Kvalitet och kontroll

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Chef för VA-avdelningen
Börje Andersson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Hårt eller mjukt vatten?
På tvättmedelsförpackningar läser man ofta att man kan dosera olika mängd beroende på hur hårt vattnet är. Om vattnet innehåller mycket kalcium och magnesium säger man att vattnet är hårt. Om det endast finns en liten mängd, kallas vattnet mjukt.

Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader och förkortas °dH.
En °dH motsvarar 10 mg kalk per liter vatten (kalk=CaO).

Mjukt vatten har man om hårdheten är mellan 2 och 5 °dH, ett medelhårt vatten mellan 6 och 10 °dH och hårt vatten mellan 11 och 21 °dH. Ännu högre halter ger mycket hårt vatten.

För Klippans 5 vattenverk gäller följande hårdheter:

  • Klintarps vattenverk, mjukt vatten 4,3 °dH.
  • Östra Ljungby vattenverk, mjukt vatten 5,0 °dH.
  • Ljungbyheds vattenverk, medelhårt vatten 8,3 °dH.
  • Ljungs vattenverk, hårt vatten 11,0 - 12,0 °dH.
  • Färingtofta vattenverk, hårt vatten 11,0 °dH.

Variationer kan förekomma i egna brunnar, där vattnet ofta kan vara hårdare.

Vattnets pH-värde
Vattnets pH är ett mått på hur många väte- (H) resp. hydroxidjoner (OH) som finns fria i vattnet.
När en fri vätejon träffar på en fri hydroxidjon går de samman och bildar en vattenmolekyl (H2O). Lika många av varje jonslag ger alltså enbart vatten - pH är då neutralt. En övervikt av vätemolekyler ger surt vatten (pH är då mindre än 7) medan vattnet blir alkaliskt eller basiskt om det finns fler hydroxidjoner (pH är större än 7). För alla de 5 vattenverken håller vattnet ett pH på 8,2 - 8,3.

Dricksvattenledningar
Redan i slutet av 1700-talet började man i Sverige att distribuera dricksvatten i ledningar till vattenposter i städerna. Under denna tid bestod ledningarna ibland av trästockar som man borrat hål genom.
Idag finns det ca 6 400 mil kommunala vattenledningar i Sverige. Dagens vattenledningar består vanligen av järn eller plast, med en successiv ökning av plastledningarna allteftersom man bygger ut eller lägger om gamla ledningar. I Klippans kommun finns det totalt 20,6 mil dricksvattenledningar av olika material.

Vatten är en färskvara, det är alltså viktigt att dricksvattnet snabbt når konsumenten. För att hålla hög kvalitet på vattnet från vattenverken ända fram till konsumenten, måste ledningsnätet klara en viss omsättningshastighet. För att vara säkra på att vattenkontrollen är hög ända fram till konsumenten, genomförs kontroller och fortlöpande renoveringar av ledningsnätet.

Vattenkontroller
Eftersom vatten är vårt viktigaste livsmedel finns det mycket stränga kvalitetskrav på det. För att klara de höga kraven krävs ett omfattande kontrollprogram. Förutom offentlig kontroll har VA-verken dessutom ett eget kontrollprogram. Prover på vattnet tas ofta och de analyseras både bakteriologiskt och fysikaliskt/kemiskt. Om olyckan ändå skulle vara framme och vattenkvaliteten påverkas så fins det avancerad larmteknik som varnar när något är galet så att personal snabbt är på plats och avhjälper felen.

Hotet mot vårt dricksvatten
För att kunna hålla en hög kvalitet på vårt dricksvatten till ett rimligt pris, måste källan vara så fri från föroreningar som möjligt. Våra vattenmagasin får inte utsättas för hot utifrån.

I Klippan tas allt vatten från grundvattnet, som inte är fullt så känsligt för yttre påverkan, som om vattnet tas från sjöar eller åar. Det finns dock hot även mot grundvattentäkterna. Idag förekommer nästan ingen gödsling på markerna där någon av kommunens grundvattentäkter är belägna. Kommunen köper in, arrenderar mark och inrättar vattenskyddsområden för att få kontroll på ännu större områden runt täkterna. Kväve rör sig mycket långsamt ner genom marken. Kväve som idag uppmäts i vattnet, kan vara utsläpp för många år sedan.

Vattnet är ett lån av naturen. Vi måste lämna tillbaka det i så bra skick som möjligt. Naturen klarar av att rena vatten bra, men eftersom vi idag är så många människor på samma plats måste naturen få hjälp. Avloppsreningsverken härmar naturen och samma processer används för att återställa vattnet.

Vattenlån
Vatten är upphov till allt liv här på vår planet. Både växter och djur, stora som små, behöver vatten för att överleva. Hela 70% av jordens yta är täckt av vatten, men det är bara en mycket liten del av vattnet som är sötvatten. Sötvatten är nödvändigt för människan.

Allt vatten som vi använder är bara ett lån och kommer efter användningen tillbaka till naturen. Vattnet förbrukas inte, utan ingår i ett evigt kretslopp. Vattnet avdunstar från sjöar och hav, från djur och växter.

Nederbörd faller ner som snö eller regn ner till marken, där den filtreras, tas upp av djur och växter eller så går det direkt ut i sjöar eller hav för att åter avdunsta. Det är alltså samma vatten vi dricker idag som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan.