Gå till innehåll

Pågående detaljplaner

Här kan du följa våra pågående detaljplaner under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor.

Status: Granskning - Antagande

Syftet med planen är att lägga till bestämmelsen B (bostäder), C (centrum) och f1 (endast flerbostadshus) för fastigheten Härolden 1 och därmed möjliggöra byggnation av cirka nio lägenheter på plan två och tre med befintlig verksamhet på bottenplan.

Mellan 2023-02-06 och 2023-03-06 har planförslaget varit ute på samråd.

Mellan 2023-05-24 och 2023-06-26 har planförslaget varit ute på granskning.

Flygbild på fastigheten och byggnaden -  Härolden 1

Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde samt förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig bebyggelse med marklägenheter och radhus. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 2023-09-01 till 2023-09-26. Under samrådsperioden är planförslaget tillgängligt på klippan.se eller i kommunhuset (Trädgårdsgatan 12 i Klippan).
Samrådsmöte kommer hållas i Sessionsalen i kommunhuset (Trädgårdsgatan 12 i Klippan) den 19 september, klockan 18.00.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 26 september 2023 till

plan.bygg@klippan.se

Alternativt

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.se

Planområde

Status: Samråd - Granskning

Syftet med planen är att förtäta Klippans tätort med bostäder och centrumverksamhet i ett stations- och centrumnära läge samt att på platsen skapa en mer stadsmässig gatustruktur.

Planförslaget finns tillgängligt på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan samt via länkarna nedan.

Planområde Detaljplan Sågen 1

Status: Granskning

Syftet med detaljplanen är att skapa verksamhetsmark i anslutning till Mölletofta verksamhetsområde, Östra Ljungby. Framtida planerad verksamhet omfattar industri och logistik. Avsikten är även att utnyttja de slänter som tar upp höjdskillnaderna i området för att placera en solcellsanläggning. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan och handläggs därför enligt reglerna om utökat förfarande.

Planförslaget finns tillgängligt på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på klippan.se under ”Pågående detaljplaner”.

Skriftliga synpunkter på förslaget skall ha inkommit senast den 24 oktober till:

Klippans kommun, Plan- och byggavdelningen, 264 80 Klippan
alternativt: plan.bygg@klippan.se

Har man inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan man förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Närmare upplysningar lämnas av plan- och byggchef Gabriel Barrioz på 0435-281 56 eller gabriel.barrioz@klippan.se.

Bild över detaljplansområde Övarp 4:3

Status: Laga kraft

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-12-19 § 114 beslutat att anta detaljplan för Blåsippan 17 med flera i Klippans kommun. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 22 december 2022.
Detaljplanen överklagades och den 19 juni 2023 beslutade Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingrätt att avslå överklagandena.

Den 10 juli 2023 vann detaljplanen laga kraft.

Kontakt för mer information

Planarkitekt Alexandra von Post
Telefon: 0435-281 68
E-post: alexandra.von.post@klippan.se

Detaljplansområde Blåsippan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2023