Gå till innehåll

Motioner

En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Motion att införa kontaktpolitiker till verksamheter inom socialtjänsten

Registreringsdatum: 2021–04–22
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Under beredning

Motion till kommunfullmäktige Klippans kommun
Att införa kontaktpolitiker till verksamheter inom socialtjänsten

Bakgrund

Vi politiker blir kontaktade lite då och då av medarbetare ute i våra verksamheter. Ofta handlar det om att några få medarbetare känner till ett eller två namn på politiker i kommunen.
För att förenkla för våra medarbetare ute i våra verksamheter så skulle de kunna få ett namn från varje parti som de skulle kontakta vid behov av olika frågeställningar.

Även besök ger en känsla av att vi politiker verkligen bryr oss om vad som händer ute i verkligheten.

Motivering

Verksamhetsbesök är en viktig del av demokratin och något som uppskattas mycket av personal, brukare. Det är samtidigt en viktig del av vårt arbete som politiker att visa att vi politiker är vanliga människor som alla andra. Genom fler besök närmar vi oss varandra och personalen lär sig hur vi tänker kring politiska beslut.

Bedömning
Genom kontakt med medarbetare i kommunen så kan man reda ut felaktiga mediebilder och rykten som florerar ute i våra verksamheter.

Förslag till beslut, yrkande
Jag föreslår att det utses kontaktpolitiker till verksamheterna inom socialtjänsten.

Anita Frick
Bodil Andersson

Äldre motioner

Motion angående värna det kommunala vetot

Registreringsdatum: 2020–12–08
Initierad av: Vår Framtid – Klippan
Status: Under beredning

Värna det kommunala vetot

Det finns olika åsikter om huruvida det kommunala självstyret ska öka eller minska.

Vår Framtid – Klippan anser att Sveriges kommuner, och med det sagt Klippans kommun, i sakfrågor ska styras av lokalt fattade kommunala beslut. Samtidigt har vi en känsla av att vi allt mer går åt motsatt håll.

Ett exempel på det gäller det sk kommunala veto som Sveriges kommuner har gällande etablering av vindkraftverk i en kommun. Vi är av uppfattningen att det vore bortom all rim och reson att förorda en försvagning eller till och med ett avskaffande av detta veto. Dessvärre finns krafter i vår riksdag som jobbar precis i denna riktning. För vår kommuns del skulle ett sådant avskaffande till exempel innebära att vårt "tysta" och natursköna område i Färingtofta, skulle kunna etableras till bredden med stora snurrande vindkraftverk, utan att vi medborgare skulle kunna göra någonting åt saken.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att kommunstyrelsen omedelbart och med tydlighet tillskriver Sveriges miljöminister, energiminister och landsbygdsminister i frågan och att det där tydligt framgår att vi fortsatt värnar det kommunala vetot i frågan.

Klippan 2020-11-19

Kenneth Dådring

Lena Landin

Helena Dådring

Ernie Larsson

Motion angående beslut utifrån ett Barn- äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv

Registreringsdatum: 2020–12–08
Initierad av: Vår Framtid – Klippan
Status: Under beredning

Beslut utifrån ett Barn- äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv.

För Vår Framtid – Klippan är alla medborgare lika viktiga. Vi vill dock synliggöra våra barn, äldre och personer med funktionsbegränsningar i kommunens samtliga beslut.

Detta görs redan i många kommuner och vi anser att även klippans kommun borde införa detta.

Ett exempel är att när kommunen tar beslut i kommunstyrelsen finns punkterna:
- Konsekvenser för barn:
- Konsekvenser för äldre:
- Konsekvenser för funktionsbegränsade personer:
med i protokollet.

Under dessa punkter kan det i protokollet stå "Inga konsekvenser" eller så står det vilka konsekvenser beslutet får. Det viktigaste är dock att innan beslutet tas har ev. konsekvenser för dess persongrupper lyfts fram.

Det är lätt att glömma att konsekvenser för medborgaren inte alltid kommer fram förrän beslutet blir en verklighet och konsekvenserna blir synliga. Detta kan medföra onödigt lidande samt att kostnaderna kring beslutet ökar avsevärt.

Genom att i varje beslut ha med punkten "Konsekvenser för barn, äldre och funktionsbegränsade personer" kan mycket underlättas och ev. fel och brister kan minimeras.

Vår Framtid – Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att det i samtliga beslut som kommuner tar ska konsekvenser ur ett barn-, äldre- och funktionsbegränsningsperspektiv beaktas.
2. att det i protokollet framgår att ovan nämna perspektiv har beaktats.

Ljungbyhed 2020-11-19

Kenneth Dådring

Lena Landin

Helena Dådring

Ernie Larsson

Motion angående att alla ska ha tillgång till allmänna kommunikationer

Registreringsdatum: 2020–11–17
Initierad av: Liberalerna
Status: Under beredning

Alla ska ha tillgång till allmänna kommunikationer

Tillgång till goda och säkra allmänna kommunikationer ger alla möjlighet att i större utsträckning välja var man vill bo och var man vill jobba.

Klippan har fått Pågatåg med halvtimmestrafik det är bra och redan nu ser vi positiva effekter på en ökad bosättning i tätorten.

Att buss 518 också har fått fler avgångar är också mycket positivt.

Vi vill att:

buss 518 på sikt skall ha Eslöv som slutdestination, istället för Stehag.

kommunen i samarbete med Region Skåne ser över antal, placering och utformningen av hållplatserna för buss 518 inom kommunen

man på sikt ser över samtliga busshållplatser i kommunen så att dessa är trafiksäkra och har tillgång till parkering för två och fyrhjulia fordon.

Tommy Cedervall

Motion angående införande av barnperspektivet i skrivelser

Registreringsdatum: 2020-02-24
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Under beredning

Inför politiska beslut i Klippan skrivs alltid en tjänsteskrivelse. Idag analyseras och kommenteras förslaget till beslut utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv.
Ska vi leva upp till barnkonventionen och säkra att våra beslut också är rätt för våra yngsta medborgare så behöver vi införa ett nytt perspektiv i tjänsteskrivelserna, nämligen barnperspektivet vilket innebär att vuxna i samråd med barn ger en bedömning av de sannolika konsekvenserna av olika beslut.

För att Klippans kommun ska kunna vara en långsiktigt hållbar kommun anser vi Kristdemokrater att vi bör införa ett barnperspektiv på de politiska besluten så att barn och ungas inflytande kan öka. Genom kommentarer och analyser i samband med tjänsteskrivelserna kan samverkan mellan generationerna stärkas och förbättras över tid.

Förslag till beslut;

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

• Varje tjänsteskrivelse innehåller kommentar och analys utifrån barnkonventionens perspektiv.
• Varje nämnd ska redovisa hur man arbetat utifrån barnkonventionens perspektiv i årsboksslutet.

Robert Larsson, Bodil Andersson och Charlotte Anderberg-Eliasson

Motion angående flagga Sveriges två folk

Registreringsdatum: 2020-04-17
Initierad av: Vår Framtid - Klippan
Status: Under beredning

Samerna har levt och verkat i Sapmi sedan flera tusen år tillbaka . Sapmi sträcker sig över fyra länder, Sverige, Norge , Finland och Ryssland . Forskning visar att den samiska kulturen uppstod för ca 2000 år sedan, dvs långt innan dagens Sverige fanns. Samerna har således en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur som går tillbaka till tiden före nationalstatens bildande. Samerna uppfyller därmed kriterierna för ett urfolk enl. FN:s kriterier. Detta har även bekräftats av riksdagen som år 1977 uttalade att samerna är ett urfolk som har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige. (prop 1976/77:80, bet 1976/77: KrU43) . Sedan 2011 är detta även inskrivet i Grundlagen, Regeringsformen 1 kap 2 §.

Samer bor och verkar i hela vårt avlånga land. Sameföreningen Samer i Syd sitt säte i Klippans kommun och har verksamhet främst i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Föreningens huvudsyfte är att öka kunskapen om Sveriges urfolk - Samerna hos invånarna .

Den samiska nationaldagen firas den 6 februari och firas både i Såmpi och hela Sverige. 2020 firades dagen även i Klippans kommun, men någon flagga var inte hissad. . Kan nämnas att flaggan hissas i flera av de skånska kommuner bl.a. Malmö, Lund, Helsingborg och Trelleborg. Även Region Skåne hissar flaggan denna dag enl. antaget handlingsprogram.

Den samiska flaggan är gemensam för alla Samer. Den godkändes den 15 aug 1986 av Samerådets 13:e Samekonferens i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl frän Skibotn i Trams i Norge.

VÅR FRAMTID - KLIPPAN anser att Klippans kommun ska vara en förebild som stärker och hedrar de två folk, enl grundlagen, som bor i vårt avlånga land . Att hissa flaggan på nationaldagen vore ett sätt .

VÅR FRAMTID - KLIPPAN yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att i Klippans kommun hissas, för våra två folk, flaggan på respektive nationaldag.


Kenneth Dådring, Lena Landin, Helena Dådring och Ernie Larsson

Motion angående p-skiva, parkering med längre parkeringstider

Registreringsdatum: 2020-04-17
Initierad av: Vår framtid – Klippan
Status: Under beredning

P-skivan som infördes 1 februari 2020 är bra och underlättar för många. Dock är parkeringstiden kort. Några exempel på detta kan vara:

Det är nu bokslutstider för många företagare. Ett möte med sin revisor tar ofta längre tid än 1 timme.

När man ska fixa håret kan en klippning kan gå fort och en timme räcker, men att fixa håret kan också ta många fler timmar.

Shopping och/eller restaurangbesök kan gå fort, men det kan också ta längre tid än en timme.

Detta påverkar våra företagare på ett negativt sätt, vilket är allt annat än företagsvänligt. Kommunen ska ha ett företagsvänligt klimat där beslut inte ska påverka företagarna negativt.

VÅR FRAMTID - KLIPPAN anser att Klippans kommun ska skapa förutsättningar för ett företagsvänligt klimat. Kunder ska kunna nyttja de tjänster som erbjuds i Klippans centrum utan att behöva tänka parkeringstid. Klippans centrum ska vara ett levande centrum med mötesplatser och ett rikt affärsliv.


VÅR FRAMTID - KLIPPAN yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att Klippans kommun skyndsamt ser över parkeringstiderna så att företagarna och kunderna inte begränsas av parkeringstiderna i Klippan centrum.

Kenneth Dådring, Lena Landin, Helena Dådring och Ernie Larsson

Motion angående parkeringssituationen Klippan centrum

Registreringsdatum: 2020-03-23
Initierad av: Vår framtid – Klippan
Status: Under beredning

Parkeringsplatser i Klippan centrum är en bristvara både för de boende och de som har andra ärenden att uträtta i området. Frågan har vid ett flertal tillfällen lyfts vid kommunfullmäktig, men tyvärr kan VÅR FRAMTID - KLIPPAN inte se att det finns någon plan för att åtgärda detta. Det är ingenting som kommunfullmäktige diskuterat och det finns inte heller med i investeringsplanen.

Samhället förändras. Idag kan det finnas mer än en bil per hushåll. Ett parkeringshus i flera plan kan vara ett tänkbart alternativ som hade skapat fler parkeringsmöjligheter. Viktigt att poängtera är att ett parkeringshus inte behöver byggas på höjden, vilket skulle kunna påverka de boende i området negativt. Många andra kommuner har byggt parkeringshus under marknivån som inte påverkat t.ex. torg och boende.

VÅR FRAMTID - KLIPPAN anser att Klippans kommun ska vara en kommun som tänker framtid och som i detta fall tänker både på boende i Klippans centrum och på dem som uträttar andra ärenden i Klippan centrum.

Inte minst måste vi säkerställa centrumhandelns utveckling genom att möjliggöra för besökande att parkera i centrum. I sammanhanget bör även hänsyns tas till infrastruktur som t.ex. anslutningsvägar och infartsleder.


VÅR FRAMTID - KLIPPAN yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att Klippans kommun utreder parkeringssituationen i Klippans centrum för boende, besökande och ett levande affärsliv.

Kenneth Dådring, Lena Landin, Helena Dådring och Ernie Larsson

Motion om utökad lekmiljö utomhus för barn

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att Klippans kommun borde utveckla både lekmiljön och säkerheten kring lekplatsen i Klippans park.

Lekplatsen som idag finns i Klippans park är mest inriktad till lite äldre barn och är ganska liten. Med det ökade barnantal som Klippans kommun har fått och kommer att få så är det ytterst viktigt att följa med i utvecklingen och kunna erbjuda familjerna en miljö att träffas och integreras i. Att ha en inhägnad lekplats ger större möjlighet för småbarns familjerna att komma ut och röra på sig på ett säkert sätt då många medborgare idag oroar sig för att barnen ska springa ut på den starkt trafikerade vägen som går vid parken.

I Åstorps kommun finns en inhägnad lekplats i Perslund som erbjuder många lekmöjligheter både för äldre och lite yngre barn och det är en populär mötesplats för familjer med stor yta och möjlighet för picknick i gräset.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:

- ATT ge berörd förvaltning i uppgift att ta fram kostnadsförslag för en delvis inhägnad och utveckling av lekplatsen i Klippans park för ett bättre utbud på ett säkrare sätt.
- ATT ge berörd nämnd i uppgift att besluta enligt ovanstående att sats.

Marie Brink, Christian Hendlertz och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om framkomlighet i korsning

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna anser att Klippans kommun borde se över korsningen mellan Södra Skolgatan och Apoteksgatan då det är väldigt svårt att i nuläge upptäcka trafik som kommer från Södra Skolgatan innan man står halvvägs ute i korsningen. Detta skapar osäkerhet för trafikanter kommande från Apoteksgatan som många gånger glömmer bort högerregeln här.

Att sätta upp en tänk på högerregeln skylt på Apoteksgatan skulle underlätta en säker framkomlighet.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna i Klippan:

- ATT ge berörd förvaltning i uppgift att utreda möjligheten att sätta upp en tänk på högerregeln skylt på Apoteksgatan och att se till att tomtägaren i korsningen håller häcken nerklippt till 80 cm enligt lagstiftning.

- ATT ge berörd nämnd i uppgift att besluta om att ovanstående insatser görs under 2019

Marie Brink, Christian Hendlertz och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om att införa tiggeriförbud i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi Sverigedemokrater vill se ett nationellt förbud mot tiggeri.

En del av argumentationen mot ett tiggeriförbud har varit att det inte är lagligt möjligt och att man vill avvakta dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har det kommit en dom angående Vellinges förslag till ett tiggeriförbud.

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan.
"Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Förbudet (har) getts i ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna"
Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade dagens dom:
- Det är bra att det här har prövats i högsta instans i högsta förvaltningsdomstolen. Med det beskedet har vi en ny praxis uppenbarligen, då vet vi det.

Vi välkomnar beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen men med de farhågorna att många nu kommer att argumentera för att det räcker med lokala förbud. För att vi inte skall hamna i limbo och frågan bollas fram och tillbaka är det viktigt att Klippans Kommun snarast omprövar sin ställning i frågan om lokala tiggeriförbud, och inför ett sådant.

Sverigedemokraterna Klippan har redan 2015 lagt en motion "Inför förbud mot tiggeri inom Klippans Kommun". I denna skrev vi bland annat att det är viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar tiggeriet. Tiggeriet hjälper inte de verkligt drabbade utan ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja människor men enligt Kommunallagen kan man söka tillstånd för insamlingar.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna Klippan:

- Att tiggeriförbud införs i Klippan Kommun på förslagsvis följande platser
- Vid alla affärer i Klippans Kommun.
- Vid Järnvägsstationer samt busshållplatser.
- Vid skolor och fritids.
- Ej heller vara tillåtet att gå runt i klippans Kommun och tigga pengar.

Sverigedemokraterna Klippan
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående inlämnade av Budgetförslag ifrån de
olika Partierna

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi sverigedemokrater anser att de olika partiernas budgetförslag skall vara kansliet tillhanda i god så att budgetförslagen hinner komma med i utskicket av handlingar inför KS mötet där man kommer behandla budgeten.

Detta för att alla partier ska få se de olika förslagen. Vi anser inte att det ska vara möjligt att lämna sitt budgetförslag på sittande möte. Då har de övriga partierna ingen möjlighet att diskutera förslagen med sin partigrupp och fatta ett bra beslut.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna Klippan:

- Att budgetförslag ifrån våra partier ska vara inlämnade i tid så förslagen kan skickas med handlingarna inför KS, där budgeten ska behandlas.
- Att detta även förs in i arbetsordningen för Kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna Klippan
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående behandlingstid för inlämnade motioner

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Nuvarande behandlingstid för inlämnade motioner sträcker sig idag oftast över en längre period.

Inte alltför sällan kan behandlingstiden dra ut på en flerårsperiod från det att motionen blivit inlämnad tills beslut fattas.

Vi i sverigedemokraterna Klippan anser att detta är alldeles för lång tid då det kan innebära att viktiga samhällsfrågor fördröjs.

Vi tycker att en rimlig behandlingstid för en inlämnad motion skall vara sex månader. Vid ärenden av särskilt viktig art kan berörd förvaltning/nämnd begära ytterligare behandlingstid om särskilda skäl föreligger.

Enligt kommunallagens 5 kap, 35 §, bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om motionen inte kan avslutas inom ett år skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

- ATT kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behandlingstiden för inlämnade motioner.
- ATT beredningen yrkar på att kommunstyrelsen redovisar en lista på obesvarade motioner vid fyra tillfällen per år.

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående ett tillägg till Klippan kommuns riktlinjer
mot trakasserier och kränkande särbehandling

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Avslås kommunfullmäktige 2019-12-16

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att det är mycket positivt och framförallt viktigt att kommunen som arbetsgivare har väl fungerande riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Dock ser vi det som en allvarlig brist att politisk åskådning saknas i detta dokument vilket borde vara en självklarhet.

Vi är väl införstådda med att politisk åskådning ännu ej är inskriven i svensk diskrimineringslagstiftning.
Klippans kommun har med denna motion en möjlighet att vara ett föredöme för övriga kommuner i landet.

Därför yrkar sverigedemokraterna Klippan:
-ATT ett tillägg gällande politisk åskådning görs i nuvarande dokument för riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson
Åsa Edvardsson
Gruppledare

Motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler
från Klippan i idrottshallens Korridorer

Registreringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Klippan har genom tiderna haft många framgångsrika idrottsprofiler och dessa personer skulle vi vilja lyfta fram för att hedra dem för att dem satt Klippan på kartan när det gäller idrott.

I idrottshallen idag har vi två längsgående korridorer på ovan plan vid idrottshallens huvudentré. Dessa korridorer är i dag långa och med väldigt dåligt ljus i. Här skulle man kunna sänka taket med akustikplattor och få ner ljudet i korridoren och även samtidigt kunna fälla in nya ekonomiska LED belysningar med rörelsesensorer. Dessa LED lampor riktar man ut på väggarna där ramar med bilder på kända Klippan idrottsprofiler med namn och vad dem åstadkommit inom idrotten.

Vi har många kvinnor och män som har presterat inom OS, VM, EM och mycket mer, som skall lyftas fram som inspiration till dagens ungdom och blir även en nostalgitripp för den äldre generationen när man vandrar i korridoren. Med tanke på hur många tävlingar med mera där personer besöker vår idrottshall idag, så är detta en fantastisk möjlighet att stoltsera med deras framgångar genom tiderna, för det är dem värda.

Vi Sverigedemokrater skulle vilja att Kultur & Fritid i Klippans Kommun tittar och räknar på att bygga om korridorerna enligt ovan förslag.
Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

- Att ge Kultur & Fritid ansvar att ta fram förslag för att utveckla möjligheterna att bygga om korridorerna i idrottshallen för att lyfta fram våra idrottsprofiler genom tiderna på dess väggar.

Andreas Olofsson
Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om att synliggöra Rönneå och öka attraktionskraften

Registreringsdatum: 2019-01-28
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF


Klippan fullmäktigeledamöter tog för en kort tid sedan ett enhälligt och fantastiskt bra beslut gällande Rönneå. Rönneå som är ett av de tre mest uppmärksammade vattnen i Europa, ska nu återställas för fritt strömmande vatten så att fiskar kan ta sig såväl uppströms som nedströms utan att bromsas eller huggas ihjäl av kraftverk.

Övertygelsen hos många är att detta kommer att vara ett otroligt stort lyft för Klippan. Allt ifrån besöksnäring och inflyttning till helt nya näringar som kommer att växa fram är positiva effekter av detta beslut.

För att ytterligare belysa Rönneå och göra vår omvärld mer uppmärksam på åns och vår kommuns
förträffligheter, är det viktigt att på bred front synliggöra Rönneå där vi så kan. En av dessa platser där detta kanske bästa av allt passar sig är där Rönneå idag rinner under Riksväg 21. Denna plats passeras dagligen av ca 5000 fordon. Men dessvärre uppmärksammas troligt inte denna plats överhuvudtaget av de flesta passerande. Detta med anledning av att vegetationen runt om och i anslutning till platsen är alldeles för tät.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att se över möjligheterna till att rusta närområdet vid korsning Rönneå/Riksväg 21 för att därvid synliggöra Rönneå för förbipasserande samt för rastande på rastplats Forsmöllan.
2. att se över möjligheterna till att belysa området nattetid för att på så sätt öka
attraktionskraften och dessutom även synliggöra området på dygnets mörkare delar.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om ansvar för människor, djur och miljö.
Nej till pyroteknik.

Registreringsdatum: 2019-01-28
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Nyårsfirande är en fin och trevlig tradition som firas på olika sätt världen över.
Varje år sker dock stora tragedier på grund av fyrverkerier, framför allt kring nyår men även vid andra helger och olika evenemang.

Enligt tillgänglig statistik säljs fyrverkerier för över en kvarts miljard kronor årligen i Sverige. Förödelsen och lidandet som detta orsakar är enorm. Drygt 250 personer skadas varje år så svårt att det kräver sjukhusvård, cirka hälften av dessa under 18 år. Många skador ger livslånga men, bland annat ögonskador. I genomsnitt skadas någon så illa att någon avlider vartannat år.

Fyrverkerier är mycket miljöbelastande. Rött ljus kommer från strontiumjoner, grönt ljus från bariumjoner, som båda är radioaktiva joner. Förutom dessa ämnen kan nämnas blyföreningar, fenol hartser, naftalen, hexakloretan, PVC, kvicksilver, kadmium, svavel, krom, koppar m.m. Allt som skickas upp i luften kommer så småningom ner och hamnar i kretsloppet, i mark och vatten, och via växter och djur så småningom i vår föda.

För djur och djurägare innebär smällandet ett stort lidande. Varje nyår stressas djur till döds. Apotekens försäljning av lugnande medel ökar stort i december varje år för att förtvivlade hundägare ska försöka få hunden att överleva nyårstiden. Det är inte bara hundar som lider. Andra djur såsom katter, hästar och kor stressas svårt, även till döds, liksom vilda djur. De vilda djuren har ingen som ger omsorg i form av lugnande medel etc.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att Klippans kommun aktivt visar ansvarstagande och avsätter resurser för att under kontrollerade former arrangera ett nyårsfirande med ljusfenomen i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
2. att det skrivs in i den lokala ordningsstadgan att för att använda pyroteknik krävs tillstånd från kommunen.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion angående införskaffande av ett digitalt
voteringssystem

Registreringsdatum: 2019-02-05
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Att kommunfullmäktiges möten kan vara långa och röriga är välkänt för de flesta, ofta beroende på vilka beslut som ska fattas. Det är samtidigt viktigt att alla får göra sin röst hörd i en fulländad demokrati.

Allt fler kommuner har de sista åren infört digitalt voteringssystem av olika skäl. Systemen bygger på att varje ledamot har en knappdosa där man begär ordet, begär replik, voterar osv.

Dessa system har flera fördelar som verkar både tidsbesparande och ger god ordning på sammanträdet. Upprop och voteringar tar bara någon minut vilket är en tidsbesparing på lång sikt. Arbetet för presidiet och tjänstemännen minskar.

Ofta kombineras systemet med t.ex. en projektorduk där ledamöter och åskådare kan se talarlistan med mera. Man ser även vem som har ordet och återstående talartid för denne. Vid voteringar kan man se resultatet direkt på duken som är en effektiv fördel.

De flesta är nog överens om att det är lättare att föra fram en åsikt där man avlägger sin röst genom en knapptryckning än vid en "uppropsvotering" som sker idag i kommunen.

Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

 • Att ge kommunstyrelsen ansvar för att ta fram ett digitalt voteringsystem för att underlätta den
  demokratiska processen i kommunfullmäktige och alternativt i kommunstyrelsen l Klippan.

Andreas Olofsson, Jonas Luckmann och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om ökande möjligheter för allmänheten
att möta kommunens politiker

Registreringsdatum: 2019-02-25
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Då motion "Allmänhetens frågestund" blev avslagen i kommunfullmäktige anser Vår Framtid - Klippan att nya möjligheter för allmänheten till möten med kommunpolitiker behöver införas.

Under valår är kommunens politiker synliga på bland annat egna arrangemang och olika debatter. VF anser att det är viktigt att kommunens lokalpartier syns även mellan valen och att detta sker på en gemensam arena. VF anser också att kommunens invånare ska ha möjlighet att ställa frågor och få svar på för dem viktiga frågor. De gemensamma arenorna kan vara större arrangemang i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

Att kommunen arrangerar politiska möten eller debatter minst en gång per år i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om en äldreomsorg med djur

Registreringsdatum: 2019-02-25
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medborgare i Klippans kommun

Idag finns det tydlig forskning som visar att psykiskt välbefinnande hos äldre ökar när djur används i äldreomsorgen. Kopplingen finns också att djur påverkar äldres hälsa på ett positivt sätt samt att man kan se att en minskning av medicinering (oro och antidepressiva medel).

Att det finns djur på äldreboenden är inget nytt fenomen. Att använda dem mer systematiskt för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos den äldre är däremot någonting som kommuner borde satsa mer på. Personal och anhöriga upplever många gånger att djuren skapar livslust, harmoni och ett välmående som saknades innan djur användes inom äldreomsorgen. Möjligheterna för i vilka sammanhang man kan använda sig av djur är många och kan vara ett viktigt verktyg i även andra områden än äldrevård.

Hunden är kanske det djur som främst lyfts fram i sammanhanget. Hunden används där som ett verktyg i vård och rehabilitering. Vårdhunden användas till exempel i rehabiliterande syfte för att främja både fysisk och kognitiv funktionsförmåga. Idag finns det utbildade vårdhundar och nya utbildas. Med det inte sagt att djuren måste vara utbildade. Ett djur t.ex. hund eller katt, kan användas i syftet att "bara vara" och skapar harmoni genom att äldre får klappa, känna närhet och komma ut.

Allergi kan vara ett problem, men är inte ett hinder då man inom organisationen kan ha allergifria enheter eller avdelningar.

Läs mer: Socialstyrelsens (i Sverige) rapport "Vårdhund för äldre i särskilt boende. En systematisk översikt om effekter och vetenskapligt stöd" från 2014. Socialstyrelsen har även publicerat rekommendationer för hur vårdhundar kan användas i vård och omsorg.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1) Att ett ökat användande av djur inom äldreomsorgen.
2) Att verksamheten utvärderas efter ett år.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om inomhustemperatur

Registreringsdatum: 2019-03-20
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Bifallen kommunfullmäktige 2019-12-16

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FOMHFS 2014:17) bör det vara en inomhus temperatur på 21 grader +-1 grad. Idag värms Klippans kommuns ägda fastigheter så gott som med fjärrvärme. Men det finns fastigheter som antingen höjer värmen eller sätter in el element. Detta innebär att då blir rummet blir varmt och värmesystemet tappar sin funktion. Ventilation som trycker ut värme blir istället kallare än luften i
rummet och kyler istället luften vilket inte är bra rent energimässigt.

Om det blir för varmt i rummet så öppnar man fönstret vilket inte heller är bra sett ifrån en energisynpunkt. Man upplever att det blir dålig luft och då sitter man i drag vilket kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation. Så höga inomhustemperatur kan medföra illamående, trötthet och huvudvärk.

Det finns grupper där temperaturen kan ligga på 1 grader över den satta temperaturen. För känsliga grupper gäller att temperaturen minst bör vara 2 grader högre. Exempel på känsliga personer är äldre, handikappade, rörelsehindrade eller människor med låg ämnesomsättning.

Vi har även t ex idrottshallar där temperaturen kan ligga på ca 17 grader och badhuset där temperaturen kan skilja sig åt.

Idag kostar uppvärmning ca 10 miljoner för Klippans ägda fastigheter. Om vi kan sätta riktlinjer för inomhustemperaturen kan vi spara 5% för varje sänkt grad.


Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
-Att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktvärden för inomhus temperatur för Klippans ägda fastigheter.

Sverigedemokraterna Klippan
Åsa Edvardsson
Gruppledare

Motion om ordningsvakter

Registreringsdatum: 2019-03-20
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna upplever att Klippans kommun har fått en ökad otrygghet och anser att det skulle verka förebyggande att hyra in ordningsvakter som närvarar i vårt samhälle på utsatta platser vid olika tidpunkter på dygnet. Detta skulle även vara ett bra stöd till polisen, då de kan ingripa vid förberedelse till brott och även vid pågående brott.
Därför tycker vi i Sverigedemokraterna att kommunen skall utreda vilka områden och tidsperioder som är lämpliga att hyra in ordningsvakter på.
Vi vill även att en uppföljning görs efter 12 månader.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att berörd förvaltning hyr in de antal ordningsvakter som behövs för att trygga upp i de utsatta områden.

Sverigedemokraterna Klippan
Marie Brink
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion om att anpassa och bygga lekplatser
för funktionshindrade barn i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2019-03-20
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Lekplatser, lekytor och liknande jämförbara aktivitetsytor utomhus som exempelvis idrottsplatser, som är anpassade för barn med olika slags funktionshinder, är något som lyser med sin frånvaro i Klippans kommun. Detta är allvarligt och anmärkningsvärt. Det är dessutom inte förenligt med nationella föreskrifter som Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade eller med internationella konventioner som konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som stipulerar tydligt och klart att det åläggs varje kommun i Sverige att se till att svenska medborgare behandlas likvärdigt och utifrån sina individuella förutsättningar och där diskriminering mot vissa delar av befolkningen inte förekommer. Bland annat framkommer det i konventionen i artikel 30, 5 d:

"För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott, däribland inom utbildningssystemet."

Frånvaron av lekplatser och lekytor i Klippans kommun som är anpassade utefter barn med funktionshinder och med särskilda behov, är ett sådant typexempel på att Klippan kommun inte riktigt följer principerna i konventionen om mänskliga rättigheter och de nationella föreskrifterna om likabehandling.
Barn som är medborgare i Sverige och som har olika slags funktionshinder, skall behandlas likvärdigt som andra barn och få ta del av de kommunala tjänsterna likvärdigt som alla andra, anpassat utefter sina specifika behov.
Detta kan inte anses vara uppfyllt i och med frånvaron av specialanpassade lekplatser för barn med funktionshinder.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att Klippans kommun och berörda kommunala bolag och myndigheter inom kommunens regi, åläggs att påbörjande av byggande av lekplatser, lekytor och idrottsanläggningar, som är specialanpassade till barn med olika slags funktionsnedsättningar.

Sverigedemokraterna Klippan
Elena Kurenkova
Åsa Edvardsson, gruppledare

Motion om möjlighet att skapa bättre förutsättningar
för familjer med behov

Registreringsdatum: 2019-03-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Avslås kommunfullmäktige 2019-12-16

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Det finns många bra och nödvändiga bidrag. Sen finns det bidrag som är orättvisa och det finns bidrag som är påtvingade som till exempel barnbidraget.

Att avsäga sig påtvingade bidrag är inte möjligt. Vilket är en orsak till de samhällsklyftor vi ser idag.
Vi vet att många familjer har svårt att ge sina barn det som idag är en norm i samhället. Det kan vara allt ifrån kläder, mobiltelefoner till möjlighet för fritidsaktiviteter.

1937 var tanken med till exempel barnbidraget att det skulle utjämna och underlätta för familjer med barn i en tuff tid. Idag är samhället förändrat. En del har till exempel möjlighet att under flera år spara barnbidrag som ges till barnet som ett startkapital när det flyttar hemifrån. En del är beroende av bidraget för att överhuvudtaget överleva. Socialstyrelsen skriver: Barnbidrag ska gå till merkostnader som uppstår i hushåll där det finns barn.

Många i dagens samhälle värnar barn och unga. Många är villiga att betala mer i skatt om de med säkerhet visste att en skattehöjning skulle gå till barn och ungdomar.

Vår framtid - Klippan anser att en socialfond kunde varit ett steg i rätt riktning där de som har möjlighet kunde sätta in pengar som ett stöd för de familjer som har det svårt.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1) att utreda möjligheten till att inrätta en social fond som administreras och förvaltas av Socialnämnden
2) att fonden är öppen för inbetalningar från gemene man
3) att fonden är avsedd för barn upp till 18 år som är ekonomiskt utsatta och mantalsskrivna i Klippans kommun
4) att uppdra till Socialnämnden att ta fram direktiv och riktlinjer för hantering av den sociala fonden

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om kostnader och effekter av
kommunanställda ordningsvakter

Registreringsdatum: 2019-03-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1) att kommunen utreder kostnader och vilka effekter kommunanställda ordningsvakter i kommunen medför.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om vikten av medborgarinflytande

Registreringsdatum: 2019-03-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Traditionen med medborgardialoger är sedan många år och i flera kommuner en naturlig del i att skapa inblick, förståelse och dialoger med medborgarna. Begreppet som sådant är brett och hur medborgardialoger bedrivs skiljer sig mycket. Inte sällan finns en mer allomfattande plan för hur kommunikationen och dialogen med medborgarna ska ske.

I Klippans kommun har det sporadiskt, utan en större och övergripande plan, anordnats olika former av medborgardialoger. Dock upplevs det snarast att de styrande politikerna hellre avsäger sig ansvaret för medborgardialoger än ser möjligheterna med att utveckla desamma. Vår Framtid - Klippan tycker det är beklagligt att den styrande majoriteten inte på ett bättre sätt än idag, tar sig an och nyttjar det kraftfulla redskap som faktiskt medborgardialoger, rätt nyttjade, är. Det finns många goda exempel ute i landets övriga kommuner som Klippans kommun skulle kunna inspireras ifrån. (exempel Gällivare kommun, "Re-Form").

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1) Att etablera en fysisk plats i Klippans centrum, där kommunens pågående större projekt kan ställas ut och belysas.
2) att utreda om denna fysiska plats lämpligen skulle kunna vara i nuvarande Turistinformationen i Klippan
3) att denna fysiska plats bemannas några tider/månad av politiker för att kunna möta medborgarna
4) att kommunstyrelsen uppdras ta fram en mer övergripande plan för att medborgardialoger och kommunikationen med medborgarna ska förbättras

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister

Registreringsdatum: 2019-03-25
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Debatten om återvändande IS-terrorister pågår just nu för fullt runt om i landet. Trots att det finns ett tydligt folkligt stöd att omnämnda terrorister inte ska vara välkomna tillbaka till Sverige har nuvarande regering ingen plan alls. Det finns en överhängande risk att det blir som Staffanstorps KSO Christian Sonesson (M) uttryckte sig i en debattartikel; Helt upp till kommunerna att ta ställning.

Det konkreta ställningstagandet är att neka dessa individers möjlighet till kommunal samhällsservice. Exempelvis försörjningsstöd, hjälp till bostad, vuxenutbildning och likande. Det lagliga utrymmet för en kommun att agera på detta sätt är troligtvis begränsat, och skulle en IS-terrorist överklaga ett beslut om att neka denne rätt till försörjningsstöd eller likande så är det upp till förvaltningsrätten att ta ställning.

Det är dock av mindre betydelse. Budskapet från Klippans Kommun skall vara glasklart: "IS-terrorister är inte välkomna till vår Kommun!"

Klippans Kommun skulle med detta sända ut en tydlig signal att den politiska ledningen inte tolererar de brott mot mänskligheten som terrororganisationen IS har utfört. Likaså blir det tydligt att kommunen ställer sig på offren och dess anhörigas sida.

Det är helt enkelt dags att ta ställning och hamna på rätt sida av historien.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
ATT uttala följande:

Den som deltagit i, eller understött, terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till Klippans kommun.

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon form.

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service.

Klippans kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion om en kommun där allt är möjligt - även digitalt deltagande

Registreringsdatum: 2019-04-16
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Klippans kommun ska vara en kommun där alla har möjlighet att vara förtroendevalda och som nyttjar tekniken på ett utvecklande sätt.

För att värna om att alla ska ha möjlighet att delta på möten oavsett ålder, funktionsnedsättning, familjebild, arbete mm är det nu möjligt enlig Kommunallagen (2017:725) att vara närvarande vid kommunfullmäktige på distans.

KL - Kap S Fullmäktige
Deltagande på distans
16 § Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att möjliggöra så att ledamöter vid behov kan delta i fullmäktiges sammanträden på distans.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om politisk transparens, delaktighet och inflytande

Registreringsdatum: 2019-04-16
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Klippans kommun ska vara en transparent kommun med stor delaktighet.

Vår framtid- Klippan anser att kommunen, med nuvarande styre; inte är transparent i den utsträckning som vi anser vara nödvändigt. Insynen i nämndernas arbete är inte optimalt för de partier som saknar representation i nämnderna.
MEN med den nya kommunallagen (2017:725) är det fullt möjligt för en förändring.

KL - Kap 4 Förtroendevalda
Närvaro rätt
28 § Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten.
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att de KF-partier som idag inte är valda till nämnder bereds plats på nämndsmötena i enlighet med Kommunallagen {2017:725)
2. att arvode utgår även till de förtroendevalda som är närvarande vid nämndsmöte men inte är ledamot eller ersättare i nämnd.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor

Registreringsdatum: 2019-04-17
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Problemområde/Motivering

Alla barn har inte möjlighet att äta frukost hemma. Vissa barn slarvar och föräldrar har ofta fullt upp med att hinna med jobbet och stressiga morgnar. Andra barn åker hemifrån redan klockan 7.00 med skolbussen och hinner bli jättehungriga till lunchen. Att få i sig en frukt per dag och äta frukost är viktigt för varenda barn och det kostar inte mycket.
I andra kommuner runt om i landet är det en självklarhet att resurser friges och tilldelas till något så självklart som gratis frukost till varje elev. Det är tydligt att andra kommuner satsar på sina barn och deras hälsa och utveckling. Riktigt så är det inte i Klippans kommun.

Här kommer några exempel på hur man ser på detta:
"Alla elever som går i förskoleklass och upp till årskurs 6 erbjuds gratisfrukost i skolrestaurangen. Även föräldrar får följa med och äta frukost till en mindre kostnad. Tanken är att projektet ska leda till att frukosten blir en mötesplats där vuxna och barn kan starta dagen tillsammans. Förhoppningen är att eleverna ska förbättra sina prestationer, konflikterna ska minska och känslan av arbetsglädje och trygghet ska öka. " (Vingåkers kommun)

"För de som äter frukost i skolan kan vi se en ökad koncentrationsförmåga. Det innebär också att elever som tidigare hade svårt att komma i tid nu gör det. Många ur personalen väljer att äta frukost på skolan eller att ta en fika tillsammans vid samma tid. Det har skapat en naturlig mötesplats mellan elever och personal varje morgon. Den effekt av skolfrukosten som varit lättast att mäta är att det bidragit till ökad trygghet och studiero för hela skolan. " (Enskede gårds gymnasium)

"Att äta en stadig frukost lägger en god grund för en bra skoldag och utöver målet att alla barn ska få mat i magen finns också en tanke om att avdramatisera matsalsmiljön något. Om man redan varit inne i matsalen och ätit en lugn frukost i avslappnad miljö med värmeljus på borden kanske det är lättare att komma till matsalen på lunchen. Det blir mysigt och positivt laddat att gå till matsalen" säger Per Ahlbom vid Perslundaskolan i Ockelbo.

Vissa föräldrar saknar kunskap och därmed förutsättningar att lära sina barn vad en väl sammansatt kost ska består av, andra föräldrar befinner sig på arbete när deras barn stiger upp och gör sig i ordning inför skolan och saknar därmed möjligheten att se till så att deras barn får i sig en adekvat frukost. Att främja en positiv utveckling för barnen genom sunda kostvanor och bjuda dem på en näringsrik frukost förbättrar dessutom koncentrationsförmågan för barnen så de kan tillgodogöra sig undervisningen vilket även ligger i kommunens intresse.

Därför kommer denna motion att yrka på att Klippans kommun ser till att frukostar skolan skattesubventioneras.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att Klippans kommun inför skattesubventionerade frukostmåltider i Klippans kommuns skolor.

Sverigedemokraterna Klippan
Elena Kurenkova
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion angående Klimatanpassning

Registreringsdatum: 2019-04-17
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Skyfall som orsakar översvämningar och skador på samhället blir allt vanligare. 2014 blev det många översvämningar i Malmö när det föll 100 mm regn på tre timmar. Ännu värre var det i Köpenhamn 2011 där det föll 150 mm regn på två timmar, en regnmängd som motsvarar tre sommarmånaders normalregn. Och ju varmare klimatet blir till följd av klimatförändringarna ju oftare förväntas skyfallen inträffa.

När man beskriver regnhändelser brukar man tala om regn som har olika sannolikhet för att inträffa, så kallade återkomsttider. Regn som sannolikt inträffar en gång på tio år kallas för 10-årsregn och regn som inträffar tio gånger mer sällan kallas för 100-årsregn.

En skyfalls kartering ger en bild av var regnvatten samlas, hur djupt det blir på olika håll och hur vattnet rinner eller till och med forsar undan. Med underlaget kan kommunen till exempel kartlägga vilka utryckningsvägar som kan användas av blåljusfordon vid skyfall eller vilka områden som bör undvikas för nybyggnation. Underlaget kan även tillämpas för att identifiera vilka grönområden och landskap som bör bevaras och utvecklas för sina naturliga egenskaper att lagra stora vattenmängder.


Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
-ATT Plan och byggnadsförvaltningen tar fram en skyfalls rapport/klimatanpassnings plan.

Sverigedemokraterna Klippan
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion gällande ett digitaliserat nyckelsystem

Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans kommuns skolor

Registreringsdatum: 2019-04-17
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Problemområde/Motivering

Mobbning i skolor är ett stort problem som dessutom hanteras olika i olika skolor trots en i övrigt enhetlig lagstiftning i frågan om kränkning inom skolans verksamhet. Oaktat åratal av diskussioner och försök att mota problemet med mobbning finns därmed fenomenet, till förtret för alla drabbade, i en hög grad fortfarande kvar. Slutsatsen man måste dra är därför att samhällets insatser hittills varit för svaga, varför insatserna rimligen måste stärkas.

En grundläggande uppgift för skolan är att förmedla kunskaper samt fostra eleverna till ansvarskännande samhällsmedborgare. Skolans uppgift måste också vara att se till att detta kan ske utan att elever mår illa till följd av hot eller mobbning, fysiskt eller psykiskt. För att förebygga mobbning finns lagkrav på att en likabehandlingsplan tillika plan mot kränkande behandling skall upprättas varje år på alla skolor och förskolor. Uppenbarligen är detta inte tillräckligt. Allt för ofta rapporteras om elever som utsätts för mobbning av olika slag på våra skolor.

I syfte att underlätta att rapportera mobbning samt att bygga upp en kunskapsbank föreslås Barn- och utbildningsförvaltningen få i uppgift att utreda om en tjänst som mobbningsombud kan inrättas för hela kommunen alternativt en sådan tjänst per rektorsområde dit utsatta elever, föräldrar till utsatta elever eller övriga inblandade i skolan kan vända sig. Självklart ska sekretess gälla för denna tjänst.

Målet är att ingen elev utsätts för kränkande behandling. Att ingen elev ska gå med ont i magen till skolan på morgonen. Att ingen elev ska bli mobbad vare sig direkt fysiskt eller psykiskt i skolan eller på nätet. Vad säger lagstiftningen?

Både diskriminerings/agen och skollagen stadgar att en plan skall upprättas varje år på alla skolor och förskolor. Syftet är dels att främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar i eller söker sig till verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning samt förebygga att trakasserier sker (DL 3 kap 16 §). Syftet är också att förebygga och förhindra att kränkningar sker (SL 6 kap 8 §). Planen benämns i diskriminerings/agen likabehandlingsplan, och i skollagen plan mot kränkande behandling. Det är tillräckligt att årligen upprätta en plan på varje enhet, som benämns likabehandlingsplan tillika plan mot kränkande behandling.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att berörda förvaltningar får i uppgift att utreda förutsättningarna för en tjänst som mobbningsombud i enlighet med detta förslag.

Sverigedemokraterna Klippan
Elena Kurenkova
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion till berörd nämnd/nämnder att Skolverkets
regler gällande användning av registerkontroll, i verksamheter där det är obligatoriskt, skall följas utan något undantag.

Registreringsdatum: 2019-04-23
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Det har kommit till vår kännedom att det förekommit tillfällen då Klippans kommun inte fullföljt sitt ansvar som arbetsgivare och begärt in/erhållit registerutdrag då det varit ett krav enligt Skolverket.

I dagsläget görs ingen kontinuerlig uppföljning av nya registerutdrag på berörd personal i Klippans kommun.

Kravet på att de som söker arbete eller praktik i skolan skall lämna in ett registerutdrag gäller alla, såväl svenska som utländska medborgare. Detta gäller även för arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS) samt arbete på HVB-hem. Det är en viktig bestämmelse i skollagen och det finns inga undantag. Arbetsgivaren får inte anställa, anlita eller ta emot någon (till exempel som praktikant) som inte har lämnat registerutdrag. Det gäller även kökspersonal, vaktmästare, administrativ personal med flera.

Med anställda menas även: uppdragstagare, de som är anställda hos någon som har ingått avtal med den som bedriver verksamheten, lärarstudenter, vissa vuxenstuderande och deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program.

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att det är mycket anmärkningsvärt och direkt ansvarslöst av Klippans kommun.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Klippan:
- ATT Skolverkets regler (se bilaga) gällande registerutdrag efterföljs i Klippans kommun
- ATT berörda nämnder kontrollerar och åtgärdar ev brister och i de fall inte utdragsregister kunnat erhållas omplaceras berörd personal
- ATT Klippans kommun uppdaterar berörd personals registerutdrag (se bilaga) vart tredje år

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson, 2:a vice Ordf. Socialnämnden
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion om "bostad först"

Registreringsdatum: 2019-05-17
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Under beredning

Motion till kommunfullmäktige

Vi Kristdemokrater vill att klippans kommun börjar använda sig av metoden "bostad först" inom socialförvaltningen. "Bostad först" är en boendemodell som ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik och någon form av stödbehov, en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att man först får ett tryggt boende sedan får personen det stöd som behövs för att boendet ska fungera.

Efter att i flera år följt hur Helsingborg har praktiserat denna metod framgångsrikt tycker vi det är dags att ta efter. Vi har flera personer i vår kommun som inte har en fast adress. Vi vet att den siffran ändrar sig hela tiden, men ingen mår bra av att inte veta var man ska sova nästa natt.

Genom "bostad först" får människor i hemlöshet en möjlighet till en egen bostad. Målet är att den boende ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster. Forskning visar att "Bostad först" minskar hemlösheten, en hög procentandel klarar av att behålla sin lägenhet.

Kristdemokraterna vill ;

- Att Klippans kommun börjar använda sig av "bostad först" metoden för människor med psykosocial problematik.

Bodil Andersson, kf ledamot

Motion om gång/cykelväg Östra Ljungby-Klippan-Ljungbyhed-Söderåsen/Skäralid

Registreringsdatum: 2019-05-24
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Klippans kommun är till ytan förhållandevis stor. Inom kommunen finns det många mindre orter och byar som teoretiskt har cykelavstånd sig emellan. Vår kommun innefattas också av flertalet minnesmärken och en långsträckt och fantastisk natur. En natur som dessvärre endast i mycket ringa portion kan nås via cykelvägar.

Det finns ett allt större intresse för att färdas med cykel. Inte bara i stadsmiljö utan även på landsbygden. Ett intresse som idag Klippans kommun tyvärr långt ifrån kan tillmötesgå på ett bra sätt. Att knyta samman de tre största orterna inom kommunen med kommunens otvetydigt största turistattraktion Söderåsen/Skäralid, skulle vara en bra början på att förbättra nämnd situation.

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. att det som ett första steg omedelbart tas fram en plan för hur och när en sammanlänkad gång/cykelväg mellan Östra Ljungby- Klippan - Ljungbyhed -Söderåsen/Skäralid, ska kunna genomföras

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om digital skyltning

Registreringsdatum: 2019-05-24
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Att kommunicera och få fram budskap tycks ständigt vara en utmaning. Allt fler kanaler finns för att på olika sätt ge medborgarna information om vad som händer i vår kommun. Samtidigt brottas trots detta bland annat vårt breda föreningsliv med att få fram sitt budskap om sina evenemang.

Som ett led i att ytterligare tydliggöra och synliggöra föreningslivets, kommunens och kanske också näringslivets förehavanden och evenemang, yrkar därför Vår Framtid - Klippan på:

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. att det tas fram ett förslag på hur en sammanlänkad digital skyltning skulle kunna möjliggöras
2. att denna skyltningen skulle omfatta Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby
3. att det i förslaget också ingår hur en eventuell extern finansiering skulle kunna möjliggöras

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om hastighetsbegränsning inom Kommunens tätbebyggda områden

Registreringsdatum: 2019-05-24
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. att inom kommuns tätbebyggda områden är hastighetsbegränsningen 30 km, 40 km och 60 km.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om att införskaffa ett nytt levande centrum för alla

Registreringsdatum: 2019-05-27
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Klippans centrum med gårdsgatan som huvudpunkt har varit ett hett diskussionsämne den senaste tiden. Dom som bor där lider av den täta trafiken och dem höga hastigheterna. Handeln vill ha mer trafik och mer parkeringar för att kunna stärka handeln i centrum. Handikappade har svårt att ta sig över vägen enligt undersökningar. Gamla har svårt att ta sig över denna väg på grund av oförstånd av regler som gäller för trafikanter. Personer som inte kommer från Klippan och ska parkera har svårt att hitta snabbt och enkelt en stor parkering, för du måste köra runt hela centrum för att kunna lokalisera dessa parkeringar.

Vi i Sverigedemokraterna vill att vi ska ha ett nytt levande centrum för allas trevnad och säkerhet, från dem handikappade och äldre till butikerna och handlarna.

Vi vill se att man gör om lilla torg och införskaffar en rondell där så man skapar en central punkt så man lättare kan lokalisera parkeringar och samtidigt vidgar man handeln och centrumet. Samtidigt får vi en rondell som vi kan utsmycka med någon kulturell förankring eller högtid som vi har vid Preem-rondellen, som är väldigt trevligt och uppskattat.

Vi vill att man asfalterar förhöjda övergångsställen på 8-10 ställen genom den befintliga gågatan för att det ska vara lättare för handikappade och gamla att ta sig över och även mer lättförståeligt.
Dessa förhöjda övergångsställen fungerar även som hastighetsnedsänkande och därmed får man ner buskörandet genom centrum.

Vi vill även man tar bort gårdgatsstatusen och istället sätter en fast hastighet runt 20km/h för att ha klara regler vilken hastighet som gäller genom centrum.


Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:
Att ge Plan och Bygg samt Tekniska Förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag enligt ovan beskrivning en plan och ekonomisk kalkyl på hur man kan genomföra detta.

Sverigedemokraterna Klippan
Andreas Olofsson
Åsa Edvardsson, Gruppledare

Motion om iordningsställa badplatser i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2019-06-20
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Kommunens tre badanläggningar diskuteras ofta bland oss politiker. Några partier hade dessutom detta som en valfråga ...
Vi vet hur situationen för de tre badanläggningarna ser ut och vilka kostnader de medför. Vad vi inte diskuterar är kommunens naturbadplatser.
Fler och fler ser möjligheter i att nyttja dessa då det för många är ekonomin som sätter stopp för att åka till havet. Är det inte dags att vi börjar se över vad vi faktiskt har i vår fantastiska kommun vad gäller dessa bad?

Många medborgare i vår kommun nämner till exempel Tomabadet vid Bjärsgård, Elfdalen vid campingen, Spångenbron Ljungbyhed m.fl. Här har det tydligen tidigare varit fina bad med både strand och sandbotten. Många hänvisar till att badanläggningarnas klorerade vatten inte heller passar alla.

Vår Framtid - Klippan anser att några av dessa badplatser skulle kunna iordningställas för att öka kommunens invånare som valmöjlighet att välja om de vill bada i badanläggning och/eller naturliga vattendrag.

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. Att utreda möjligheterna till att återställa några av de många naturbadplatser som finns i kommunen.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin

Motion om Herrevadskloster - Ett kulturminne i förfall

Registreringsdatum: 2019-06-20
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Vi i Klippans kommun har mycket att vara stolta över. Bland annat Herrevadskloster som är ett av alla kulturmärken.
Klostret anlades vid mitten av 1100-talet för cistercienserordens munkar från Citeaux, som dotterkloster till Citeaux. Troligen skedde det på initiativ av ärkebiskop Eskil i Lund.
Herrevadskloster bjuder även på en militärhistoria som få känner till. Herrevadskloster användes fram till början av 1900-talet av Skånska husarregementet; under perioden 1858-1898 inkvarterades här exercisskvadroner. Åren 1902-1957 var Herrevadskloster remontdepå och användes sedan åren 1960-1994 som utbildningslokaler för Krigsflygskolan.

Att detta kulturminne och med dess befintlig kulturhistoria idag håller på att förfalla kan inte ses som ett gott betyg. Varken för kommunens invånare, kommunen eller kommande generationer. Vår Framtid - Klippan anser därför att det är dags att kommunen med stor kraft och genom sina kontakter gör allt för att förfallet av Herrevadskloster får ett slut. Förutom allt ovan är Herrevadskloster en stolthet för kommunen och en stor turistattraktion som under många årtionden lockat många besökare till vår kommun.

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. Att ge kommunstyrelsen uppdraget att starta upp en dialog med länsstyrelsen för att utreda möjligheter till bättre bevarande av Herrevadskloster.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin

Motion om namnbyte på Musikskolan

Registreringsdatum: 2019-09-06
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Under beredning

Nu är det dags för namnbyte !
Vi Kristdemokrater vill att vi byter namn på Musikskolan till Kulturskolan. Namnbyte ger Musikskolan en möjlighet att utvecklas i nya spännande former. Vi är redan på väg. Vi fick vår motion 2013 besvarad och vi ser med glädje hur utvecklingen har gått i den andan som vi önskade.

Men nu vill vi genomföra namnbytet med;

Kristdemokraterna i Klippan vill
- Att Klippans kommun byter namn på Musikskolan till Kulturskolan.


Bodil Andersson, Charlotte E-Anderberg och Robert Larsson.
Klippan den 29 augusti 2019

Motion om miljötänkande vid samtliga av kommunens renoveringar och nybyggnationer

Registreringsdatum: 2019-09-19
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

För Vår framtid – Klippan är långsiktighet och ansvar lika viktiga. Det vi gör idag ska gynna kommunens medborgare nu och flera generationer fram i tiden.

Energianvändningen i byggnader utgör drygt 30 procent av Sveriges totala energianvändning. Den teknik som används i byggbranschen utvecklas ständigt. Exempelvis har köldbryggor minskats, energieffektiva fönster används i högre utsträckning, system för värmeåtervinning ur ventilationsluft används i många byggnader, etc.

Byggsektorn svarar för en betydande del av de totala materialflödena och avfallsmängderna i samhället. Byggverksamhet är även den sektor som genererar störst mängd farligt avfall. Genom att utforma byggnader på ett sådant sätt att de kan plockas isär och återanvändas samt genom att källsortera och återvinna uttjänta material kan byggsektorn reducera sin resursförbrukning, samtidigt som miljöpåverkan från det avfall som uppkommer minimeras.

Mycket arbete läggs ned på att utveckla energieffektiva byggnader och transporter. Debatten är intensiv och kunskapsnivån blir allt högre när det gäller miljöpåverkan från driftsfasen. Däremot beaktas sällan miljöbelastningen från själva byggprocessen, från materialutvinning till färdig byggnad eller anläggning.

I Klippans kommun kan solenergin nyttjas på många fler sätt än idag. Genom att bland annat tänka på fastighetens placering på tomten, fönsterplacering och genom solfångare på taket finns mycket att vinna både i nutid och för framtiden.

Vår framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. att det i samtliga renoveringar av kommunens fastigheter finns med miljöpåverkan och miljöåtgärder.
2. att det i samtliga kommunens nybyggnationer finns beräkningar för miljöpåverkan och miljöåtgärder.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin

Motion om trafiksäkerheten vid barn- och ungdomsverksamheten

Registreringsdatum: 2019-10-24
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

En olycka händer så fort.

Vid ett flertal platser i kommunen utsätter vi barn och ungdomar för fara i samband med att de deltar vid olika fritidsaktiviteter. Några exempel är trafiksäkerheten vid Sågen där tydliga och upplysta övergångsställe saknas. Busshållplatsen vid samma plats är placerad så att den skymmer sikten för övriga bilister, trafikanter, cyklister och gående. Dessutom är belysningen efter mörkrets inbrott otillräcklig.
Vid Ljungbyheds idrottsplats är hastighetsbegränsningen 70 km/timme, det saknas övergångsställe samt belysning.

Vid ett flertal tillfällen har det varit "nära" att olyckan har varit framme. Det har ännu inte hänt någonting allvarlig.
Vår framtid – Klippan anser inte att det ska behöva hända en olycka för att problemen ska åtgärdas.

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. Att trafiksäkerheten i anslutning till där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs frekvent, ses över och säkras upp innan en olycka sker.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin

Motion om att införa förbud mot religiös klädsel i för- grundskolor i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2019-10-28
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Klippans kommuns hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi säger att:
"Kommunen ska arbeta för lika rättigheter och motverka diskriminering oavsett diskrimineringsgrund". Klippans kommun anslöt sig även till ett jämställt Skåne i höstas. (https://ettjamstalltskane.nu)

Barn ska tillåtas vara barn och skolan ska vara en fristad som är fri från religiösa påtryckningar. Flickor och pojkar skall ha lika möjlighet att leka, röra på sig och uppleva frihet. Barn som utsätts för förtryck i hemmet måste få chansen att åtminstone slippa det under skoltiden. Att påtvinga barn religiös klädsel strider dessutom mot barnkonventionen där det talas om barns integritet, fria uttryck och självbestämmande. Barnkonventionen blir från och med 2020-01-01 lag i Sverige. Klippans kommun skall inte heller bidra till sexualisering av barn.

Lärare och all annan skolpersonal ska vara förebilder. Det är därför viktigt att förbudet gäller alla yrkesgrupper som arbetar inom skolan (lärare, förskolelärare, barnskötare, fritidspedagoger m.m.) och elever. Den svenska kommunala skolan skall vara frå från religiösa påtryckningar.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:

- Att: Klippans kommun inför förbud mot religiös klädsel i för- och grundskolor som skall gälla både för elever och skolpersonal.

Marie Brink och Åsa Edvardsson

Motion funktionshinderspolitiska planer, strategier
och mål

Registreringsdatum: 2019-11-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Den 30 november 2017 beslutade riksdagen om mål och Inriktning när det gäller den svenska funktionshinderpolitiken. Det nya målet lyder:

"Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utg6ngspunkt, uppn6 jämlikhet I levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas."

Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet (MFD) har fått i uppdrag av regeringen att ge stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska planer och strategier. Uppdraget pågår under 2018-2020 och är. en del i regeringens arbete för att uppnå det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Detta innebär att Länsstyrelserna och MFD ska genomföra åtgärder som syftar till att öka delaktigheten och tillgängligheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Stödet ska ges utifrån kommunernas och landstingens behov och förutsättningar.

Några från kommunala funktionshinderrådet i Klippan är under hösten delaktiga på Länsstyrelsens konferenser om hur man kan arbeta med målen.

Det händer lite i vår kommun inom vissa områden. Och det behövs en övergripande strategi. Sedan vi skrotade "Plan för tillgänglighet och delaktighet" finns inte längre några konkreta mål att arbeta mot.

Nu är det absolut läge att vi I Klippans kommun tar ett krafttag och lyfter fram funktionshinderpolitiken och vässar arbetet.

Vår framtid - Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. att ta fram kommunala planer, strategier och mål för kommunens funktionshinderpolitik
2. att det i upphandlingar och beslut alltid ska finnas med ett funktionshinderperspektiv

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin

Motion om osynliggörande av delaktig för medborgarna

Registreringsdatum: 2019-11-21
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Under innevarande mandatperiod har Vår framtid - Klippan (VF) genom ett flertal motioner försökt stärka och öka medborgarnas känsla av delaktighet i kommunens politiska processer och beslut.

Vi är oroliga för hur den tidigare öppenheten i kommunen nu försvunnit. Detta anser VF är en stor fara för demokratin och ett arbetssätt som är oacceptabelt.

Kommunens hemsida
2018-12-18 var senaste gången som medborgarna kunde ta del av underlag som behandlades under ett kommunfullmäktige.

Längre tillbaka i tiden kunde kommunens medborgare se lagda motioner, delårsrapporter för kommunens medel och verksamhet, förvaltningsrapporter där kommunen är delaktig mm. På en del protokoll framgår numera inte vilka som reserverat sig mot vissa tagna beslut.

VF anser att under denna mandatperiod osynliggör kommunens ledande partier medborgarnas möjlighet att ta del av vad som sker innanför kommunens dörrar.

Vår framtid – Klippan yrkar på att fullmäktige beslutar:

1. att i samtliga protokoll på kommunens hemsida ska bifogas beslutsunderlag som inte är sekretessbelagt

2. att i samtliga protokoll ska det framgå vilka som reserverat sig mot tagna beslut.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin

Motion om att införa Integrationsplikt i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2018-01-09
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

En av våra stora utmaningar handlar om integrationen av nyanlända. Vi måste ställa tydligare krav på de som kommit till Sverige. Det är viktigt att lära sig svenska språket samt att komma ut på arbetsmarknaden Samtidigt är det viktigt att anpassa sig efter det svenska samhället dvs våra normer och värderingar. Därav tycker SD Klippan att det ska införas en integrationsplikt vilket innebär att alla nyanlända ska aktivt delta i SFI, samhällsorientering och följa sin etableringsplan och de aktivitetsinsatser som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden. Följer man inte sin plan så ska det få konsekvenser som t ex uteblivet bidrag. Det är viktigt att nyanlända förstår att rättighet och skyldighet hör ihop.

Precis som de som är arbetslösa har krav på sig att skicka in sin aktivetsrapport. Missar de detta så får de varning 1: a gången och därefter avstängning x antal dagar beroende på hur många gånger de missat. Det hela kan sluta med avstängning ifrån ett arbetsmarknadsprogram. Detta enligt: Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:
Att det införs integrationsplikt i Klippans kommun
Att det ska medföra konsekvenser om man inte följer planen såsom indraget bidrag

För Sverigedemokraterna Klippan
Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion angående incidentrapporteringssystem

Registreringsdatum: 2018-01-11
Initierad av: Moderaterna
Status: Besvarad kommunfullmäktige 2019-12-16

I olika sammanhang är en ”Whistleblower-funktion” ett nödvändigt instrument. Det bygger oftast på att vem som helst ges ”carte blanche” att få offentligt berätta om missförhållanden av olika slag inom en organisation.

Att förlita sig på linjeorganisationen och ”öppna dörrar” och ”högt till tak” är enligt min bedömning inte tillräckligt för att säkerställa att misstankar om oegentligheter rapporteras. För att få ett effektivt resultat är det min uppfattning att denna fråga är av sådan vikt att kommunen bör överväga att inrätta ett incidentrapporteringssystem dit medarbetare anonymt kan anmäla oegentligheter eller missförhållanden.

När det är infört är det av största vikt att det sprids inom organisationen vilka rutiner som gäller för detta system.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
att Klippans kommun utreda möjligheterna att införa ett incidentrapporteringssystem utanför ordinarie avvikelserapportering

Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion till Klippans Kommunfullmäktige
Återuppta verksamheten med Ung Omsorg
inom äldreomsorgen

Registreringsdatum: 2018-01-11
Initierad av: Moderaterna
Status: Bifallen. Kommunfullmäktige 2019-04-23

Ung Omsorgs verksamhet syftar till att skapa generationsöverskridande möten som ger de äldre guldkant på tillvaron och de unga ett meningsfullt extrajobb. Ungdomarna är oftast 14-19år gamla och förhoppningen är att inspirera dem till att välja omsorgsprogrammet på gymnasiet eller någon annan utbildning/arbete/engagemang inom omsorgen. En möjlig väg är självklart att de ungdomar som är intresserade och bedöms lämpliga kan få anställning på äldreboendet när de fyllt 18år.

Utfallet av verksamheten som bedrevs under 2014 - 2015 blev mycket uppskattat. Tyvärr avbröts denna satsning på grund av ekonomiska läget.

Referat från två arbetsplatser:

"På Ljungbygården var besöken av ungdomarna i projektet alltid mycket uppskattade. Men upplever att de var väl förberedda och hade planerat sina besök noga vid varje tillfälle. Det var ett varierat utbud av aktiviteter, som läsning, bakning, promenader, etc, och de boende på enheten var glada för deras besök.

Personalen tycker även att det blev ett välkommet avbrott i tillvaron för både de boende men även för dem, i mening att de också fick tänka till om vad olika aktiviteter kan innebära för de boende.
Man hade gärna sett att projektet hade fått en fortsättning på något sätt."

"Ung omsorg har varit uppskattat av många boende på Åbyhem och även så av personalen. De tillförde nya idéer och hade ett gott engagemang i både planering och utförande av aktiviteter. Vissa aktiviteter var bättre än andra exempelvis tipsrunda med frågor som inte var anpassade till de boende. I övrigt var deras arbete välfungerande och givande för en meningsfull vardag.

Om projektet hade fått fortlöpa ser vi på Åbyhem att aktiviteterna hade kunnat anpassats ännu mer och därmed gett ännu mer till de boende på Åbyhem. Av samma anledning ställer sig Åbyhem positivt till att liknande projekt får fart i framtiden om möjligt."

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
att återinföra verksamheten med Ung Omsorg hos äldre snarast möjligt

Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion angående utökning av p-platser i
Klippans centrum

Registreringsdatum: 2018-01-17
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Ett bra utbud av parkeringar i anslutning till Storgatan är av stor betydelse för att kunna åstadkomma ett levande centrum med handel och förutsättningar för trevliga restaurangmiljöer. Dagens parkering bakom ICA Nära färdigställdes för uppskattningsvis 15 år sedan. Tanken var då att få en inbjudande parkering med grönska omkring. Samhället förändras och kraven likaså. Idag utgör ett sådant område en inbjudande miljö för bilinbrott och annan kriminell verksamhet. Jag är övertygad om att idag krävs det funktionella parkeringar som ger möjlighet att ta emot en stor mängd fordon. På denna plats bör man ta bort alla buskar och göra en stor parkering och om möjligt bygga på med ytterligare ett plan.

I hörnet Storgatan/Apoteksgatan har man tagit bort ett antal träd. Detta uppfattas som en positiv åtgärd inte minst för att minska antalet störande fåglar som höll till där. Jag menar att ytterligare träd kan tas bort. Det borde räcka med de tre yttersta befintliga träden och rododendronbuskarna för att behålla ett grönt område. Här kan p-platsen, som redan finns, då utökas med ytterligare 12 - 16 platser.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
att Klippans kommun verkar för att utöka antalet parkeringsplatser i centrala Klippan.

För moderaterna i Klippan
Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion om att anställa ordningsvakter

Registreringsdatum: 2018-02-22
Initierad av: Moderaterna
Status: Avslås kommunfullmäktige 2019-02-25 Länk till annan webbplats.

Klippans kommun har under de senaste åren drabbats av ökade inslag av olika slag av brottslighet. Vissa områden i kommunen är mer drabbade än andra framförallt när det gäller skadegörelse och nedskräpning. Ordningsvakters närvaro är förutom en förebyggande åtgärd ett komplement till Polisen att även ingripa vid pågående och förberedelser till brott.

Med anledning av detta bör kommunen utreda på vilket sätt och inom vilka områden det är lämpligt att under en tidsbegränsad period anställa ordningsvakter för att fullgöra de polisiära uppgifter som polisen kan förordna till denna grupp.

Kommunen kan även genom detta minimera kostnaderna för nuvarande parkeringsövervakning då det är en uppgift som kan åläggas denna grupp.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:

 • att kommunen utreder vilka geografiska områden det är lämpligt att använda ordningsvakter i kommunal tjänst.
 • att lämpligt antal ordningsvakter anställs för att under en tidsbegränsad period fullgöra de uppgifter som polisen kan förordna till denna grupp inom dessa områden.
 • att utvärdering av verksamheten görs efter 12 månader


För moderaterna i Klippan
Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion om återvinning för ett hållbart samhälle

Registreringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Vi lever i ett samhälle där vi människor konsumerar efter vad vi vill ha istället för vad vårt behov är. Vi blir mer eller mindre tvingade till att slänga produkter istället för att de kan hitta nya ägare. Visst kan vi annonsera, men det kan upplevas som en "tidstjuv". För många är det därför enklare att avsätta tid för att åka till återvinningen med det man vill bli av med.
Noteras kan att "Earth Overshoot Day" inföll rekordtidigt 2018. Redan den 1 augusti hade mänskligheten gjort av med årets "budget" av förnybara resurser. Färska siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1, 7 planeter till vårt förfogande och i Sverige som om vi hade cirka 4 planeter. På 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för en planet och "Earth Overshoot Day" inföll då i december.
Att återvinna och återanvända är förnuftigt, det sparar resurser och ger en bättre miljö.

I många kommuner kan du idag lämna in på återvinningscentralerna allt du vill bli av med och samtidigt handla begagnade möbler, byggvaror, leksaker, köksutrustning och andra saker till låga priser. Ett riktigt bra exempel på kretslopp i praktiken!

Idag finns komplement till Återvinningscentraler, men det förutsätter att sakerna du lämnar kan tas i bruk omgående. På återvinningscentralen skulle det kunna skapas ett flertal arbetstillfällen. Arbetsuppgifter skulle kunna vara sortering, mindre reparationer och förädling av inlämnade produkter innan de säljs vidare. Att återvinna och återanvända är smart och riktigt, det sparar på våra resurser och ger oss alla en bättre miljö.

Klippans kommun är en kommun där vi enligt kommunens vision "Bor och mår bra". Således borde en återvinningscentral med inlämningsmöjlighet och försäljning vara en absolut självklarhet.

Aldrig förr har någon generation lånat så mycket av framtiden som vi nu gör. Dags att börja tänka på vad vi lämnar efter oss...

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att en handlingsplan upprättas så att en återvinningscentral med inlämning, tillvaratagande, reparation och försäljning blir en verklighet i kommunen där vi bor och mår bra.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om mark för odlingslott för Klippans medborgare

Registreringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Björn Samuelsson


Det finns ett stort intresse för att odla nära för att bland annat reducera besprutning med växtgifter, långa transporter och av rent intresse för egenodlat.

I Sverige som helhet har vi idag en självförsörjningsgrad av livsmedel på mellan 30-50 %, vilket är allt för lågt för att i längden vara hållbart.
Vi är starkt beroende av frukt och grönsaker som transporterats långa sträckor med olika transportmedel så som lastbil, båt och flyg.

Hemodlade grönsaker och rotfrukter betyder mer och mer för medborgarna.
Det gör att det åter blir alltmer intressant att odla nyttiga och obesprutade grödor istället för det importerade som dessutom ofta har mindre smak och ett lägre näringsvärde.
Efterfrågan på kurser för egenodling är också någonting som successivt ökar.

Av den anledningen anser Vår Framtid Klippan att mark ska avsättas för nya odlingslotter som medborgarna kan arrendera och odla på. Odlingslotter ska erbjudas i Klippans, Ljungbyheds och Östra Ljungbys närhet.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att undersöka möjligheten att avsätta mark för odlingslotter i Klippans, Ljungbyheds och Östra Ljungbys närområde.
2. att om tillgång till mark finns, skapa odlingslottområden där medborgarna kan arrendera en odlingslott.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som fyllt 16 år

Registreringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Det är av stor vikt att ungdomar i tidig ålder ges möjlighet till att få en inblick i arbetslivet. Skolans roll härvidlag, är en viktig parameter. Många unga söker aktivt efter enklare sysselsättningar och många av dem hittar också sommarjobb, där de på sommarlovet tjänar lite pengar. Men många får eller ges dock inte denna möjlighet.

Den huvudsakliga vinsten med denna typ av verksamhet är inte ekonomisk. Mjuka värden som att lära sig själv gå upp på morgonen, passa tider, ingå i ett arbetslag, lära sig ta emot arbetsorder och därefter utföra dem, kunna fungera i grupp, ta ansvar etc. är sett ur både ett samhällsperspektiv men också för individen, de största vinsterna. Det är därför både för ungdomarna men också för samhällets skull, viktigt att alla ges denna möjlighet. Vi vill tydliggöra att med "alla" menar vi även de ungdomar som har någon form av funktionsnedsättning.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att alla ungdomar i Klippans kommun det år de fyller 16 år ska erbjudas sommarjobb minst 3 veckor
2. att dessa jobb i huvudsak ska kopplas till samhällsnyttiga tjänster och vara riktade mot vård-och omsorg, gata/park samt mot föreningslivet
3. att detta införs med början sommaren 2019 och finansieras om inte på annat sätt, av kommunstyrelsens medel till förfogande .


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om kameraövervakning för trygghet och säkerhet

Registreringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medborgare i Klippans kommun

I Klippan kommuns vision kan vi läsa "Här bor och mår vi bra " För mig som kommuninvånare betyder det bland annat att jag ska känna mig trygg och säker, att det finns bra barnomsorg och skola och att skattemedlen används på ett bra sätt som gynnar oss kommuninvånare ...

Många upplever att samhället idag är otryggt och var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Lägger man där till den skadegörelse som sker i samhället så kan man inte låta bli att fundera på vart samhället är på väg.
Kameraövervakning används idag i många olika sammanhang för att förbygga brottslighet, olyckor och skapar trygghet för så väl anställda som övriga kommuninvånare. Åker vi buss eller tåg, går och handlar på ICA eller vistas på många allmänna platser finns övervakningskameror. Idag är därför inte ett motargument som integritetskränkande hållbart.

Privatägda fastigheter, kommunens förskolor och skolor har under ett antal år varit utsatta för skadegörelse, inbrott och brand. Detta är inte acceptabelt.
Genom att på kommunens förskolor och skolor på icke arbetstid använda kameraövervaknings som en del i det förbyggande arbetet mot brott och olyckor är vår övertygelse att vi både på kort och lång sikt kommer kunna använda skattemedlen på andra saker än att åtgärda skadegörelse, inbrott, brand mm. Detta är något som kommer gynna alla kommuninvånare och skapar trygghet och säkerhet för medborgarna, personal, barn &
ungdomar samt de som bor i närheten av dessa fastigheter.

Klippans kommun ska vara en trygg kommun.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att övervakningskameror utan dröjsmål sätts upp på och i anslutning till de kommunala fastigheter där skadegörelse sker kontinuerligt.
2. att övervakningskameror därefter snarast möjligt sätts upp på alla kommunens skolor inklusive förskolor och fritidshem, samt de kommunala fastigheter där behov finns.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om valfrihet att välja barnomsorg

Registreringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Barn är olika. Familjesituationer och arbetssituationer ser olika ut. I en kommun med visionen "Här bor och mår vi bra" ska det finnas alternativ till barnomsorg med tanke på vilka behov som det finns. Det ska finns bra barnomsorg och jag ska kunna välja familjedaghem eller förskola. Barn är olika och det är med barnet i fokus som barnomsorg ska kunna väljas.

Att våra dagbarnvårdare påverkar kommunens ranking negativt kan vara sant. Men med vetskapen om att barn mår bra i även i denna verksamhet, är rankingen inget facit på vad som är bra/dåligt eller rätt/fel.
Man skulle ju kunna fråga sig om rankingen visar vad som är bäst för barnet eller om det är en produkt av frågor och svar som vi inte satt med barnens bästa i fokus ...

Klippans kommun har många fantastiska dagbarnvårdare som tyvärr många gånger osynliggörs. Detta är varken bra för dagbarnvårdarna, familjerna eller för vår kommun.

Vi vill alla att barnen ska få en trygg uppväxt. Alla barn är olika och med olika behov. De utvecklas dessutom olika vilket innebär att två barn i samma ålder inte nödvändigtvis har samma utvecklingskurva. Därför behövs både den kommunala förskolan och dagbarnvårdarna.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att i Klippans kommun ska valfrihet gälla oavsett vilken kommundel man väljer att bo i. Det ska både finnas kommunala dagbarnvårdare och förskolor.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om Kommunen serverar endast varm, näringsrik och aptitlig mat

Registreringsdatum: 2018-11-23
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

I Klippan kommuns vision kan vi läsa" Här bor och mår vi bra". För mig som kommuninvånare och som nyttjar kommunens leveranser av färdiglagad mat innebär det också att den mat som levereras gör att jag mår bra.

Sedan tidig ålder får vi lära oss hur viktigt det är med näringsrik mat för att vi ska hålla oss friskare och må bra. Som förälder vet vi att det spelar mindre roll hur näringsrik maten är om barnet inte vill äta den. Det är därför av yttersta vikt att den mat som kommunen serverar både är näringsrik och aptitlig.

Vår Framtid Klippan anser att det är oroväckande att kommunen idag t.ex. låter våra äldre äta mat som kan vara upp till 9 dagar gammal. Med sunt förnuft som dessutom stöds av flera forskningsrapporter vet vi att maten påverkar både hälsotillstånd och livskvalite.
Genom att kommunen erbjuder varm, näringsrik och aptitlig mat kan en persons liv få en meningsfull och kvalitativt bra vardag. Detta ökar också trivsel och tillfredställelse hos anhöriga och personal.

Klippans kommun ska vara en kommun där man bor och mår bra. Det här ska gälla alla medborgare, gammal som ung. Det duger inte att skapa förutsättningar som till exempel lådmat som ska värmas efter 9 dagars förvaring ... Våra medborgare är värda så mycket mer än så!

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att den mat som kommunen levererar och serverar ska vara varm, näringsrik och aptitlig.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om att se över möjligheten för barnen på
Klippans friskola att få gå klart årskursen på sin skola

Registreringsdatum: 2018-12-04
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2019-04-23 Länk till annan webbplats.

Det tråkiga beskedet har kommit oss tillkänna att den privata skolan Klippans friskola, har försatts i konkurs som de själva har valt att göra på grund av ekonomin.

Däremot har inte barnen på denna skolan valt detta och är de som är mest drabbade av detta tråkiga besked.
Här finns strax över 140 barn på denna skola som Klippans kommun ansvarar för att se till att de går i skolan enligt skolpliktslagen. Det är alltså ca 140-tal barn som kanske blir tvångsutplacerade på olika skolor i kommunen fast där inte är plats i dagsläget och de splittras från sina klasskompisar och vänner.

Vi i Sverigedemokraterna Klippan skulle vilja att BUN och KS tittar på ett alternativ med konkursförvaltaren om att det drivs fram till och med att årskursen är slut i juni månad nästa år så att eleverna kan gå klart sin årskurs med sin klass och vänner. Detta ger även tid för kommunen att bättre kunna se över ärendet så vi kan placera barnen där de får bäst möjligheter i sin skolgång.

Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

Att ge Kommunstyrelsen och BUN uppdraget att förmedla och diskutera med konkursförvaltaren om att ta fram ett alternativ så barnen på Klippans friskola kan gå klart sin årskurs de har påbörjat.

Sverigedemokraterna Klippan

Motion om äldreomsorg vid 85 år

Registreringsdatum: 2018-12-17
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medborgare i Klippans kommun


Efter att ha levt ett långt liv kan det kännas tryggt att veta att den dag jag inte klarar av ett eget boende är jag välkommen till ett äldreboende i kommunen. De flesta äldre vill dock försöka klara sig själv så länge det bara är möjligt.
Precis som att barn utvecklas olika, gör ålderdomen sig påmind på olika sätt hos oss.
Detta gör det svårt att planera för när den dagen kommer då mitt behov av äldreboende är ett faktum.
Idag är det inte de äldres behov som styr om de får plats på något äldreboende eller ej. Det är snarare ekonomin och tillgång till platser som avgör.

Vår Framtid Klippan vill att kommunens äldre ska känna trygghet, säkerhet samt ha möjlighet till ett värdigt liv på ålderns höst. Processer med utredningar och överklaganden till länsrätten är tidskrävande och skapar stor oro för både den äldre och dess anhöriga. Av den anledningen anser VF att kommunens medborgare över 85 år ska garanteras plats på ett trygghetboende, senior-eller äldreboende utan särskild prövning.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att Klippan kommuns medborgare över 85 år garanteras en plats på trygghetsboende, senior-eller äldreboende utan särskild prövning.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om handikappkonsulent

Registreringsdatum: 2018-12-17
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Kritiken är svidande i hela vårt avlånga land mot att lagen för personer med funktionsnedsättningar inte efterlevs. Lagen om stöd och service för personer med vissa funktionshinder är en viktig lag. Att man i hela landet har svårt att efterleva den är ingen ursäkt för Klippans kommun att följa samma väg. För oss i Vår Framtid Klippan är det självklart att kommunen följer de lagar och förordningar som finns. Det är likaså oacceptabelt att det är ekonomin som styr och inte våra medborgares behov.

De personer som har behov av stöd och service är i en utsatt situation och har många gånger svårt att på egen hand ta diskussioner med kommunen och andra myndigheter. VF anser att med en av kommunen anställd handikappkonsulent skulle vi komma betydligt närmare ett jämlikt samhälle där levnadsvillkoren för de med
funktionsnedsättningar är betydligt bättre.

I handikappkonsulentens uppdrag ska ingå att ge råd, stöd och information i frågor som rör personer med funktionssättning. Huvuduppgiften är att utifrån gällande lagstiftningar bevaka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ska också ingå att arbeta övergripande med handikappfrågor sam rör andra områden i samhället: Kultur & fritid, byggnation & tillgänglighet, kollektivtrafik, social verksamhet, hälso-& sjukvård samt stödja kommunens handikapporganisationer.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att Klippans kommun utreder arbetsdirektiv samt skyndsamt anställer en Handikappkonsulent.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om parkeringssituation vid Torggatan/Brandstation

Registreringsdatum: 2018-12-17
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Parkeringsmöjligheter är många gånger någonting som inte har hög prioritet. Men när det går så pass långt att parkerade fordon påverkar och försvårar bland annat brandkårens eventuella utryckningar höjs prioriteringen.

Längs med Torggatan och bredvid brandstationen i Klippan ligger många nya bostäder, två förskolor, en grundskola och en gymnasieskola. Innan de nya bostäderna byggdes, fanns parkeringsplatser där som bland annat personal på förskolor och skolor kunde nyttja.
Dessa parkeringsplatser har tyvärr inte ersatts. Förskolornas och skolornas personal letar och hittar idag parkeringsplatser längs med gatorna i området.


Till samtliga skolformer lämnar och hämtar många föräldrar sina barn. På grund av brist av parkeringsplatser parkerar några av dem direkt utanför brandstationen, vilket kan förhindra deras verksamhet.

Vår Framtid Klippan anser att detta är ett problem av stor vikt som måste åtgärdas. I området finns öppna ytor som skulle kunna vara parkeringsplats för personal, boende, besökare m.fl. Dessutom skulle det vara möjligt att skapa en trafiksäker av-och påstigningsplats för barn och elever på förskolorna och skolorna i området.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. att Klippans kommun ser över parkeringssituationen vid Torggatan och brandstationen.
2. att Klippans kommun skapar fler parkeringsplatser i angivet område.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om valfrihet att handla digitalt eller i affär

Registreringsdatum: 2018-12-17
Initierad av: Vår Framtid Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Bara för att man är i behov av kommunens hjälpande händer betyder det inte att man avsäger sig sina åsikter eller att man ska fråntas sin valfrihet.
För Vår Framtid Klippan innebär kommunens hjälpande händer att man får hjälp så att man kan fortsätta ett värdigt och innehållsrikt liv. I detta ingår absolut att man själv ska kunna påverka till exempel kylskåpets innehåll och varifrån innehållet kommer.

Att som idag beställa maten via nätet och Mathem kan inte vara enda och bästa alternativet. .. Vi är övertygade om att kommunens egna affärsinnehavare hade kunnat vara ett alternativ och komplement som dessutom hade ökat valfriheten.
VF anser att det är oroväckande att kommunen valt att inte gynna våra affärsinnehavare på orterna. Vi ifrågasätter även argumentet att detta skulle gynna kommunens ekonomi och det stämmer absolut inte överens med kommunens vision "Här bor och mår vi bra". Vi kan dock se att det kan spara kraft hos de anställda, men vi är övertygade om att detta hade kunnat lösas på ett helt annat sätt.

Vår Framtid Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar:

1. Att kommunen utreder alternativ och komplement till inköp av varor.
2. att i utredningen kontakta kommunens lokala affärsinnehavare för att också gynna bygden.


Vår Framtid Klippan
Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om att införa Linköpings hemtjänstmodell

Registreringsdatum: 2018-06-04
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Under beredning

En ny lag ger klartecken för hemtjänstinsatser med förenklad biståndsbedömning. För några veckor sedan klubbade riksdagen igenom ett förslag som innebär att kommunerna har rätt att börja arbeta med förenklad biståndshandläggning.

För Klippans kommun hade det inneburit mindre administration samtidigt som hjälpen blir mer lättillgänglig och kvaliteten för de äldre ökar.

Oftast får de äldre den hjälp de efterfrågar, mindre än 1 procent av ansökningar om hjälp får avslag. Vill någon ha sin sak prövad genom en biståndsutredning så har den äldre alltid rätt till det.

Vi ska naturligtvis ha kvar biståndshandläggare för komplicerade bedömningar men i de flesta fall kan ansökningarna avgöras av förenklad bedömning. Var gränsen går för när handläggare ska gå in och styra upp hjälpen måste tas i socialnämnden.

Vi Kristdemokrater tror att vi på detta sätt kan få en effekt av minskat eller uppskjutet behov av mer omfattande äldreomsorg.

Linköpingsmodellen är en modell som leder till hög användarnöjdhet samtidigt som det är kostnadseffektivt.

Så vi vill att:

 • Kommunfullmäktige uppdrar åt Socialnämnden att implementera en modell typ Linköpingsmodellen i Klippans Kommun.

För Kristdemokraterna i Klippan 2018.06.04
Charlotte Eliasson-Anderberg
Bert-Inge Karlsson

Motion om politikerutbildning i funktionshinderfrågor

Registreringsdatum: 2018-06-18
Initierad av: -
Status: Under beredning

Under många år har "Referensgruppen för funktionshinderfrågor i Klippan" aktivt försökt belysa de funktionshidradesvardag. Trots påtryckningar, skrivelser, diskussioner och dialoger med kommunreprecentanter har effekter uteblivit.
Vardagen för dessa redan hårt prövade människorhar inte blivit bättre, inte heller har man blivit mer hörsammad.

Enligt SCB lever en stor del av våra medborgare med någon form av funktionsnedsättning (ca 32,5%). För att personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara fullt ut delaktiga i samhallet krävs utbildning. Därför tycker vi att det vore mer än rimligt att alla politiker ges utbildning i Funktionshinderfrågor.

Vi föreslår därför fullmäktige besluta:

- att lägga till punkten "Funktionshinderfrågor'' i samband med politikerutbildningen som genomförs i anslutning till ny mandatperiod.
- att utbildningen planeras i samråd med "Referensgruppen för funktionshinderfrågor i Klippan"

Kenneth Dådring
Helena Dådring

Motion om återvinning och framtid

Registreringsdatum: 2017-08-14
Initierad av: Moderaterna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-01-30

Vi lever i ett samhälle där vi människor konsumerar efter vad vi vill ha istället för vad vårt behov är. Vi blir mer eller mindre tvingade till att slänga produkter istället för att de kan hitta nya ägare. Visst kan vi annonsera på Blocket eller sätta in en annons, men det "stjäl" vår tid. Så då är det enklare att köra till tippen.

Noteras kan att "Earth Overshoot Day" inföll rekordtidigt i år. Redan den 2 augusti hade mänskligheten gjort av med årets "budget" av förnybara resurser. Nya siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande. På 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för en planet och "Earth Overshoot Day" inföll då i december.

Att återvinna och återanvända är förnuftigt, det sparar resurser och ger en bättre miljö. l många kommuner kan du idag lämna in på återvinningscentralerna allt du vill bli av med och samtidigt handla begagnade möbler, byggvaror, leksaker, köksutrustning och andra saker till låga priser. Ett riktigt bra exempel på kretslopp i praktiken!

Klippans kommun är en kommun där vi enligt kommunens vision "Bor och mår bra". Således borde en återvinningscentral med inlämningsmöjlighet och försäljning vara en absolut självklarhet. På återvinningscentralen skulle det dessutom kunna skapas ett flertal arbetstillfällen. Arbetsuppgifter skulle kunna vara sortering, mindre reparationer och förädling av inlämnade produkter innan de säljs vidare. Att återvinna och återanvända är smart och riktigt, det sparar på våra resurser och ger oss alla en bättre miljö.

Moderaterna i Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar ...

 • att en handlingsplan upprättas så att en återvinningscentral med inlämning för försäljning blir en verklighet i kommunen där vi bor och mår bra.
 • att Klippan kommun verkar för att det i ägardirektiven till Nårab skrivs in att kommunernas invånare ges möjlighet att lämna in föremål till försäljning. Försäljningsverksamheten ska drivas i kommunal regi.

Helena Dådring

Motion för en trygg och säker skola

Registreringsdatum: 2017-08-14
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Barn och elever ska känna sig säkra. Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att kommunen erbjuder en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En säker skola främjar barns och elevers lärande och utveckling. Skolpersonalen ska känna sig säkra. Personalen ska känna förtroende för att kommunen erbjuder en arbetsmiljö som präglas av trygghet och arbetsro.

Arbetsmiljöarbete för en säker skola måste ske på flera plan. Det handlar om allt från brandsäkerhet till organisatorisk och social arbetsmiljö. Det handlar om intrång på skolan och planer för olaga intrång. Det handlar om att föregå eventuella olaga intrång på skolan genom att ha en klar handlingsplan och en praktisk möjlighet att skydda sig mot detta. Vi har fortfarande i minnet de tragiska händelserna som inträffade 2015 i Trollhättan då 3 personer dog samt massakrerna på Jokkela skola då totalt 9 personer dog.

Det handlar om kommunikation - Hur kan personalen i klassrum larma vid till exempel en olycka? Hur kommuniceras viktiga meddelanden ut till klassrum och andra skolutrymmen? Som verkligheten ser ut idag kan ingen skolledare nå ut till klassrum eller elever med information om en pågående händelse, detta är anmärkningsvärt och oacceptabelt.

Moderaterna l Klippan yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar ...

 • att kommunen snarast gör en inventering av skolornas trygghet och säkerhet. Detta bör ske i samråd mellan skola och kommunens kris och säkerhetssamordnare.
 • att uppkomna brister i trygghet och säkerhet omedelbart åtgärdas.
 • att återrapportering regelbundet sker till Barn och Utbildningsnämnden.

Helena Dådring och Ellinor Varady

Motion om att byta namn på Åbyskolan

Registreringsdatum: 2017-08-12
Initierad av: Kristdemokraterna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-05-29

Klippans gymnasieskolor (Åbyskolan, Tegelbruksskolan och Flygteknikcentrum) är en oerhörd tillgång för vår kommun. Gymnasieverksamheten genomgår ständiga förändringar och måste fortlöpande anpassas till allt från påbjudna reformer till krav från elever, personal, näringsliv och samhälle. Men genom allt finns det vissa fundament som skolan alltid har byggt på och som kommer att vara väsentliga även för framtidens skola: Fokus på kunskap och god pedagogik, God elevomvårdnad där eleverna blir sedda och får bästa möjliga studieförutsättningar, Ordning och reda utifrån en tydlig värdegrund.

Den som mer än någon annan formade det som blev "Klippans gymnasieskola" var rektorn och skolchefen David Eckerdal. Hans betydelse för att Klippan blev etableringsort för gymnasieskolan kan inte överskattas. Hans hängivenhet och engagemang för att skapa en skola som kunde mäta sig med de större orternas, är väl dokumenterad. Han ställde höga krav på sin lärarkår men arbetade också målmedvetet för att göra det attraktivt att söka anställning i Klippan trots den dåtida lärarbristen. "Jag ansåg …detta vara min viktigaste uppgift", som han uttryckte det.

Sin syn på eleverna beskrev han: "Hur glad och stolt har jag inte ofta varit över dessa elever! När jag stått inför dem alla öga mot öga vid början av ett läsår, har jag genomträngts av en stark känsla, för vilken endast ett ord ger täckning: lycka!" (Citat från ett anförande den 25 mars 1975)

David Eckerdal lär också ha sagt att "skolan får inte bli större än att jag kan namnen på eleverna"… Det finns mycket att säga om denne pionjär och "skolpatriark" men när vi under nästa år, alltså 2018, ska fira gymnasiets 60-åriga tillvaro - vad vore då bättre än att besluta om en namnändring på Åbyskolan? Vårt förslag är att skolan i fortsättningen ska benämnas "Eckerdalska gymnasiet". Vi tror att namnändringen, kompletterad med en utvidgad marknadsföring av skolans visioner, mål och utbud, skulle förstärka Klippans position som en skolort att räkna med för framtiden.

"Åbyskolan" är ett mindre lyckat namn ur flera aspekter, anser vi. Huvudorten har inte hetat "Åby" sedan 1875 och det var tämligen obegripligt att denna del av gymnasiet i modern tid gavs detta historiska namn, kopplat till ett närmast agrart samhälle. Namnet vi föreslår är förvisso också kopplat till historien men på ett mer adekvat sätt.

Vi föreslår således kommunfullmäktige besluta att inför läsåret 2018/19 byta namn på Åbyskolan till Eckerdalska gymnasiet.
För Kristdemokraterna i Klippan 2017.08.12
Bert-Inge Karlsson, Charlotte Eliasson Anderberg, Peter Kromnow och Robert Larsson.

Motion för övervakningskameror på kommunens skolor

Registreringsdatum: 2017-08-08
Initierad av: Moderaterna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-01-30

Övervakningskameror finns idag allt mer frekvent i vårt samhälle. På parkeringsplatser, torg, i affärer, biltvättar, med mera, återfinns dessa. Huvudsyftet med dessa är att förbygga brottslighet. Inte sällan sätts det därför också upp övervakningskameror på platser där det under lång tid och vid flertalet tillfällen varit besvär med återkommande skadegörelse.

Skolan i Ljungbyhed är tveklöst en sådan plats. Under flera år har skolan varit föremål för återkommande skadegörelse. För inte så länge sedan hittades dessutom början till en brandhärd uppe på taket till skolan. Vid det tillfället tyckte många av politikerna i kommunen att måttet var rågat och att kameraövervakning skulle införas på och i anslutning till skolan. För det är trots allt i slutändan våra barns trygghet och säkerhet vi diskuterar. Dessvärre röstades detta ner av den styrande majoriteten.

Nu har tragiskt nog dessutom delar av skolan brunnit ner. Detta skapar oro, otrygghet och olustkänslor inte minst hos våra barn. Dessutom är de materiella förlusterna stora och många av kommunens tjänstemän får nu ägna mycket tid åt att bygga upp såväl skolan som verksamheten därikring.

Av ovan nämnda anledningar yrkar därför Klippanmoderaterna på . . .

 • att övervakningskameror utan dröjsmål sätts upp på och i anslutning till Ljungbyhedsskolan.
 • att övervakningskameror därefter snarast möjligt sätts upp på alla kommunens skolor inklusive förskolor och fritidshem.

Kenneth Dådring

Motion angående införande av LOV (Lag Om Valfrihet)
inom vård- och omsorgsrådet

Registreringsdatum: 2017-06-08
Initierad av: Moderaterna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-02-27

Klippans kommun har sedan ett antal år tillbaka infört tillämpning av LOV (Lag Om Valfrihet) inom området hemtjänst när det gäller serviceinsatser. Idag finns 5 olika entreprenörer inom detta område. Valfrihet för våra kommunmedborgare är en stor tillgång för att tillgodose önskemålen om innehåll och omfattning av olika tjänster. Den konkurrenssituation som uppstår ger också positiva effekter för alla inblandade aktörer men framförallt för medborgarna. I vissa fall kan även kommunen avstå från insatser i egen regi om så skulle vara fallet på grund av till exempel kostnadsskäl.

Vi vill nu utöka området för LOV till att även omfatta vård- och omsorgsinsatser kopplade till SOL (Socialtjänstlagen) § 4 (till exempel för vård och omsorg inom hemtjänsten , boendestöd/stöd i vardagslivet mm) samt tillämpliga delar inom LSS-området, exempelvis daglig verksamhet.

Mot ovanstående bakgrund föreslår vi därför Kommunfullmäktige:

Att Socialförvaltningen får i uppdrag att inventera och redovisa lämpliga delar inom aktuella områden för att tillämpa LOV (Lag Om Valfrihet).
Att Klippans kommun därefter inför tillämpning av LOV (Lag Om Valfrihet) inom redovisade lämpliga verksamheter.
För den Moderata Kommunfullmäktigegruppen
Hans Bertil Sinclair (M)
Kommunfullmäktigeledamot

Motion angående ändring av kommunens regler
för bidrag till föreningar och förbund

Registreringsdatum: 2017-03-13
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Besvarad kommunfullmäktige 2017-10-31

Kommunens regelverk för bidrag till föreningar och förbund är under omarbetning. Det nuvarande regelverket möjliggör att bidrag ges till föreningar och förbund som på olika sätt fjärmar sig och sina medlemmar ifrån snarare än närmar sig majoritetssamhället, och därför önskar vi att det nya regelverket formuleras på ett sådant sätt att bidrag inte längre kan beviljas till denna typ av organisationer.
Det handlar om:

• föreningar/förbund som i praktiken inte är öppna för den breda allmänheten eller som indikerar att de inte är det.
• föreningar/förbund som genom sin verksamhet försvårar för nyanlända att bli en del av majoritetssamhället, även om intentionen är att göra det motsatta.
• föreningar/förbund vars värdegrund och/eller verksamhet inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet.

Det finns idag flera exempel i kommunen på föreningar/förbund som stämmer in på det ovan beskrivna men som ändå erhåller bidrag. Några exempel följer:
• Studieförbund får bidrag för verksamhet som i huvudsak riktar sig till nyanlända istället för till en bred allmänhet, vilket försvårar nyanländas anpassning till den svenska kulturen (se handlingar KFN 2017-01-25).
• Bidrag ges till etniska föreningar som genom föreningsnärvaron indikerar att människor av viss etnicitet välkomnas mer än andra, som i huvudsak riktar sin verksamhet till nyanlända istället för till en bred allmänhet, som i delar av sin verksamhet exkluderar män från deltagande, och som lägger fokus på att lyfta fram och odla andra länders kulturer istället för den svenska (se handlingar KFN 2016-12-07 samt HD 2017-03-11 www.hd.se/2017-03-11/har-lar-de-sig-simma-i-lugn-och-ro).
• Det finns föreningar som erhållit/erhåller bidrag och som av förvaltningen bedöms vara i behov av stöd från förvaltningen för att arbeta fram en värdegrund som harmonierar med allas lika värde och ett inkluderande förhållningssätt (se handlingar KFN 2017-03-15).

Det borde vara självklart att inte bevilja någon form av bidrag eller stöd till föreningar/ förbund vars värdegrund och/ eller verksamhet inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Finns det brister i föreningarnas värdegrund och/ eller verksamhet så ska det omedelbart sätta punkt för utbetalning av bidrag och annat stöd till dess att de berörda föreningarna tagit sitt ansvar och arbetat fram en värdegrund som är acceptabel.

Gällande föreningar/ förbund som i praktiken inte är öppna för den breda allmänheten och/ eller genom sin verksamhet motverkar nyanländas anpassning till den svenska kulturen tror vi dock att vi bör utveckla vad vi avser och hur vi resonerar.
Sverigedemokraterna menar att kulturen kan sägas vara det levnadssätt som förenar ett samhälle. I kulturen ingår exempelvis sådant som språk, beteendemönster, sociala koder, seder och högtider, institutioner, konst och musik, artefakter, religion, landskap och miljöer, värderingar, normer och lagar. Över tid förändras kulturens olika komponenter, vilket innebär att kulturen ständigt både bibehålls och nyskapas, samtidigt. Skapandet av kulturen och den förändring som sker går dock i normalfallet så pass långsamt att en gemensam förståelse och ett kollektivt minne möjliggörs under tidens och förändringens gång. Detta ger trygghet, och tradition.
Kulturens alla samspelande komponenter förenar oss och skapar relationer, och är därmed grunden för ett starkt socialt kapital.
Utifrån detta synsätt på kulturen följer att den är oerhört viktig i avseendet att nyanlända ska bli en del i det svenska majoritetssamhället, och få ett starkt socialt kapital. Den svenska kulturen förenar, men för den som nyligen flyttat till Sverige krävs inblick i och anpassning till kulturen för att den ska kunna vara förenande istället för särskiljande.
Förening istället för särskiljning kan bara bli möjligt genom frekventa möten mellan nyanlända och svenskar och genom att nyanlända hela tiden möter den svenska kulturen. Dessa nödvändiga möten kan ske naturligt i allehanda vardagliga situationer, men också uppmuntras ytterligare genom politiska beslut som ökar frekvensen av möten mellan nyanlända och svenskar och i högre utsträckning lyfter fram den svenska kulturen.
I de fall då föreningar/förbund i huvudsak fokuserar på att lyfta fram och odla nyanländas egen kultur, och på att skapa mötesplatser som inte är avsedda för en bred allmänhet utan för människor med annan än svensk etnicitet, så är det därmed enligt oss den absoluta motsatsen till att främja nyanländas etablering i det svenska majoritetssamhället. Det är snarare att fjärma nyanlända, särskilja dem, från det svenska majoritetssamhället och att försvåra för dem att anpassa sig till det samhälle de på sikt bör känna samhörighet med
Skattemedel vilket bidrag och annat stöd i alla dess former utgörs av, ska gå till det som gör så stor samhällsnytta som möjligt för så många medborgare som möjligt. I detta avseende är den största nyttan för alla, både de som är födda i Sverige och de som nyligen kommit till Sverige, att med den svenska kulturens hjälp ta de nyanlända att bli en del av det svenska majoritetssamhället och minska risken att de hamnar i socioekonomiskt utanförskap.
Skattemedel bör därmed inte gå till att uppmuntra nyanlända att odla och lyfta fram sina hemländers kulturer och mest umgås med människor från andra länder än Sverige och då främst från sina egna hemländer. Drivkrafterna för detta finns naturligt, så det kommer säkerligen att ske ändå i någon mån utan att uppmuntras genom politiska beslut och utdelning av bidrag.

Istället bör skattemedlen läggas på det som inte sker lika naturligt, nämligen att uppmuntra till fler möten mellan nyanlända och svenskar, och på att låta nyanlända möta och ta till sig den svenska kulturen. Lämpligen sker mötena mellan svenskar och nyanlända inom ramen för olika former av befintliga intresseutövningar som riktar sig till den breda allmänheten, t ex inom idrott, konst eller musik. Som ett komplement till det bör svensk kultur i så många sammanhang som möjligt lyftas fram för att bli mer lättillgänglig både för nyanlända och för svenskar.

Med anledning av det som ovan anförts yrkas att kommunfullmäktige beslutar:

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för
bidrag till föreningar/ förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd
EJ beviljas i någon form till etniska föreningar (föreningar som genom namn och/ eller
verksamhet inriktar sig på enskilda etniska grupper), med undantag för nationella minoriteters organisationer.

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för
bidrag till föreningar/ förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd
EJ beviljas i någon form för verksamhet som i huvudsak riktar sig till grupper som inte
är svenska medborgare.

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för
bidrag till föreningar/ förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att bidrag eller stöd
EJ beviljas i någon form till föreningar/ förbund vars värdegrund och/ eller verksamhet
inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet.

att ge Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att formulera kommunens nya regler för bidrag till föreningar/ förbund på sådant sätt att det tydligt framgår att extra bidrag eller stöd bör beviljas för verksamhet som lyfter fram och tillgängliggör kärnan i svensk kultur.

För Sverigedemokraterna Klippan
Therese Borg
Tommy Andersen
Ulrika Sommén

Besvarad i kommunfullmäktige 2017-10-31
Ärendet
Therese Borg (SD) inkom 2017-03-13 med motion om ändring av kommunens regler för bidrag till föreningar. I motionen föreslås att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att formulera kommunens nya regler för bidrag på sådant sätt att bidrag inte beviljas någon form av etniska föreningar, med undantag för nationella minoriteters organisationer, att bidrag inte lämnas till någon verksamhet som riktar sig till grupper som ej är svenska medborgare, att bidrag inte beviljas någon förening vars värdegrund inte harmoniserar med allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet samt att extra bidrag bör beviljas för verksamhet som lyfts fram och tillgängliggör kärnan i svensk kultur.

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 167.
Therese Borgs (SD) motion 2017-03-13, bilaga Kf § 116/17.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Uppdrar till Kultur- och fritidsnämnden att fullfölja sitt arbete med att utarbeta förslag till regler för kommunens bidrag till ideella föreningar. Reglerna ska vara förenliga med gällande lagstiftning och beakta allas lika värde, demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Bidrag ska kunna lämnas för att främja integration.
2. I övrigt avslås motionen.

Motion med syfte att förverkliga målsättningen
en fossilfri fordonsflotta 2030

Registreringsdatum: 2017-02-14
Initierad av: Liberalerna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-01-30

Regeringen och riksdag har fastställt en vision att Sverige skall ha en i huvudsak fossilfri fordonsflotta 2030.
Hitintills under 2017 har försäljning av elbilar och laddhybrider ökat med ca 120 % och det rullar nu på svenska vägar ca 7000 elfordon av olika slag.
Denna utveckling måste mötas och uppmuntras även i Klippans kommun. En förutsättning för fortsatt positiv utveckling av fordonsflottan mot eldrift är att det går att ladda fordonen och skapa så stor handlingsfrihet som möjligt för elbilsinnehavaren att använda sitt fordon.

Liberalerna i Klippan föreslår därför att:
- Det inrättas ett antal laddningsstationer i kommunen med följande prioritering
P-platser i anslutning till järnvägsstationen - för att möta behovet för tåg- och busspendlare
P-platser i anslutning till kommunens större arbetsplatser
Andra P-platser - i första hand i Klippans centrum
Att den kommunala fordonsflottan efterhand bytts ut mot el/laddhybrider och att detta i sin helhet är genomfört inom 5-årsperioden

Tommy Cedervall Liberalerna i Klippan

Motion om Alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola

Registreringsdatum: 2017-02-14
Initierad av: Liberalerna
Status: Besvarad. Kommunfullmäktige 2018-02-27

Som Liberaler kan vi glädjande konstatera ett trendbrott för svenska elevers skolresultat vilket senaste Pisa-rapporten visar. Emellertid känner vi stark oro beträffande elevernas olika förutsättningar att klara sin skola beroende på föräldrarnas utbildningsnivå samt beroende på kön. Vi ser vikten av att alla elever får möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sin potential. Vår uppfattning är att ''avstampen för ett gott vuxenliv är en fungerande skolgång". En fungerande skolgång öppnar dörrar och möjliggör många yrkesval samt bidrar till god självkänsla och stolthet. Det vill Liberalerna ge eleverna i Klippans kommun!

Det som oroar oss mycket är att statistik från läsåret 2015/2016 visar att betygen i Klippan från årskurs 9 varierar kraftigt beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Cirka 65 % av eleverna (alla skolformer) kom från hem med föräldrar som har högst gymnasial utbildning och ca 35 % från hem där föräldrarna har eftergymnasial utbildning. Det kan konstateras att 90 % av eleverna från hem med eftergymnasial utbildning har uppnått kunskapsmålen i samtliga ämnen medan 70 % av elever som har föräldrar med lägre utbildningsnivå. Vi ser att utvecklingsåtgärder behöver vidtas så att skillnaden i elevers betyg beroende på föräldrars utbildning helt elimineras.

Vi kan också konstatera att flickor genomgående klarar sig avsevärt bättre i skolan än pojkar. Cirka 83 % av flickorna i årskurs 9 i Klippan uppnådde kunskapsmålen i samtliga ämnen. Det betyder att skolan av olika anledningar inte förmår att möta upp på pojkars intressen och behov.

1 Källa: siris.skolverket.se, grundskolan - slutbetyg årskurs 9. Uppdelat per föräldrarnas högsta utbildning, utom elever med okänd bakgrund (utländsk bakgrund).
2 Kommunala skolor samt skolor med enskilda huvudmän
3 Statistik saknas beträffande flickors och pojkars betyg i förhållande till föräldrarnas utbildningsnivå.

Liberalerna i Klippan har höga ambitioner med skolan och vi accepterar inte att elever ska klara sig olika bra i skolan beroende på föräldrars utbildningsnivå. Alla elever har en rättighet att känna glädje i sitt lärande och att se lärandet som meningsfullt och viktigt inför framtiden. Vi ser det ytterst angeläget med ett aktivt arbete inom skolan för att eliminera elevers olika förutsättningar för att klara sitt skolarbete.

Liberalerna i Klippan föreslår att barn- och utbildningsnämnden arbetar fram ett kort- respektive långsiktigt program och metoder för hur skolan ska arbeta kompensatorisk när hemmet inte räcker till att stötta i skolgången samt att det görs en genomlysning av pojkars erfarenheter av skolan samt vad de ser behöver åtgärdas för att skapa en stimulerande skolgång. Syftet är att skapa kunskap om pojkars upplevelse av skolan samt vilka utvecklingsområden de ser som viktiga inom skolans område.

Tommy Cedervall Liberalerna i Klippan
Irene Dahl Liberalerna i Klippan

Motion angående medgivande till Treklöverns
försäljning av fastigheterna Merkurius 5, 6 och 18

Registreringsdatum: 2017-10-20
Initierad av: Socialdemokraterna
Status: Återkallad. Kommunfullmäktige 2018-02-27

Kommunens bostadsbolag Treklövern har i enlighet med gällande ägardirektiv inkommit till kommunen om hemställan att kommunen ska godkänna bolagets försäljning av fastigheterna Merkurius 5, 6 och 18 (Emgårdstomten), till Astoria Fastigheter i Norden AB (556867-4294). Astoria fastigheter som äger resten av det aktuella kvarteret, har meddelat intresse av att bebygga fastigheten i enlighet med gällande detaljplan så snart man fått bygglov och upphandlat byggentreprenör.

Överenskommen köpeskilling är 3.7 Mnkr och köpet ska villkoras med att byggstart sker inom en föreskriven tid alternativt vite.

Bakgrund: Treklöverns styrelse har tidigare beslutat om försäljning under förutsättning att byggnation kan säkerställas. Till exempel i form av vite. Treklöverns motiv för sitt ställningstagande är att det är positivt med ytterligare en aktör på bostadsmarknaden i Klippans kommun. Treklövern kan därmed frigöra resurser för att kunna tidigarelägga andra projekt.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-06-07 att utifrån olika argument avslå Treklöverns begäran. Med anledning av att frågan är av principiell vikt och av betydelse för kommunens fortsatta utveckling, väljer undertecknad att åter väcka ärendet och göra det genom att lyfta frågan via en motion.

Efter det att ärendet behandlades i kommunstyrelsen har dessutom en ide lanserats om att göra en del av lägenhetsbeståndet till trygghetsboende, vilket aktören är villig att överväga.

Undertecknad föreslår därför fullmäktige att:

Kommunfullmäktige beslutar medge Treklövern att försälja fastigheten på de villkor som anges i Treklöverns framställan, det vill säga till angivet pris samt att byggnation säkerställs genom skrivningar i avtalet om återgång av köp eller vite, och att ett antal lägenheter får en inriktning som är anpassad för den äldre befolkningen.

Kerstin Persson (s)

Motion angående uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen

Registreringsdatum: 2017-10-30
Initierad av: Moderaterna
Status: Bifallen. Kommunfullmäktige 2019-04-23

Den uppsökande verksamheten bland kommunens äldre befolkning började 2008 med att alla som då var 80 år och inte hade någon insats från kommunen erbjöds besök. Några år senare utökades detta erbjudande till att omfatta även de som under året fyllde 84 och 87 år.
På grund av "besparingar" inom socialförvaltningen upphörde denna verksamhet under 2015.
Syftet med uppsökande verksamhet var:

• Att få ökad trygghet i sitt hem.
• Att stimulera till att ta hand om och påverka sin hälsa och därigenom få bättre förutsättningar att bibehålla hälsa, livskvalitet och kvarboende i sitt hem.
• Att ge råd och förslag till att förebygga skador i hemmet, bland annat fallskador.
• Att skaffa kunskap och underlag för framtida planering av äldreomsorgen.
Den uppsökande verksamheten bidrar också till upptäckt av begynnande demenssjukdomar där man kan få behandling tidigt och på så sätt skjuta på behovet av hjälp och vårdboende.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:

att Klippans kommun återinför uppsökande verksamhet hos äldre under budgetåret 2018

Hans Bertil Sinclair (M) Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion angående fri allmän kollektivtrafik för färdtjänstresenärer

Registreringsdatum: 2017-10-30
Initierad av: Moderaterna
Status: Bifallen kommunfullmäktige 2019-02-25

Region Skåne införde gratis allmän kollektivtrafik för alla som är färdtjänstberättigade redan i februari 2015. De kommuner som har färdtjänsten i egen regi erbjöds att köpa tjänsten. Klippans kommun valde då att avstå.

Ett motiv då var att "Den som har beviljad färdtjänst ska inte kunna åka allmän kollektivtrafik utan hänvisas till särskild kollektivtrafik (färdtjänst)"

Detta är en villfarelse som saknar grund. En person som beviljats färdtjänst kan mycket väl vid gynnsamma tillfällen såväl ur fysisk som psykisk synpunkt, vara i ett bättre tillstånd än vad som ligger till grund för färdtjänsttillståndet.

En resa med färdtjänst mellan exempelvis Klippan - Väla kostar Klippans kommun cirka 1 100 kronor tur och retur. Samma resa med kollektivtrafiken kostar 152 kr.

Erfarenheten i landet i övrigt med att mellan 5-7 % av alla som får ett erbjudande om gratis kollektivtrafik antar detta. För Klippans del skulle det kunna bli upp till 35-50 personer.

Om resorna skulle genomföras tre gånger/månad av 5 personer (mindre än 1%) under ett år blir kostnaden 27 360 kr mot dagens 198 000 kr.
Skulle statistiken som redovisats, det vill säga 5-7 %, även gälla Klippan skulle förhållandet bli mellan 191 520 - 273 600 kr respektive 1,4 - 2,0 miljoner.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
att snarast möjligt införa fria resor med allmän kollektivtrafik för färdtjänstberättigade personer i Klippans kommun

Hans Bertil Sinclair (M) Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion till kommunfullmäktige Studerande på
vård- och omsorgsprogrammet behöver körkort i den
kommande yrkesutövningen!

Registreringsdatum: 2017-12-01
Initierad av: Liberalerna
Status: Besvarad kommunfullmäktige 2018-06-19

Körkort är en förutsättning för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden efter gymnasie­examen, det gäller studerande på fordons- och transportprogrammet men även studeran­de på vård- och omsorgsprogrammet. Arbete i kommunens äldrevård och då särskilt inom hemtjänsten förutsätter körkort. Socialtjänstlagen har målet att äldre ska kunna stanna i sitt vanliga boende så länge som möjligt och få hjälp i bostaden. Det betyder att personal som svarar för vård och omsorg i den enskildes hem måste vara ambulerande - det kräver körkort. Därtill finns det en stor efterfrågan på utbildad personal inom äldrevården och efterfrågan kommer att öka framöver.

Ur ett genus- och likställighetsperspektiv är det angeläget att såväl pojkars som flickors behov av körkort blir tillgodosedda av gymnasieskolans program. Vi ser det ytterst angelä­get att behovet av körkort också beaktas i kvinnodominerade utbildningar.

Vi föreslår att det i budgeten 2018 avsätts medel för körkort till studerande som av­ slutar sin utbildning på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Elever som går ut programmet med godkända betyg ska tilldelas ett stipendium på 15.000:- för att användas till körkortsutbildning.

Tommy Cedervall Liberalerna, Klippan
Irene Dahl Liberalerna, Klippan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022