Gå till innehåll

Kommunarkivet

Kommunarkivet är ett slutarkiv för kommunala handlingar. Arkivet förvarar och bevarar viktig information från kommunala verksamheter från 1863-talet till nutid. Här förvaras handlingar från de tidigare kommunerna Klippans köping, Gråmanstorp, Vedby, västra Sönnarslöv, Östra Ljungby, Källna, Färingtofta och Riseberga som idag utgör Klippans kommun. 

Du har rätt att ta del av de allmänna handlingar i kommunen som är offentliga. Handlingar som skyddas av sekretess har du generellt sett inte rätt att se. Kommunen gör dock en prövning i varje enskilt fall. Exempel på handlingar som omfattas av sekretess har man från socialnämnden med dess föregångare, det vill säga fattigvårdsstyrelser, barnavårdsnämnder och nykterhetsnämnder.
På handlingar som är äldre en sjuttio år råder ingen sekretess.
Klippans kommunarkiv förvarar även slutbetyg och betygskataloger från de kommunala skolorna i Klippan som har överlämnat sina betygsserier till oss.

Så här beställer du betygskopia från kommunarkivet

Om ditt originalbetyg försvunnit kan du beställa ett nytt betyg från kommunarkivet. För att beställa måste du veta:

  • Skolans namn
  • Elevens namn då betyget utfärdades
  • Personnummer
  • År och termin när betyget skrevs
  • Linje/program eller klassbeteckning

  • Kopior av allmänna handlingar och utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling * 1-9 sidor avgiftsfritt * 10 sidor 50 kronor * därutöver för varje sida 2 kronor * För kopior i färg uttas en förhöjd taxa som motsvarar faktisk kostnadsökning ( vid taxans antagande 2 kronor per sida).Undantag får medges om det finns särskilda skäl. Reglerna gäller även när handling sänds till beställaren via telefax och e-post.
  • Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning * 90 kronor per påbörjad 15 minuter.
  • Kopia av videobandsupptagning 600 kronor/band
  • Kopia av ljudbandsupptagning 120 kronor/band
  • I övrigt tillämpas Avgiftsförordningen i Svensk författningssamling 1992:191 i tillämpliga delar.

Förvärv av kopia enligt denna taxa innefattar ej fri nyttjanderätt till alster som är skyddat enligt lag om upphovsrätt. I taxan ingår ej kostnader för postbefordran eller bud.

Ett system för bevarande, e-arkiv, fungerar som ett slutarkiv för digital information och uppfyller lagstiftningens krav på att våra medborgare ska kunna ta del av allmänna handlingar på ett effektivt och säkert sätt över generationer. Ett e-arkiv är samtidigt en viktig länk i hela den digitala informationskedjan, dels genom att vara en resurs till verksamheternas olika informations- och ärendeprocesser, men även för att uppfylla kraven från lagstiftningens håll, inte minst dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett projekt för att upphandla och implementera ett e-arkiv är igång under namnet "SkånEarkiv". Idag består projektet av 16 samverkande kommuner runt om i Skåne, varav Klippan är en av dessa och Lund står som värdkommun.För dig som är intresserad och vill veta mer om arbetet med e-arkiv kommer projektdokument och information löpande att publiceras i Lunds kommuns e-arkiv som du hittar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023