Giltighetstiden för ett medgivande följer intervallen för brandskyddskontrollen med automatisk förlängning om inte skäl för ett återkallande finns. Den sökande bör kunna visa att denne har nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd. Blankett för ansökan om att som fastighetsägare själv få utföra sotning hittar du under rubriken Dokument och blanketter.

Beslut om eventuell dispens beslutas av Räddningsnämnden som är ansvarig för sotningsverksamheten i Klippans kommun. Beslutanderätten är delegerad till en av kommunen anställda tjänstemän. Beslut om avslag beslutas av ansvarig nämnd.

Innan beslut fattas skaffas utlåtande från sakkunnig, vanligtvis person som har delegation att utföra brandskyddskontroll, vad avser anläggningens komplexitet och bedömd risksituation.

Vidare ska första ordinarie brandskyddskontroll genomföras inom tre månader efter första genomförda sotning i egen regi.

Sotningsverksamheten i Klippans kommun bedrivs på entreprenad av skorstensfejarmästare Leif Johansson.

Verksamheten regleras av bestämmelserna i Räddningsverkets föreskrifter om sotning.