Gå till innehåll

Planprogram för Bruksallén

Klippans kommun växer och nya bostäder behöver byggas. Området söder om Klippans tätort, (mellan järnvägen och pappersbruket) heter Bruksallén och det ska bebyggas för att bli en ny stadsdel.

Flygbild över området Bruksallén. Stora gröna ytor omges av skog och bostadsområden.

Bruksalléområdet är 70 hektar stort och sträcker sig från Rönne å i söder till Klippans tätort i norr. Ett naturskönt område som möjliggör fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Området har god potential att möjliggöra bostadsbebyggelse för många år framåt.

Vad händer nu?

Under perioden 1/4-1/6 har du som medborgare haft möjlighet att lämna synpunkter eller komma med tips och önskemål som kan hjälpa oss med framtagandet av planprogrammet.

Nu påbörjar vi arbetet med att ta fram ett förslag!
Förslaget kommer gå ut på samråd under hösten 2023.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram har till syfte att i ett tidigt stadie utreda en lämplig markanvändning för ett större område (till exempel en stadsdel) och ange en översiktlig struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

I planprogrammet klarläggs förutsättningarna i området, hur förändringarna kan genomföras liksom vilka konsekvenser förändringarna kan få. Planprogrammet samråds med allmänheten och berörda myndigheter. Synpunkterna på planprogrammet sammanställs därefter i en redogörelse och utgör ett underlag för kommunens fortsatta planering av området.

Planprogrammet fungerar som ett visionsdokument som är vägledande vid kommande detaljplaneläggning av området. Planprogrammet är inte en juridiskt bindande handling och kan inte överklagas. Ingen byggrätt uppstår i detta skede.

Ni kan också lämna era synpunkter via
mail: plan.bygg@klippan.se
via post: Klippans kommun, Plan- och byggavdelningen, 264 80 Klippan

Kontakt för mer information

Planarkitekt Alexandra von Post
Telefon: 0435-281 68
E-post: alexandra.von.post@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 juni 2023