Gå till innehåll

Brukarundersökning äldreomsorgen 2022

Under 2022 har äldreomsorgen i Klippan deltagit i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Undersökningen riktar sig till personer 65 år och äldre, som har stöd av hemvården eller som bor på vård- och omsorgsboende för äldre. Syftet med undersökningen är att undersöka de äldres uppfattning av den kommunala äldreomsorgen och låta svaren bidra till utveckling.

Undersökningen genomfördes från den 14 januari till och med den 20 mars 2022. Av de tillfrågade äldre som har hemvårdsinsats svarade 54% på undersökningen. 39% av de tillfrågade som bor på vård- och omsorgsboende besvarade enkäten. Nationellt sett var siffran 59% respektive 43%. Utifrån de äldres svar har verksamheterna skapat handlingsplaner i syfte att förbättra och utveckla den kommunala äldreomsorgen för att skapa bättre förutsättningar att tillgodose äldres behov.

  • Under 2023 ska hemvården arbeta för att alla äldre ska känna att de kan påverka hur deras insatser ska utföras. Alla äldre ska också veta i vilken mån de kan påverka när insatser kan utföras. Satsningar kommer göras för att öka personalens grundkompetens, vilket bland annat förväntas leda till ökad kvalitet och kontinuitet i utförda insatser. Man ska också arbeta gällande bemötande, med målsättning att de äldre ska känna att personalen har tid för dem och känner sig informerade vid förändringar. Behov av att utveckla samarbetet mellan äldre, anhöriga och hemvårdens personal har också identifierats, vilket kommer ske under 2023.
  • Under 2023 ska kommunens vård- och omsorgsboende för äldre arbeta för att öka trivseln i de gemensamma utrymmena genom renovering och inköp av nya möbler. Måltidsstunderna ska utvecklas så att alla äldre upplever de som en trevlig stund på dagen. Utvecklingsarbete kommer genomföras för att alla äldre ska känna att de kan påverka när de får hjälp. Under året ska aktivitetsansvariga införas på varje enhet, som ska planera och utveckla aktiviteter på individ och gruppnivå. Genom att personalen och de äldre genomför aktiviteter tillsammans samt genom utveckling av personalens synlighet är målsättningen att alla äldre ska uppleva att personalen är tillgänglig för dem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023