Bygglovspliktiga åtgärder

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du se om det du tänkt göra kräver bygglov eller anmälan.

Tänk på att alla bygglovsbefriade byggnationer närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver medgivande från de grannar som berörs. Om grannen inte ger sitt medgivande så måste du söka bygglov.

Altan

En altan som är en tillbyggnad eller väsentligt ändrar byggnadens fasad kräver bygglov. Om den är högre än 1,2 meter ska du skicka in bygglovsansökan för bedömning av om det krävs bygglov eller inte. Bifoga ritningar och gärna fotografier.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad av altan utan bygglov. Kommunens bygglovavdelning kan upplysa om den åtgärd som ska göras är att betrakta som en bygglovsbefriad mindre tillbyggnad.

 

Balkong

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för balkong eftersom det räknas som fasadändring. Inglasade balkonger, uppstolpade balkonger samt balkonger med tak kräver alltid bygglov då de räknas som tillbyggnader. I områden utanför detaljplan krävs inte bygglov för balkonger.

Uppförande av balkonger eller inglasning av befintliga balkonger på flerbostadshus kräver alltid bygglov. Bygglovet kan sökas enskilt eller gemensamt för alla boende i huset. Tillstånd behövs från fastighetsägare det vill säga hyresvärd eller bostadsrättsförening, vid enskild ansökan.

Bastu

Om bastun är större än 15 kvadratmeter så krävs bygglov. En friliggande bastubyggnad räknas som mindre komplementbyggnad, så kallad friggebod. Byggnaden ska ligga inom en radie av max 25 meter från bostadshuset annars krävs bygglov.

För vedeldad bastu krävs anmälan för installation av eldstad. Anmälan krävs även för anordningar av vattenförsörjning eller avlopp. Tänk även på de brandskyddsregler som gäller för byggnader som är större än 10 kvadratmeter och som placeras närmare bostadshuset än 4 meter.

Byta fasad- eller takmaterial

I områden med detaljplan eller inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att byta färg på byggnader eller vid byte av fasad- eller taktäckningsmaterial som innebär att husets eller områdets karaktär väsentligt förändras. Bygglov krävs om byggnaden är av kulturhistoriskt värde eller ligger inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Anmälan kan krävas om konstruktionen ändras på grund av byte till nytt material till exempel från plåttak till betongpannor som kräver en mer bärkraftig konstruktion.

Carport och garage

(inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse)

Nybyggnad av garage och carport kräver bygglov. Även för fasadändringar krävs bygglov, exempelvis att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster i eller att bygga en vägg på en carport.
Garage och carport är enkla åtgärder som inte behöver särskild kontrollansvarig och där bygglovsprocessen är förenklad. Om garaget eller carporten avses byggas närmare än 4.5 m från fastighetsgränsen krävs medgivande från grannen.
Är garaget stort till flera bilar krävs kontrollansvarig.

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är inte bygglovspliktiga annat än inom områden med detaljplan. Undantaget gäller bara de byggnader som direkt behövs för aktuella näringen. För andra anläggningar eller byggnader för annan verksamhet krävs bygglov.

Eldstad

Generellt sett krävs endast anmälan för installation av eldstad.
Bygglov kan krävas för ny eldstad, ny skorsten eller väsentlig ombyggnad av skorsten. Likaså behövs ofta tillstånd för större bränsleupplag på tomten.

Det krävs en planritning som visar eldstadens placering i byggnaden samt en fasadritning som visar skorstenens höjd och placering, i skala 1:100, och bifogas ansökan.

Eldstad kan vara kakelugn, braskamin, bastukamin, vedspis, oljepanna eller annan anordning för eldning.

Observera att anmälan alltid måste lämnas in för nyinstallation och väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler senast tre veckor före installationen.

Efter installationen ska eldstaden och rökkanalen godkännas av sakkunnig besiktningsman, vanligtvis en skorstensfejarmästare. En kopia på besiktningsprotokollet skickas till bygglovavdelningen i samband med begäran om slutbevis. Först därefter kan du börja använda eldstaden. Mer informationöppnas i nytt fönster.

Friggebod eller mindre komplementbyggnad

Det är tillåtet att utan bygglov bygga en mindre komplementbyggnad, så kallad friggebod i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Det finns ingen begränsning i antalet, men den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 15 kvadratmeter. Höjden får vara högst tre meter från mark till taknock och byggnaden ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns till granne. Den får placeras närmare gränsen om grannen godkänner.

Kring kraftledningar och större vägar råder särskilda bestämmelser liksom inom strandskyddsområde. I dessa fall krävs dispens innan du får bygga.

Om du installerar eldstad, rökkanaler eller anordningar för vattenförsörjning eller avlopp krävs anmälan. Tänk även på de brandskyddsregler som gäller för byggnader som är större än 10 kvadratmeter och som placeras närmare bostadshuset än fyra meter. Se Boverkets byggregler, BBR.

Färg på fasad

För bostadshus krävs bygglov för att byta färg på fasaden. Inom detaljplan krävs bygglov för att byta färg på fasaden om det innebär att husets yttre utseende eller områdets karaktär blir väsentligt annorlunda. På många håll i kommunen är enskilda byggnader eller hela miljön kulturhistoriskt värdefull. Där gäller det att vara extra försiktig. Kontakta först kommunens bygglovsavdelning för rådgivning.

Hårdgjord yta eller parkeringsplats

Du behöver inget bygglov för parkeringsplats för en- eller tvåbostadshus men du ska klara att ta hand om din egen vattenavrinning på tomten. För fler än två parkeringsplatser krävs bygglov.

Inglasning av uteplats

Inglasning av uteplatser under skärmtak kräver normalt bygglov inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym.
Om fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad utan bygglov. Kommunens bygglovavdelning kan ge mer upplysningar.

Markarbeten och murar

Marklov behövs om du ändrar marknivån mer än 1.0 meter på fastighet inom detaljplan. Utanför planlagt område krävs inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller.

Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att undvika besvär för grannar! Du ska också klara av att ta hand om din egen vattenavrinning.

Inom detaljplan krävs normalt bygglov för murar som överstiger 0,5 meter. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du bygga murar i omedelbar närhet av bostadshuset utan bygglov. Dock måste reglerna i 2 kapitlet i plan- och bygglagen följas om hänsyn till landskapsbilden samt bevarande av kultur- och naturvärden.

Markiser

Bygglov behövs inte för rörliga eller infällbara markiser vid privata bostäder. Men, ofta har bostadsrättsföreningar och hyresvärdar egna regler om form och färg. Kontakta bostadsrättsföreningens styrelse eller din hyresvärd för att få veta vad som gäller i ditt fall. På många håll i kommunen är enskilda byggnader eller hela miljön kulturhistoriskt värdefull. Där gäller det att vara extra försiktig. Kontakta först kommunens bygglovavdelning för rådgivning.

För markiser med reklamtext, företagsnamn eller logotyp krävs alltid bygglov. Dessa utgör en viss påverkan på gatubilden och är därför bygglovspliktiga. Tillstånd från fastighetsägaren kan också behövas för markisens färgsättning och utformning. Större markiser med stödben (vid uteserveringar) kräver också bygglov.

Parabolantenn

Om parabolen har en större diameter än 1,1 meter eller är gemensam för flera lägenheter eller fastigheter krävs bygglov, annars inte.

Pergola och spaljé

Genomsiktliga konstruktioner som pergola eller spaljé kräver inte bygglov vid enbostadshus. För flerbostadshus krävs dock bygglov för att kunna säkerställa att den estetiska helheten inte förändras. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare av flerbostadshus ansvarar för att åtgärder är enhetligt utformade.

Poolanläggning

Du behöver inte bygglov för en helt nergrävd pool. Om du bygger upp den ovanför marken mer än 0,5 meter eller har tillbyggnader ihop med poolen kan det dock krävas bygglov för dessa. Det kan även krävas en anmälan om poolen ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet. I områden med vattenbrist rekommenderas att sjövatten används i poolen eller fylls med vatten från tankbil. Kraven på säkerhetsanordningar kring poolanläggningar har skärpts. Tänk på att anordna staket samt poolskydd.

Flyttbara pooler som inte är inbyggda och som plockas ner efter sommarsäsongen kräver inget bygglov. Tänk dock på placeringen av en pool som har reningsverk och pump så att inte grannarna störs.

Skärmtak

Om skärmtaket sitter på ett en- eller tvåbostadshus och är placerat över altan, balkong, entré eller skyddad uteplats krävs inget bygglov. De skärmtak som har anordnats på tomten får dock inte vara större än 15 kvadratmeter tillsammans. Skärmtak utöver denna area kräver bygglov.

Skylt

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt eller ljusanordning på en byggnad som ligger inom ett detaljplanelagt område. Utanför planlagt område måste du söka tillstånd från Trafikverket och/eller från Länsstyrelsen.

Solceller eller solpaneler

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om du däremot sätter solcellerna på en ställning så krävs det bygglov. Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov.

Staket o plank

Bygglov krävs inte för staket men däremot för plank. Om du bor i flerbostadshus krävs bygglov för staket och plank samt tillstånd av bostadsrättsförening eller hyresvärd. Bostadsområdet får då en mer gemensam och enhetlig utformning. Bygglov kan sökas av enstaka personer eller av föreningen gemensamt.

För staket krävs inget bygglov men däremot för plank i anslutning till en- och tvåbostadshus. Ett till större delen genomsiktligt staket får vara 0.8 meter högt annars räknas det som plank. Räcken runt trappor eller uteplatser bör vara 1.1 meter högt om höjden från marknivå till golv är ca ett våningsplan, annars räcker ett 0,9 meter högt räcke.

Du får också anordna en skyddad uteplats med plank runt i anslutning till en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta gäller såvida planket inte är högre än 1.8 meter, inte sträcker sig längre än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Tänk på trafiksäkerheten vid korsningar och utfarter. 80 centimeter är en vanlig höjd du har ögonen på när du sitter i en bil och staket som är högre än det skymmer sikten! Detta gäller även vegetation som till exempel häckväxter.

Trädfällning

Ibland krävs marklov för att få fälla träd. Kontakta kommunens bygglovsavdelning om du är osäker på vad som gäller för din fastighet. I de fall ansökan krävs vill vi ha en situationsplan där trädet som du vill fälla är markerat. Beskriv vad det är för slags träd, tall, ek etcetera och en motivering till varför du vill fälla trädet. Dessutom vill vi att du markerar trädet på plats. Skicka gärna ett fotografi på trädet.

Bygglov för fastigheter belägna utanför detaljplan
och inom sammanhållen bebyggelse

Vissa områden inom kommunen betraktas som sammanhållen bebyggelse. Hör efter med kommunens bygglovavdelning vad som gäller inom ditt område. Där kan bygglov krävas för i huvudsak samma åtgärder som inom detaljplan.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader får genomföras utan bygglov om fastigheten ligger både utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. Man får då också uppföra helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset. Med komplementbyggnad avses fristående uthus, garage och andra mindre byggnader som inte fungerar som en självständig bostad. De tillförda byggnationerna får inte dominera över det ursprungliga huset.
För ekonomibyggnader gäller särskilda bestämmelser.

Observera att det kan behövas andra tillstånd trots att det inte krävs bygglov:

  • dispens inom strandskyddsområde - i regel 100 meter vid insjöar och andra större vattendrag (Plan- och byggnämnd)
  • inom område med biotopskydd (Länsstyrelsen)
  • inom visst avstånd från allmän väg (Trafikverket)
  • för ny utfart mot allmän väg (Trafikverket)
  • inom eller nära fornlämning (Länsstyrelsen)
  • för installation av egen avloppsanläggning (Söderåsens miljöförbund)

Vatten- och avloppsanläggningar

Det behövs inget bygglov för att din fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp men du behöver göra en anmälan. Om avloppsstammarnas läge, dimension eller material ändras och arbetet är av väsentlig omfattning måste en anmälan lämnas in.

Om du ska skaffa en ny enskild VA-anläggning behövs andra tillstånd. Mer information om detta ger Söderåsens miljöförbund.

Ventilationsanläggning

När du installerar en ventilationsanläggning räcker det att göra en anmälan via vår e-tjänst Ansökan om lov, anmälan, anmälan om kontrollansvar. Vid nybyggnad och ombyggnad finns regler i Boverkets byggregler. Dessutom gäller förordningen om ventilationskontroll (OVK) för flerbostadshus, offentliga byggnader och dylikt. I Klippans kommun ska berörda fastighetsägare skicka protokoll från genomförd ventilationskontroll till kommunens bygglovavdelning. Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation en fastighet har.

Vindkraftverk

Varken bygglov eller anmälan krävs för små vindkraftverk om verket inte monteras på en byggnad, vindturbinens diameter är högst 3 meter, vindkraftverket är högst 20 meter högt och verket placeras på ett avstånd från gränsen som är minst lika stort som verkets höjd över marken.

Värmepump

För värmepump behövs inget bygglov. Inom vattenskyddsområden tillåts inte värmepumpar.
Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Tillstånd för pump som utvinner värme ur jord, berg, yt- och grundvatten sökes hos Söderåsens Miljöförbund.

Växthus

Om växthuset är större än 15 kvadratmeter så krävs bygglov. Friliggande växthus räknas som mindre komplementbyggnad, så kallad friggebod. Utan bygglov får man uppföra mindre komplementbyggnader till en sammanlagd yta av max 15 kvadratmeter, för ytterligare byggnader krävs bygglov. Inom detaljplanerat område krävs bygglov för att bygga växthus mot husvägg som en tillbyggnad. Utanför detaljplanerat område kan mindre tillbyggnader göras utan bygglov. Bygganmälan krävs för anordningar av vattenförsörjning eller avlopp.

Ändrad användning

Att använda en lokal för ett nytt ändamål kräver nästan alltid bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.
Förändringen måste emellertid vara väsentlig, till exempel från bostad till vandrarhem, från bostad till kontor, från butik till pizzeria, från fabrik till verkstad. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning. I följande fall krävs bygglov:
 - Ta i anspråk eller ändra byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än för vilken byggnaden senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats (ändra användningen av byggnaden helt eller delvis).
 - Göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.