Elfdalen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans kommun erbjuder nya tomter i centrumnära läge.

Illustration – Visar planområdets placering inom Klippans tätort.

I samband med att en ny skola planeras och projekteras i Elfdalen fick planavdelningen i uppdrag att skissa på nya bostäder i anslutning till det befintliga bostadsbeståndet i området. Planarbetet är en förtätning av Klippans tätort och innebär att ett antal nya bostäder placeras på en yta som tidigare har haft en annan användning. I detta fallet rör det sig om att delar av ett grönområde tas i anspråk för bostäder.

Tanken är att Ekoxgatan, Nyckelpigsgatan och Lysmaskgatan förlängs norrut i grönområdet och därmed skapas förutsättningar för förtätningen. Genom att förlänga gatorna kan den befintliga strukturen i området behållas medan ny bebyggelse varsamt kan fogas in i området. Huvuddelen av området upptas av villabebyggelse som genom sin skala och karaktär skall återknyta till den befintliga bebyggelsen i söder. Tomterna är ca 750 m2. I planområdets norra del finns marklägenheter i form av radhus.

Klippans kommun ber dig som läsare att notera det faktum att arbetet precis har lämnat skisstadiet och kommer att efterföljas av ett detaljplanearbete vilket innebär att planförslaget kan komma att förändras om yttre omständigheter kräver det.

Är du intresserad av att bygga i området? Tveka då inte att ställa dig i Klippans kommuns tomtkö. Det är de som är anmälda till tomtkön som får välja först bland de tillgängliga tomterna. Kontakta Klippans kommun för mer information.

Bebyggelsen sedd från söder. Bebyggelsen har varsamt placerats bland omgivningarna.

Bebyggelsen sedd från väst.

Illustration av ett gaturum för att visa bebyggelsens skala.