Gå till innehåll

Detaljplan

I en detaljplan anges hur mark i ett bestämt område ska användas. En detaljplan är ofta det vi använder som underlag vid beslut för att genomföra en förändring i exempelvis byggnation. 

Genom att klara ut viktiga frågor redan i samband med planarbetet får vi en mer rationell och snabbare lovhantering. Risken för exempelvis grannerättsliga tvister minskar också. Den som ska bygga får också ett bättre och säkrare underlag för sin utredning och sitt förberedelsearbete innan byggandet startar.

Reglerna för detta tillvägagångssätt garanterar insyn i processen. Alla som har ett väsentligt intresse av det enskilda planförslaget ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

I Klippans kommun är alla större tätorter planlagda.

Gällande detaljplaner

I Klippankartan finns alla gällande detaljplaner inom Klippans kommun. Där kan du se om din fastighet ligger inom en detaljplan och även när detaljplanen är fastställd. Vill du veta mer om en detaljplan ska du kontakta någon på plan- och byggkontoret.

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om planbesked. Genom planbeskedet får du veta om kommunen avser att inleda en planläggning eller inte. Om beskedet är positivt får du också information om en ungefärlig tidpunkt för när en detaljplan antas. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas.

Plan- och byggnämnden ska genom ett planbesked ge svar om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Beslut om planbesked ska ges inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in.

Kostnaden för ett planbesked är minst 8 560 kronor.

En fastighetsplan gäller som en del av planbestämmelser. Fastighetsplanen finns endast inom detaljplan och är en del av handlingarna till den detaljplanen som gäller för området. Tomtindelning gäller som fastighetsplan.

I Klippans kommun finns fastighetsplaner i Klippan och i Ljungbyhed. Fastighetsplanen visar fastighetsindelning, gemensamhetsanläggning och servitut.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2023