Gå till innehåll

Nya bostadsområden & pågående planer

Det byggs och planeras mycket i Klippan just nu. Det tas fram nya detaljplaner på områden som kan komma att bli bostadsområden, både för villor och flerfamiljshus, för att täcka det behov som medförs med en befolkningstillväxt i takt med att Klippan växer.

Klippans kommun växer och behovet av bostäder ökar och förväntas öka även i framtiden

Här kan du läsa om några av de aktuella planområdena för bostäder som är på gång i Klippans centrum. Några av planerna är på idéstadiet, medan andra redan är påbörjade eller står i startgroparna för att byggas. I en detaljplan anges hur marken ska användas. De nya bostadstomterna kommer få plats genom så kallad förtätning intill befintlig bebyggelse och kommer ligga nära service, kommunikationer och övrig infrastruktur.

Inom kvarteret Nyslätt förbereds för 20 styck villatomter, tomterna kommer erbjudas de som står i tomtkön i slutet av juni. Arbete med gata, gatubelysning, vatten- och avlopp samt grönytor beräknas vara klart till hösten 2021.

Inom kvarteret Växthuset förbereds för hyresrätter i radhusform. Arbete med gata, gatubelysning, vatten- och avlopp samt grönytor beräknas vara klart till hösten 2021.

Vid gamla Folkets hus i Klippan, mellan Östra Teatergatan, Tingsgatan och Valhallagatan finns en privat tomt där fastighetsägaren har sökt om att ändra detaljplanen för att kunna bygga bostäder. Detaljplanen är nu ändrad och nu kan man bygga bostäder på tomten i upp till fyra våningar. Vi beräknar att fastigheten kommer rymma ungefär 60 lägenheter med nära anslutning till järnvägsstationen och centrum.

Mellan Ängelholmsgatan och Skånebanan pågår ett planarbete för att ändra från en tomt med industri- och handelsändamål till bostäder och centrumverksamhet. Tanken är också att förlänga pendlarparkeringen längs med Skånebanan.

Vi tror att denna fastigheten ska kunna rymma omkring hundra bostäder. Den nya bebyggelsen ska anpassas till den omkringliggande som i väster består av trevåningshus och i norr av 1,5-plans villor. I de delar som gränsar mot allaktivitetshuset Sågen och järnvägen är begränsningarna mindre. Vi planerar också för nya parkeringsytor i området som angränsar mot Sågen.

Bakom brandstationen på Linnégatan finns privatägd detaljplanerad mark för bostäder. Enligt detaljplanen kan man antingen bygga fyra stycken enplans friliggande villor, eller åtta stycken tvåplans sammanbyggda radhus.

Vi har startat upp en planarbete för gamla PeterSvenskolans tomt, mitt emot stadsparken i Klippans tätort. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten. En ny detaljplan skulle kunna möjliggöra tre flerbostadshus i två plan, cirka 28 lägenheter.

I den södra delen av området tillåts bostäder i upp till två våningar, och i den norra delen bostäder i upp till fyra våningar. Allra längst norrut längs Bäljane å finns ett område för marklägenheter. De nya bostadshusen kommer anpassas till befintlig bebyggelse. Totalt inom planområdet räknar vi med att det kan byggas ungefär 50 bostäder.

Mellan Mammarpsgatan och Hembygdsgatan planeras för nya villatomter och radhus, där grundtanken är att förlänga Lysmaskgatan, Nyckelpigsgatan och Ekoxgatan för att knyta ihop dem i området. Totalt handlar det om tio till tolv stycken villatomter och lika många radhus.

Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny detaljplan över Bofinkenskolans tomt samt den intilliggande grönytan. När Bofinkenskolans verksamhet flyttat till Kungsfiskarskolan vill kommunen förtäta området med bostäder.

Planen ska bara flexibel och möjliggöra både villor, radhus och parhus. Vi tror att området medger omkring 30‐40 nya bostäder.

En ny detaljplan arbetas fram för att möjliggöra för bostadsbebyggelse i anslutning till Bruksskolan, söder om Klippans tätort. Området är format som en kil och avgränsas av Bruksallén i väst och av Bockastigen i öst. Eftersom Bruksskolans område är en del av riksintresset för kulturmiljö vid Klippans pappersbruk finns det en tanke att planförslaget skall dra inspiration från den befintliga bebyggelsen i form av skala, våningsantal, färgsättning och i viss mån materialvalen på fasaderna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023