Gå till innehåll

Brukarundersökning - utförarverksamhet inom funktionshinderområdet

Under september och oktober 2022 har Klippans kommun deltagit i Skånes kommuner och regioners årliga brukarundersökning för utförarverksamheter inom funktionshinderområdet.

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans. Deltagandet var frivilligt. Syftet med undersökningen är att undersöka brukarnas uppfattning av den kommunala funktionshinderomsorgen och låta svaren bidra till utveckling.

Av de tillfrågade som har boendestöd svarade 58 % på undersökningen. 81% av de tillfrågade som har sysselsättning i form av daglig verksamhet och 81 % av de tillfrågande som bor på gruppbostad besvarade enkäten. Utifrån brukarnas svar har verksamheterna skapat handlingsplaner i syfte att förbättra och utveckla den kommunala funktionshinderomsorgen, för att skapa bättre förutsättningar att tillgodose brukarnas behov.

Under 2023 ska funktionshinderomsorgen arbeta för att alla brukare ska känna att de kan bestämma om saker som är viktiga för dem samt kring den hjälp de vill ha. Satsningar kommer göras på att öka delaktigheten i genomförandeplaner och i vardagen. Brukarna ska exempelvis i högre utsträckning känna att de kan påverka utformandet av sin dagliga verksamhet. Inom boendestöd har det identifierats behov av att arbeta kring alliansen mellan brukare och personal, för att öka känslan av trygghet. Satsningar på kompetenshöjande insatser och utbildningar är inplanerade för alla medarbetare för att förbättra bemötande och kommunikation, i syfte att öka förståelsen mellan brukare och personal.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023