Gå till innehåll

Medborgardialog

En medborgardialog initieras av Klippans politiker. Den är ett forum där medborgarna har möjlighet att lämna förslag och tycka till om det aktuella området. Det ger ett underlag som används för kommande politiska beslut och uppdrag till kommunens medarbetare. 

I dialogen får medborgarna möjlighet till insyn i den politiska processen och vilka ämnen som är aktuella.

Så här fungerar medborgardialoger i Klippan

En medborgardialog kan vara i flera olika former. Exempelvis kan det vara ett samlingsmöte med många deltagare. Den kan också vara i ett mindre format, mer likt en fokusgrupp. Som invånare får du information om en medborgardialog via klippan.se och kommunens Facebook-sida. Du kan även bli särskilt inbjuden i en viss fråga. Information kan också gå ut via annonser eller lokala nätverk. För att resultatet ska bli så bra som möjligt har dialogen ett bestämt syfte. Även vad det är som ska uppnås är definierat.

Pågående och planerade medborgardialoger

Under våren anordnar de förtroendevalda i Klippans kommun medborgardialoger med fokus på utvecklingen av Östra Ljungby, Källna och Stidsvig.

Som en del av arbetet med att utreda och planera möjliga placeringar och alternativ för friluftsbad, skola, idrottshall, bibliotek och fritidsgård i Östra Ljungby har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att genomföra medborgardialoger. Dialogernas syfte är att lyssna på dig som medborgare i frågor om utvecklingen av Östra Ljungby/Stidsvig för att kunna ta fram ett bra underlag för beslut.

Kommunens förtroendevalda har i dagsläget genomfört två medborgardialoger: en dialog med elever på Pilagårdsskolan och en öppen dialog vid Eriks lanthandel. En enkät har även skickats ut till beoende i Östra Ljungby, Källna och Stidsvig i åldern 20-40 år. Sista datum att svara på enkäten är 6 augusti, och därefter kommer resultat från enkäten att sammanställas.

Utöver dialogerna har kommunen också utsett en referensgrupp bestående av företagare, föreningsengagerad, pensionär och förälder. Referensgruppen är delaktig i att ge synpunkter på medborgardialogernas utformning och syfte.

Kultur- och fritidschef, näringslivschef, t.f skolchef samt PRO/SPF tillfrågades om att föreslå personer till referensgruppen. Referensgruppen består av:

  • Nils-Inge Ingelström - föreningsengagerad
  • Henrik Thulinsson - Föreningsengagerad
  • Annmarie Arvidsson - Pensionär
  • Vanja Nilsson - Förälder
  • Maria Gustavsson - Förälder
  • Johan Gudmundsson - Företagare

Det är möjligt att ta kontakt med referensgruppen för att ge synpunkter och diskutera utvecklingen av Östra Ljungby, men det är viktigt att tänka på att det är de förtroendevalda som är ansvariga för beslut som fattas.

Vad händer med resultaten?

Först presenteras resultatet i den nämnd som gett uppdraget för medborgardialogen. Sen får medborgarna ta del av vad som framkommit under dialogen. Den informationen hittar du på klippan.se. Där kan du sedan följa hur resultatet används för att utveckla verksamheten genom olika projekt och satsningar.

Återkoppling från dialogtillfällen

Elevdialogen på Pilagårdsskolan omfattade elever i åk 4-6, ca 75 elever. Förtroendevalda från arbetsutskottet satt med elever i smågrupper för att diskutera utvecklingen av Östra Ljungby, Stidsvig och Källna.

Elevdialogen har summerats genom att samla in elevernas svar på de förtroendevalda politikernas frågor. Svaren har kategoriserats efter vilka styrkor, svagheter och möjligheter eleverna ser med sitt närområde (Östra Ljungby, Stidsvid och Källna). Elevernas svar är också underlag till ett "taggmoln" som ger en överblicksbild över de ämnen som eleverna diskuterade med de förtroendevalda under dialogtillfället (se bild nedan). Se mer detaljerad återkoppling från dialogtillfället här Powerpoint, 868.9 kB..

Taggmoln från elevdialog

Förtroendevalda från kommunstyrelsens arbetsutskott stod utanför Eriks lanthandel mellan kl 15-18 för att ställa frågor till förbipasserande invånare, utifrån en enkät, om utvecklingen i Östra Ljungby, Stidsvig och Källna. Dialogtillgället möjliggjorde också andra samtal med kommunens förtroendevalda.

19 personer svarade på enkäten. Enbart personer som var 46 år eller äldre svarade på enkäten. Resultatet visar att de personer som lämnade in enkätsvar vid dialogtillfället anser att bland annat friluftsbad och tillbyggnad/renovering av skola är viktigt för utvecklingen av Östra Ljungby, Stidsvig och Källna. Se mer detaljerad återkoppling från dialogtillfället här. Powerpoint, 182.4 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 juli 2024