Gå till innehåll

Kartläggning & vägen framåt

Arbetet med Klippan fritt från våld började med en lokal kartläggning för att få en tydlig nulägesbild av våldet i kommunen. Det våld som kartlagts är våldet som ryms inom våldspyramiden, se nedan, allt från lindrigt till grovt våld.

Våldspyramiden som illustrerar våldets normalisering och rättfärdigande

Kartläggningen visade att våld på många sätt är vardag för barn och unga i Klippan. Barn och unga utsätts framförallt i skolan, i hemmet och på den digitala arenan. Det finns skillnader i vilket våld som unga killar och unga tjejer utsätts för, där killar i större utsträckning är utsatta för skojbråk, hot och misshandel, och tjejer för sexuellt våld och våld i nära relation. I vuxenåren är det framförallt våld i nära relationer riktat mot kvinnor som utmärker sig.

Kartläggningen är en viktig vägvisare för kommunens fortsatta arbete. Mycket av arbetet handlar om att höja kunskapen om våld genom utbildningsinsatser och metodutveckling. Arbetet behöver göras gemensamt utifrån en hela-kommunen-ansats, där många verksamheter och aktörer arbetar tillsammans för att förebygga våld.

Kontakta projektledare för Klippan fritt från våld

Sara Nylander, sara.nylander1@klippan.se
Clara Svensson clara.svensson@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023