Gå till innehåll

Planprogram för Bruksallén

Klippans kommun växer och nya bostäder behöver byggas. Huvudmöjligheten för kommunen att växa och möjliggöra nya områden för bostäder finns söder om Klippans tätort, mellan järnvägen och pappersbruket.

Bruksalléområdet är 70 hektar stort och merparten består av jordbruksmark. Området är utpekat i kommunens översiktsplan som utvecklingsområde för bostadsbebyggelse samt utvecklingsområde för mångfunktionell bebyggelse. En utbyggnad av detta område ger tätorten en naturligt rundare form samt möjliggör fler bostäder och arbetsplatser i ett kollektivtrafiknära läge.

Flygbild över området Bruksallén. Stora gröna ytor omges av skog och bostadsområden.

Vad händer nu?

Inom kort kommer du som medborgare ha möjlighet att lämna synpunkter eller komma med tips och önskemål som kan hjälpa oss med framtagandet av planprogrammet.

Genom att hålla en tidig dialog i planprocessen så främjas demokratin. Det är ett sätt att involvera medborgare i arbetet med planprogrammet och en chans att tycka till i ett tidigt skede.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram har till syfte att i ett tidigt stadium utreda en lämplig markanvändning för ett större område (till exempel en stadsdel) och ange en översiktlig struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

I planprogrammet klarläggs förutsättningarna i området, hur förändringarna kan genomföras liksom vilka konsekvenser förändringarna kan få. Planprogrammet samråds med allmänheten och berörda myndigheter. Synpunkterna på planprogrammet sammanställs därefter i en redogörelse och utgör ett underlag för kommunens fortsatta planering av området.

Planprogrammet fungerar som ett visionsdokument som är vägledande vid kommande detaljplaneläggning av området. Planprogrammet är inte en juridiskt bindande handling och kan inte överklagas. Ingen byggrätt uppstår i detta skede.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2023