Gå till innehåll

Rönne å-projektet

Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för många olika fiskarter. Framför allt laxar som simmar upp längs ån för att leka och fortplanta sig. Idag hindras den naturliga forsen av tre kraftverk. Dessa stoppar också laxen från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna.

Genom Rönne å-projektet har Klippans kommun köpt verken och de kommer att monteras ner. Utan påverkan från kraftverken kommer Rönne å flöda fritt och laxarna nå sina bästa lekvatten. Klippans kommun kommer till det få ett än mer attraktivt besöksmål för såväl invånare som turister.

Projektet finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket, naturskyddsföreningens miljöfond, Eslövs kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun.

Senaste nytt i projektet

Den 25–27 april hölls huvudförhandling kring utrivningen av kraftverken i Rönne å i Mark-och miljödomstolen. Domstolen ska komma fram till på vilket sätt kommunen ska riva ut verken, baserat på den ansökan om tillstånd som har skickats in.

Huvudförhandlingen inleddes med att domstolens ledamöter åkte på en så kallad syn för att titta på kraftverken och höra mer om de åtgärder som planeras att genomföras.

Förhandlingarna fortsatte sedan i Helsingborgs tingsrätts lokaler. Länsstyrelsen lyfte frågan om transporter av fosfor. Mark- och miljödomstolen bad därför länsstyrelsen att inkomma med ett skriftligt yttrande om detta senast 17 maj. Klippans kommun kommer sedan att bemöta yttrandet. Mark- och miljödomstolen beslutar sedan om ärendets fortsatta handläggning.

Rönneå flödar fram över klippor

Rönneå vid Pappersbruket

Om Rönne å och projektet

Rönne å utgår från Ringsjöarna i Mellanskåne och mynnar i Skälderviken vid Ängelholm, en sträcka på drygt 80 km. Ån med biflöden har redan idag höga biologiska värden och hyser ett trettiotal olika fiskarter. Bland de särskilt skyddsvärda fiskarterna kan lake, havsnejonöga, ål och atlantlax nämnas. Ålen har minskat dramatiskt de senaste decennierna och en fritt forsande Rönne å har stor potential för Sveriges framtida ålstam och räknas redan idag som ett av Sveriges viktigaste ålvatten.

Rönne å är även ett betydelsefullt vattendrag för atlantlax och är klassat som Skånes bästa laxförande vattendrag (Länsstyrelsen Skåne län 2016).

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2023