Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Anmälan om vatten- och avloppsinstallation

När ska en VA-anmälan, ”Anmälan om vatten- och avloppsinstallation”, lämnas in?

 • när din fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
 • när en om- eller tillbyggnad som påverkar VA-installationerna utförs
 • när man dränerar om huset
 • när VA-ledningarna läggs om
 • när vattenmätaren ska flyttas
 • när man bygger ytterligare bostad, t ex Attefallshus, eller i en befintlig byggnad

Var finns VA-anmälan?
Blanketten finns bland våra E-tjänster. Klicka på Bygga, bo, miljö och Vattenanläggning och sedan på Servisanmälan. Välj PDF för att skriva ut eller fyll i den elektroniskt som e-tjänst. Det går också bra att mejla eller ringa för att få en blankett hemskickad.

Vilka handlingar ska bifogas?
Vatten- och avloppsritningar ska skickas in och visa:

 • Inre VA: VA-installationer inom byggnaden
 • Yttre VA: VA-installationer, ledningar och brunnar, utanför byggnaden, i mark
 • Situationsplan med ledningsdragning och brunnar mellan huskropp och förbindelsepunkt

När kan man påbörja arbetet?
Ifyllda blanketter ska, tillsammans med vatten- och avloppsritningar, godkännas skriftligen av VA-avdelningen innan inkoppling till det allmänna vatten- och avloppsnätet påbörjas. Ungefärlig handläggningstid är tre veckor. Ska nya serviser utföras tar detta arbete ytterligare ca 6 - 8 veckor.

Besiktning
Anslutningen till det allmänna vatten- och avloppsnätet ska besiktigas före återfyllnad. Skulle återfyllnad vara utförd innan besiktningen kan fastighetsägaren bli skyldig att gräva fram ledningarna igen. Anmälan om besiktning görs till VA-avdelningen senast tre arbetsdagar innan besiktningstillfället.

Förbindelsepunkt
Förbindelsepunkt är den punkt där fastigheten ansluter till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Denna ligger vanligtvis ca 0,5 m utanför tomtgräns. Klippans kommun svarar för ledningar fram till förbindelsepunkten. Uppgift om förbindelsepunktens läge kan beställas från VA-avdelningen.

Anslutningsavgift
För att få ansluta till det allmänna VA-nätet krävs att anslutningsavgift betalas. För beräkning av anslutningsavgiften tillämpas, inom fastställt verksamhetsområde, gällande va-taxa. VA-taxan kan beställas från VA-avdelningen eller hämtas på sidan Vatten och avlopp.

Fakturering av anslutningsavgift sker normalt i anslutning till att anmälan godkänns eller då förbindelsepunkt upprättats och meddelats.

Byggvatten
Byggvatten vid nybyggnation debiteras enligt VA-taxan per m³ eller enligt schablon med 30 m³ per lägenhet/bostad och år. Kompletta handlingar för anslutning ska vara inlämnade till VA-avdelningen innan byggvatten får nyttjas. Blanketten ”Anmälan om vatten- och avloppsinstallation” tillsammans med ritningar skall lämnas in. Byggvatten debiteras tills fastighetsägaren begär stängning av byggvattnet eller uppsättning av vattenmätare. 

Uppsättning eller flyttning av vattenmätare
Vattenmätare för mätning av förbrukat vatten krävs vid anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Vattenmätaren är Klippans kommuns egendom och får endast monteras och flyttas av kommunens personal. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätare installeras och för att vattenmätarplats förberetts med mätarkonsol av behörig installatör. Vattenmätarens placering ska godkännas av VA-avdelningen. Mätaren anordnas så att den sitter lättillgängligt samt skyddas mot frysning och värmepåverkan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Tid för uppsättning eller flyttning av vattenmätare bokas hos vår tekniker på telefon 0435-282 41.

Vattenmätarplats
Utrymmesbehov för mätare qn 2,5 – 10 m³/h.

Mätaren monteras i horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.


Fastighetsägaren ansvarar för platsen kring vattenmätaren och för att de avstängnings-ventiler som finns på båda sidor om mätaren fungerar.
Mätaren får inte byggas in utan ska vara lätt åtkomlig för mätarbyten och avläsning.

Eget vatten, kommunalt avlopp
Fastigheter som endast är anslutna till kommunalt avlopp har mätare på det egna vattnet. Vid övergång till kommunalt vatten ska en ny mätare sättas upp på det inkommande kommunala vattnet. Vattenledningen för det egna vattnet får inte på något sätt vara ihopkopplad med ledningen för det kommunala vattnet. Taxeändring sker från anslutningstillfället. Tid för mätaruppsättning ska bokas hos vår tekniker på telefon 0435-282 41.

Utanför verksamhetsområde för kommunala VA-tjänster
I vissa fall kan fastigheter belägna utanför kommunens verksamhetsområde få anslutas. Man får då en anslutningspunkt angiven. Denna förläggs som regel nära huvudledningen. Fastighetsägaren gräver och lägger själv sin ledning därifrån samt ordnar grävtillstånd när ledningen behöver dras fram genom någon annans fastighet. Man behåller ägandet av och ansvaret för sin ledning samt alla VA-installationer. Om man ansluter ett trycksystem med LTA-pump äger och ansvarar man själv för hela pumpenheten.


Användning av den allmänna avloppsanläggningen
Ca 1/3 av världens befolkning saknar toalett. I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast. När du spolar ner en tops bidrar du till ett gigantiskt sopberg. Tillsammans fulspolar vi ner 7 000 ton skräp varje år. Med skräp menas t ex tops, bomullstussar, kondomer, tygtrasor, tamponger, våtservetter, plåster, tandtråd och snus. Varför ska man inte spola ner sådant? På vägen mot avloppsrenings-verket kan det orsaka stopp i ledningsnät och pumpstationer. Det medför stora kostnader som i slutändan visar sig i VA-avgiften. Något annat, mycket bekymmersamt, som fulspolas är en växande mängd kemikalier. De kommer från rengöringsmedel, hygienprodukter och läkemedel. Reningsverken är byggda för att rena vattnet från kiss, bajs och papper. Det betyder att mycket kemikalier rinner ut i naturen, ut i vårt hav, med förfärlig påverkan på livet där. Kemikalierna kan också störa den viktiga processen i reningsverket. Tillsammans kan vi ta ansvar för det viktigaste miljöarbetet, ett rent vatten!

Att vara ansluten till det kommunala VA-nätet medför både rättigheter och skyldigheter.
I Klippans kommun, för fastigheter inom kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster, gäller följande regelverk:

 • Allmänna bestämmelser för brukande av Skåne Nordvästs kommuners allmänna vatten-och avloppsanläggningar (ABVA)
 • Taxa för Klippans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
 • Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)
 • Kommunal författningssamling