Gå till innehåll

Rönne å-projektet

Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för många olika fiskarter. Framför allt laxar som simmar upp längs ån för att leka och fortplanta sig. Idag hindras den naturliga forsen av tre kraftverk. Dessa stoppar också laxen från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna.

Genom Rönne å-projektet har Klippans kommun köpt verken och de kommer att monteras ner dem. Utan påverkan från kraftverken kommer Rönne å flöda fritt och laxarna nå sina bästa lekvatten. Klippans kommun kommer till det få ett än mer attraktivt besöksmål för såväl invånare som turister.

Projektet finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket, naturskyddsföreningens miljöfond, Eslövs kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun.

Senaste nytt i projektet

Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen har kungjort ansökan om utrivning av kraftverken i Rönne å. I samband med detta kommer berörda markägare och myndigheter att ges möjlighet att yttra sig angående ansökan.
Synpunkter ska ges in skriftligen senast den 20 november 2022 och skickas till: Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö.

I januari 2022 lämnade Klippans kommun in ansökan om utrivning till Mark- och miljödomstolen. Nu vill domstolen att kommunen ska komplettera ansökan med flera tekniska detaljer. Begärda kompletteringar kommer att lämnas in under augusti månad.

Det är vanligt att domstolen begär in förtydliganden vid den typen av ansökningar och inget överraskande.

Tord Andersson, projekledare Rönne å-projektet

Om Rönne å och projektet

Rönne å utgår från Ringsjöarna i Mellanskåne och mynnar i Skälderviken vid Ängelholm, en sträcka på drygt 80 km. Ån med biflöden har redan idag höga biologiska värden och hyser ett trettiotal olika fiskarter. Bland de särskilt skyddsvärda fiskarterna kan lake, havsnejonöga, ål och atlantlax nämnas. Ålen har minskat dramatiskt de senaste decennierna och en fritt forsande Rönne å har stor potential för Sveriges framtida ålstam och räknas redan idag som ett av Sveriges viktigaste ålvatten.

Rönne å är även ett betydelsefullt vattendrag för atlantlax och är klassat som Skånes bästa laxförande vattendrag (Länsstyrelsen Skåne län 2016).

Köpeskillingen för verken ligger på 28 miljoner kronor varav Naturvårdsverket bidrar med 14 miljoner kronor och Sveriges naturskyddsförening med 3 miljoner kronor.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2022