Gå till innehåll

Rönne å-projektet

Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för många olika fiskarter. Framför allt laxar som simmar upp längs ån för att leka och fortplanta sig. Idag hindras den naturliga forsen av tre kraftverk. Dessa stoppar också laxen från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna.

Genom Rönne å-projektet har Klippans kommun köpt verken och de kommer att monteras ner. Utan påverkan från kraftverken kommer Rönne å flöda fritt och laxarna nå sina bästa lekvatten. Klippans kommun kommer till det få ett än mer attraktivt besöksmål för såväl invånare som turister.

Projektet finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket, naturskyddsföreningens miljöfond, Eslövs kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun.

Senaste nytt i projektet

  • Klippans kommun skickade i januari 2022 in ansökan om tillstånd för utrivning av kraftverken i Rönne å till Mark- och miljödomstolen.
  • I april 2023 höll Mark- och miljödomstolen huvudförhandling kring ansökan. Frågan om hur utrivningen påverkar transporten av fosfor och miljökvalitetsnormer (MKN) lyftes och domstolen beslutade att handläggningen av ansökan ska fortsätta skriftledes.
  • I juli 2023 yrkade Klippans kommun på så kallad mellandom vilket innebär att kommunen önskar att domstolen klargör vilken lagstiftning som gäller. Yrkandet avslås av mark- och miljödomstolen.
  • I juli 2023 överklagar Klippans kommun mark- och miljödomstolens avslag angående mellandom till Mark och miljööverdomstolen (MÖD) vilket också innebär att målet i Mark- och miljödomstolen vilandeförklaras.

Under tiden Klippans kommun väntar på domslut sker planering och förberedelser inför utrivningen. Om domslut meddelas under 2024 kommer dammarna vid Stackarp och Forsmöllan att tappas på vatten vintern 2024/2025 och kraftverken att rivas ut sommaren 2025. När domslut meddelas av domstolen meddelas en detaljerad tidplan för kommande arbeten.

Rönneå flödar fram över klippor

Rönneå vid Pappersbruket

Om Rönne å och projektet

Rönne å utgår från Ringsjöarna i Mellanskåne och mynnar i Skälderviken vid Ängelholm, en sträcka på drygt 80 km. Ån med biflöden har redan idag höga biologiska värden och hyser ett trettiotal olika fiskarter. Bland de särskilt skyddsvärda fiskarterna kan lake, havsnejonöga, ål och atlantlax nämnas. Ålen har minskat dramatiskt de senaste decennierna och en fritt forsande Rönne å har stor potential för Sveriges framtida ålstam och räknas redan idag som ett av Sveriges viktigaste ålvatten.

Rönne å är även ett betydelsefullt vattendrag för atlantlax och är klassat som Skånes bästa laxförande vattendrag (Länsstyrelsen Skåne län 2016).

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024