Gå till innehåll

Pågående detaljplaner

Här kan du följa våra pågående detaljplaner under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor.

Status: Samråd

Planändringen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka nio lägenheter på plan 2 och 3 med befintlig verksamhet på bottenplan.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Planförslaget finns tillgängligt på klippan.se eller på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, under perioden 2023-02-06 till 2023-03-06.

Samrådsmöte kommer hållas i Sessionsalen i kommunhuset (Trädgårdsgatan 12) den 20 februari, klockan 18.00-19.30.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 6 mars 2023 till

plan.bygg@klippan.se

Alternativt

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Shpetim Emini på 0435-288 15 eller shpetim.emini@klippan.se

Syftet med ändringen är att främst förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig bebyggelse med marklägenheter och radhus.
Förslaget överensstämmer med översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Planförslaget är just nu på samråd och finns tillgängligt på klippan.se eller på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, under perioden 2022-10-31 till 2022-11-28.

Samrådsmöte kommer hållas i Sessionsalen i kommunhuset (Trädgårdsgatan 12) den 22 november 11, klockan 18.00.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 28 november 2022 till

plan.bygg@klippan.se

Alternativt

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.se

Status: Samråd - Granskning

Syftet med planen är att förtäta Klippans tätort med bostäder och centrumverksamhet i ett stations- och centrumnära läge samt att på platsen skapa en mer stadsmässig gatustruktur.

Planförslaget finns tillgängligt på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan samt via länkarna nedan.

Planområde Detaljplan Sågen 1

Status: Samråd - Granskning

Plan- och byggavdelningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för verksamhetsmark i anslutning till Mölletofta verksamhetsområde. Framtida planerad verksamhet omfattar industri och logistik. Avsikten är även att utnyttja de slänter som tar upp höjdskillnaderna i området för att placera en solcellsanläggning. Möjlighet finns på så vis att erbjuda laddning av fossilfria fordon i yrkestrafiken i ett läge nära E4.

Samrådet finns avslutat. Vi arbetar just nu med att besvara alla inkomna synpunkter och utifrån dessa arbeta om detaljplanen inför granskningen. I länkarna nedan kan ni ta del av samrådshandlingarna.

Kontakt för mer information

Planarkitekt Alexandra von Post
Telefon: 0435-281 68
E-post: alexandra.von.post@klippan.se

Bild över detaljplansområde Övarp 4:3

Status: Antagande

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-12-19 § 114 beslutat att anta detaljplan för Blåsippan 17 med flera i Klippans kommun. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 22 december 2022.

Besvärshänvisning

Om ni senast under granskningen har framfört skriftliga synpunkter, som inte har tillgodosetts, får ni överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Besvärsskrivelsen ska ställas till Mark- och miljödomstolen men den ska skickas till Plan- och byggavdelningen, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan.

Plan- och byggavdelningen måste ha fått er skrivelse senast inom tre veckor från den dag som justeringen av protokollet med antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla (2022-12-22). Plan- och byggavdelningen sänder överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Om ett planförslag efter granskning ändrats till nackdel för er får ni överklaga beslutet även om ni inte tidigare framfört synpunkter. Likaså får ett beslut överklagas på formella grunder. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

Underteckna skrivelsen och ange postadress och telefonnummer.

Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan ni vända er till Plan- och byggavdelningen.

Kontakt för mer information

Planarkitekt Alexandra von Post
Telefon: 0435-281 68
E-post: alexandra.von.post@klippan.se

Detaljplansområde Blåsippan

Status: Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av Klippans tätort genom att skapa flera bostäder i centrala tätorten. Förslaget överensstämmer översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande. Planförslaget har lämnats till politiken för beslut om antagande.

Kontakt för mer information

Planarkitekt Alexandra von Post
Telefon: 0435-281 68
E-post: alexandra.von.post@klippan.se

Detaljplansområde Bofinken 1 samt Klippan 3:145

Status: Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en ny förskola omfattande åtta avdelningar norr om friluftsbadet i Ljungbyhed. Förslaget överensstämmer översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-02-28 § 16 beslutat att anta detaljplan för del av Herrevadskloster 2:3, Ny förskola i Ljungbyhed. 2022-03-26 vann detaljplanen laga kraft.

Bild på detaljplanskarta över del av fastigheten Herrevadskloster 2:3, Ny förskola i Ljungbyhed

Status: Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från K1 ”Kontor, Hotell och semester/turistlägenheter” till B ”Bostadsändamål”.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på via länkarna nedan.

Bild på planområde för ändring av detaljplan för Ljungby 44:1

Status: Laga kraft

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av Klippans tätort skapa flera bostäder i Älvdalsområdet samt att möjliggöra för en utökning av tomtmark till fastigheterna Biet 1 och Biet 2.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-02-28 § 16 beslutat att anta detaljplan för del av Klippan 3:145, förtätning av bostäder i bostadsområdet Älvdalen, Klippans kommun. 2022-03-26 vann detaljplanen laga kraft.

Bild över planområdet del av Klippan 3 145

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2023