Bygglov enligt plan- och bygglagen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ansöka om bygglov

Plan- och bygglagen (2010:900) från 2011 innebär bland annat:

 • Som medborgare har du rätt att få besked om lov inom tio veckor.
 • Krav på att tillgänglighet och användbarhet ska redovisas redan i ansökningshandlingarna.
 • Krav på hänsyn till miljö och klimat vid planläggning och byggande.
 • Kontrollsystemet blir tydligare med förhoppning om färre byggfel.
 • Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför arbetena.
 • Kommunen ska göra tillsyn under byggarbetet.
 • Begrepp förenklas i lagtexten.
 • Beslut ska kunna vinna laga kraft så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar drabbas av överklaganden.

Avgifter

Taxan antogs av kommunfullmäktige 2011-05-24 och grundar sig på SKR:s rekommenderade taxaPDF (pdf, 361.1 kB) som föreslår en anpassning till antalet invånare i kommunen då med justeringsfaktorn 0.8.

Avgifter för vatten och avlopp kan tillkomma. Se anläggningsavgifter.

Lagen innebär också
Även betydelser ändras i den nya lagen, ny kapitelindelnings, nya bestämmelser och ny taxa införs, vilket bland annat innebär att:

 • De tekniska egenskapskraven på byggnadsverk som sedan 1994 legat i en separat lag förs in i nya PBL.
 • Nytt sanktionssystem som innebär högre avgifter vid överträdelser av lagen.
 • Efter beviljat bygglov får inte byggarbetena påbörjas förrän kommunen har lämnat ett startbesked. Påbörjas bygget utan startbesked måste kommunen besluta om en betydande sanktionsavgift.
 • Byggarbetena får inte heller påbörjas innan ett startbesked lämnats vid anmälningspliktiga åtgärder.
 • Byggnaden får inte tas i bruk innan kommunen utfärdat ett slutbesked. Tas byggnaden i bruk innan slutbesked måste kommunen besluta om en betydande sanktionsavgift.
 • Kommunen kommer att få möjlighet att ta ut fler avgifter i samband med handläggningen.