Gå till innehåll

Översiktsplan

Översiktsplanering bestämmer hur den fysiska miljön ska se ut i kommunen. Den redogör för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är också ett verktyg för att identifiera och beskriva visionen kring och riktningen för kommunens fysiska miljön.

Översiktlig planering sker löpande och kontinuerligt, men beslutas regelbundet genom antagandet av en översiktsplan.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande och ger underlag för beslut vid detaljplanering, bygglovhandläggning och tillståndsprövning i frågor rörande kommunens mark- och vattenanvändning samt hur i frågor kring hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen fungerar även som ett avtal mellan stat och kommun, då kommunen visar sin prioritering och inriktning. Översiktsplanen är dessutom ett viktigt verktyg i kommunens marknadsföring. Människor och företag kan ta del av kommunens mål och ambitioner kring den fysiska miljön.

Flera lagar reglerar samhällsplanering och byggande. Övergripande regler för den fysiska planeringen och byggandet finns i plan- och bygglagen och miljöbalken som är nära knutna till varandra.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023