Gå till innehåll

Översiktsplanprocess

När en ny översiktsplan ska tas fram sker det i ett antal steg. När berörda intressenter har fått tycka till så lämnas översiktsplanen till politiskt beslut.

Så här ser processen ut

När ett förslag till översiktsplan tagits fram är det dags för samråd. Det innebär att förslaget skickas ut till berörda intressenter samt finns att se för allmänheten. De synpunkter som kommer in från berörda intressenter som är fastighetsägare, andra sakägare, hyresgäster, organisationer, myndigheter och andra under samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.

Planförslaget ställs ut och innehåller nu även de synpunkter som inkommit under samrådet. Antingen genom revidering där vi beaktat synpunkten eller med kommentar om varför vi inte tagit hänsyn till synpunkten. Har du invändningar på förslaget ska de lämnas skriftligen.
Utlåtande skrivs efter utställningstidens utgång och i den finns alla synpunkterna samlade.

Planförslaget antas av kommunfullmäktige.

Från den dag beslutet om antagande satts upp på kommunens anslagstavla kan översiktsplanen inte överklagas. Däremot kan planen överklagas om det finns brister i handläggningen. Får den som överklagar rätt i högre instans, kan ett eller flera skeden i översiktplaneprocessen komma att göras om. De som skriftligen framfört synpunkter under utställningstiden har rätt att överklaga planbesluten. Överklaganden prövas av Länsrätten, Kammarrätten och i sista instans Regeringsrätten, så kallad laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022