Gå till innehåll

Brukarundersökning hemtjänsten 2022

Klippans kommun har genomfört en brukarundersökning för insatser utförda av hemtjänsten i kommunen. Undersökningen skickades ut till samtliga brukare och gäller både insatser utförda av kommunens verksamheter samt LOV-utförare. Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att brukaren kan välja att få insatserna utförda av den kommunala hemtjänsten eller ett upphandlat privat företag.

Undersökningen omfattade omvårdnadsinsatser och serviceinsatser. Inom varje område ställdes ett antal frågor för att få fram bland annat generell nöjdhet med insatsen, bemötande från medarbetarna samt om medarbetarna har rätt kompentens att utföra insatsen.

Brukarna har endast svarat på frågorna för de insatser de själva har. Därför skiljer sig antal svar mellan de olika frågorna.

Resultat för brukarundersökning hemtjänsten 2022

Klicka på önskad kategori för att se resultatet i boxarna undertill.

Hur nöjd är du med insatsen inköp?

1 Inte nöjd2345 Mycket nöjd
17111719

Får du den insatsen, inköp, du har få beslut på?

JaNejVet ej
5124

Räcker maten som köps in?

JaNejVet ej
4156

Är du nöjd med hur insatsen inköp utförs?

JaNejVet ej
4237

Har personalen ett bra bemötande?

JaNejVet ej
4804

Har personalen rätt kompetens?

JaNejVet ej
39112

Får du stöd/hjälp med kosthållning?

JaNejVet ej
27146

Får du hjälp att beställa det du vill ha/ behöver?

JaNejVet ej
4065

Är du delaktig i inköpen?

JaNejVet ej
4363

Analys

Frågorna om inköp har besvarats av 47-57 personer. 36 personer (65,4 %) anger att man är nöjd/mycket nöjd med insatsen inköp. Över 90 % av de svarande upplever att personal har ett gott bemötande. Kommentarer som lämnats är att brukare eller anhöriga handlar själva samt att inköp är för dyrt.

De svarande har även angett att det blivit missförstånd vid beställning. På frågan om maten räcker så skriver ett antal svarande att är svårt att bedöma mängden som behöver beställas.

På utförandet så uppger några att anhöriga hjälper med inköpslistan och att det händer att inköpslistor förväxlats. 14 personer (29,8 %) anger att de inte får stöd och hjälp gällande en god och näringsriktig kosthållning. Skälen till dessa är ej beskrivna närmare.

Hur nöjd är du med insatsen dusch?

1 Inte nöjd2345 Mycket nöjd
53212744

Är du nöjd med hur insatsen dusch utförs?

JaNejVet ej
8469

Har personalen ett bra bemötande?

JaNejVet ej
9118

Har personalen rätt kompetens för uppgiften?

JaNejVet ej
75321

Analys

Frågorna om insatsen dusch har besvarats av 97–100 personer. 71 (71%) uppger att de är nöjda/mycket nöjda med insatsen.

Kommentarer som lämnats är att viss personal är duktiga och lyssnar på önskemål medan andra inte gör det. Det anses även viktigt att kunna välja om man vill att insatsen ska utföras av manlig personal eller ej. 91% anger att personal har ett bra bemötande.

75,8 % anger att personal har rätt kompetens för insatsen och anger att det krävs efterenhet och kännedom om önskemål för att hantera insatsen.

Det är angetts att tiden för insatsen inte alltid kommuniceras och att det är oklart vilken tidpunkt insatsen kommer att ske.

Hur nöjd är du med insatsen tvätt?

1 Inte nöjd2345 Mycket nöjd
66121323

Får du den insatsen, tvätt, du har beslut på?

JaNejVet ej
49311

Är du nöjd med hur insatsen tvätt utförs?

JaNejVet ej
44108

Har personalen ett bra bemötande?

JaNejVet ej
5428

Har personalen rätt kompetens för uppgiften?

JaNejVet ej
40913

Analys
Frågorna om insatsen tvätt har besvarats av 60-64 personer. 36 personer (60%) uppger att de är nöjda/mycket nöjda med insatsen. 49 personer (77,8%) anger att de får den insats som de har beslut på. Kommentarer som lämnats är att hemtjänsten ibland får utföra insatsen om det är akut samt att brukaren inte har hjälp med insatsen i sin helhet utan endast upphängning.

Det anses viktigt att det är samma personal som kommer och att dessa kan kommunicera obehindrat på svenska. Det är också viktigt att kläderna återlämnas rena och i ordning.

Hur nöjd är du med din insats städ?

1 Inte nöjd2345 Mycket nöjd
98231721

Får du den insats som du har få beslut på?

JaNejVet ej
60109

Är du nöjd med hur insatsen städ utförs?

JaNejVet ej
491516

Har personalen ett bra bemötande?

JaNejVet ej
65510

Har personalen rätt kompetens för uppgiften?

JaNejVet ej
461419

Analys

Frågorna om insatsen städ har besvarats av 78-80 personer. 38 (48,7%) uppger att de är nöjda/mycket nöjda med insatsen. 60 personer (75,9%) svarar att de får den insats som de har beslut på. Det är okänt vilka i underlaget som får insats från serviceenhet/LOV-utförare.

Kommentarer som lämnats är att det är otydligt vilken tid och dag insatsen ges. Det har funnits brister i vad som städas och på vilket sätt. Några har också kommenterat att städ uteblivit pga. personalbortfall och att det ibland också blivit slarvigt utfört. 81,2% anger att personal har ett bra bemötande men att det varit stort byte av personal och för lite tid för att utföra insatsen.

Hur nöjd är du med personlig omvårdnad?

1 Inte nöjd2345 Mycket nöjd
25163432

Får du den insats som du har få beslut på?

JaNejVet ej
8054

Är du nöjd med hur insatsen utförs?

JaNejVet ej
7386

Har personalen ett bra bemötande?

JaNejVet ej
7636

Har personalen rätt kompetens för uppgiften?

JaNejVet ej
62518

Analys

Frågorna om insatsen personlig omvårdnad har besvarats av 85-89 personer. 66 (74,2%) uppger att de är nöjda/mycket nöjda med insatsen. 80 personer (89,9%) anger att de får den insats de har beslut på.

I kommentarerna anger flera personer att det är otydligt vad insatsen innebär. Brukare får själva berätta vad som ska göras och vilka önskemål som finns. Några brukare anger även att tiden i planeringen är för kort för att utföra insatsen på ett bra sätt och att det blir slarvigt utfört.

89,4% anger att personal har bra bemötande men att de ger ett stressat intryck och slarvar med att ta på skoskydd/ta av sig ytterkläder.

Hur nöjd är du med insatsen social samvaro?

1 Inte nöjd2345 Mycket nöjd
53151930

Får du insatsen som du fått beslut på?

JaNejVet ej
6364

Är du nöjd med hur insatsen utförs?

JaNejVet ej
59104

Har personalen ett bra bemötande?

JaNejVet ej
6335

Har personalen rätt kompetens för uppgiften?

JaNejVet ej
53313

Analys

Frågorna om insatsen social samvaro har besvarats av 69-72 personer. 49 (68,1%) uppger att de är nöjda/mycket nöjda med insatsen. 63 personer (86,3%) anger att de får den insats de har beslut på.

I kommentarerna anger flera brukare att det är otydligt vad insatsen innebär. De uppger även att det är stor variation på utförandet beroende på personal. Insatsen kan ibland upplevas kort och stressig. 88,7 % uppger att personal har ett bra bemötande. Det anses viktigt att personal som kommer kan kommunicera obehindrat på svenska.

Hur nöjd är du med insatsen stöd vid måltid

1 Inte nöjd2345 Mycket nöjd
4392223

Får du insatsen som du har fått beslut på?

JaNejVet ej
4638

Är du nöjd med hur insatsen utförs?

JaNejVet ej
4168

Har personalen ett bra bemötande?

JaNejVet ej
4836

Har personalen rätt kompetens för uppgiften?

JaNejVet ej
36517

Analys

Frågorna om insatsen stöd vid måltid har besvarats av 55-61 personer. 45 (73,8%) uppger att de är nöjda/mycket nöjda med insatsen. 46 personer (80,7%) anger att de får den insats de har beslut på.

I kommentarerna anger flertalet att det är otydligt vad insatsen innebär. Några uppger att maten inte värms ordentligt och att personal inte stannar under tiden brukare äter. Ett antal svarande anger att flertalet produkter i kylskåp öppnas samtidigt och att det inte ges enligt måltidslista.

Hur nöjd är du med insatsen tillsyn dag/natt

1 Inte nöjd2345 Mycket nöjd
13131325

Får du den insatsen du har beslut på?

JaNejVet ej
4838

Är du nöjd med hur insatsen utförs?

JaNejVet ej
4548

Har personalen rätt kompetens för uppgiften?

JaNejVet ej
43413

Analys

Frågorna om insatsen tillsyn har besvarats av 55-60 personer.38 (69,1%) uppger att de är nöjda/mycket nöjda med insatsen. 48 personer 81,4% anger att de får den insats de har beslut på.

I kommentarerna anger flertalet att det är otydligt vad insatsen innebär och att de inte vet om de har det eller ej. Några anger att det borde finnas fler tillsyns tillfällen. Många anger i kommentar att de är mycket nöjd med tillsyn som sker under natten av nattpersonal. Några har angett att de inte väcks vid tillsyn och då inte vet om någon har varit hemma hos dem eller inte.

Analys av genomförd brukarundersökning

Till att börja med vill vi inom socialförvaltningen på Klippans kommun tacka alla er som tagit er tid och engagemang på att svara på enkäten. Denna ger oss mycket värdefull information om hur vi kan förbättra kvalitén i de av kommunen levererade tjänsterna inom vård, omsorg och service.

Nedan kommenterar vi kortare hur vi kommer arbeta med att förbättra utförandet av tjänsterna per frågekategori. Naturligtvis är du alltid välkommen att höra av dig till oss när som helst om du har frågor, synpunkter eller klagomål. Du når oss lättast genom att kontakta din kontaktperson, enhetschef i ditt område eller kundtjänst.

Enkätsvaren visar på en nöjdhet bland de som svarat. Inom Klippans kommun kommer vi att stärka vår kompetens och förmåga i att hjälpa till med god och näringsrik kost (nutrition) genom att på ett bättre sätt stödja våra brukare vid inköp. Näringsriktig kost är en del i den preventiva omsorgen som Klippans kommun just nu jobbar med inom projektet Nära vård.

Mer information om God vård finns på Socialstyrelsen.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Av svaren framgår att av de svarande är 71 % nöjda eller mycket nöjda. Socialförvaltningen noterar att personal kan bli bättre på att lyssna på enskildas önskemål och att flertalet svarande önskar större möjlighet att välja manlig eller kvinnlig hjälp med insatsen. Socialförvaltningen jobbar dagligen med att planera och bemanna rätt för att kunna tillmötesgå enskildas önskemål. I dagsläget tillåter personalsituationen inte alltid att önskemål kan tas hänsyn till i det enskilda fallet.

Vidare visar svaren på att man vill ha mer information om vilken tid insatsen dusch kommer att ske. Efter en tid av pandemi och stor personalfrånvaro jobbar socialförvaltningen dagligen med att planera och kommunicera planeringen till brukare och medarbetare. Vi ser att vi har ett förbättringsbehov i denna del och jobbar med förbättringsarbete i planeringsfunktionen.

Av de svarande är 74,2 % nöjda eller mycket nöjda med insatsen. I kommentarerna till frågorna kan utläsas att flera enskilda inte vet vad insatsen personlig omvårdnad innebär. I denna del har ett arbete påbörjats tillsammans med socialförvaltningens myndighetsenhet, för att klargöra vad de beslutade insatserna innebär. Vår ambition är att dels kunna förklara för våra nuvarande brukare mer tydligt vad de beviljade insatserna innebär och för att för framtida beslut av insatser kunna vara tydligare med vad insatserna innebär. Socialförvaltningen kommer att göra förtydligande, bland annat på hemsidan gällande dessa förbättringsåtgärder.

Vidare kan utläsas att enskilda ibland får berätta vad personal ska göra under insatsen personlig omvårdnad. I varje enskilt fall ska en genomförandeplan upprättas om hur olika insatser ska utföras. Samtidigt vill vi kunna ge möjlighet till påverkan och samskapande av insatser. Kontakta ansvarig i ditt område om du har fler frågor gällande genomförandeplanen.

Till sist i denna fråga noterar socialförvaltningen att personalen har ett gott bemötande men kan i vissa fall upplevas som stressad och slarvig. Socialförvaltningen jobbar ständigt med förbättrad planering för medarbetarna men också på medarbetarnas ansvar att själva disponera sin arbetsdag och arbetstid på bästa sätt.

Av de svarande uppger 68 % att de är nöjda eller mycket nöjda med insatsen social samvaro. Liksom nämnt ovan finns en otydlighet av vad insatsen social samvaro innebär och vilka förväntningar som kan ställas på den. Socialförvaltningen har även i denna del påbörjat ett arbete med myndighetsenheten för att klargöra och bättre kunna informera om vad de olika insatserna innebär.

Vidare kan det utläsas av kommentarerna att insatsens utformning varierar med olika personal. Ibland kan insatsen upplevas som kort och stressig och ibland upplevs personalens förmåga till kommunikation som ett problem. Socialförvaltningen jobbar i dessa delar med vidareutbildning av personal, förbättrad planering och tydlighet samt höjda krav på både nuvarande och framtida personal. Ett exempel på detta är språkkrav.

Av de cirka 60 personer som svarat på frågor kring tillsyn uppger 61 % att de är nöjda eller mycket nöjda med insatsen. Kommentarer framkommer även kring att man inte riktigt vet vad insatsen innebär. Andra menar att de sover då de har insatsen tillsyn.

Vi på Klippans kommun vill ännu en gång tacka för att Du bidrog till verksamheten med information, som kommer att användas till att göra Klippans hemtjänst ännu bättre.

Något som vi genomgående noterar i svaren och kommentarerna är att brukare inte alltid vet vad det finns för insatser att ansöka och att det kan vara svårt att veta vad de insatser som man har beslut på faktiskt innebär. Utefter dessa frågeställningar jobbar socialförvaltningens myndighetsenhet med att klargöra insatser och processer som förhoppningsvis inom snar framtid kommer att leda till större klarhet kring myndighetsutövningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 december 2022