Till vårdnadshavare på förskolan Heden i Ljungbyhed

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Förskolan Heden har för tillfället ett stort personalbortfall då sju av våra medarbetare är sjuka, varav några av dem har konstaterad covid-19. För att minska smittspridning och garantera tryggheten och säkerheten för barnen har Klippans kommun som huvudman tagit beslut att förskolan Heden från onsdag 7 april – fredag 9 april endast är öppet för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete.

Vår förhoppning är att förskolan ska kunna öppna igen måndag den 12 april. Mer information inför kommande vecka kommer på fredag den 9 april. Ingen barnomsorgsavgift kommer att utgå de dagar förskolan endast kommer har öppet för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete.

Vad gäller för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete?
För att ditt barn ska kunna vara på förskolan den 7–9 april ska samtliga vårdnadshavare arbeta i samhällsviktigt arbete. Vi följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer. Det är ytterst huvudmannen, Klippans kommun, som beslutar vilka som kan få barnomsorg. Beslutet utgår från MSB:s Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Samhällsviktiga arbete (Prioritering 1)
Om samtliga vårdnadshavare arbetar inom något av dessa arbeten kan ditt barn vara på förskolan 7–9 april.

 • Läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning.
 • All hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor.
 • Arbete i samband med begravningar.
 • Insamling och hantering av avfall.
 • Primärproduktion av livsmedel och foder.
 • Verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket.
 • Bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering, krisberedskap och totalförsvar.
 • Barnomsorg och utbildning inom skolväsendet.
 • Statlig och kommunal räddningstjänst.
 • Rättsväsendet – polis
 • Tull- och gränsbevakning.
 • Alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis samt hälso- och sjukvård.
 • Person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig verksamhet.

Samhällsviktiga arbete (Prioritering 2)
Om samtliga vårdnadshavare arbetar inom något av dessa arbeten kan ditt barn vara på förskolan 7–9 april.

Energiförsörjning

 • Produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och drivmedel.
 • Produktion och distribution av el.
 • Produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.
 • Produktion, lagring och distribution av energigas.

Finansiella tjänster

 • Den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.

Handel och industri

 • Handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel.
 • Handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet.

Hälso- och sjukvård samt omsorg

 • Djurhälsovård för tjänstedjur.

Information och kommunikation

 • Infrastruktur för elektroniska kommunikationer.
 • Framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation.
 • Posttjänster.

Kommunalteknisk försörjning

 • Produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten.
 • Avledning och rening av avloppsvatten.
 • Väghållning.

Livsmedel

 • Berednings- och förädlingsindustri.
 • Kontroll av livsmedelsproduktion.
 • Produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet.

Offentlig förvaltning

 • Riksdag och regering.
 • Regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen.
 • Myndigheter som är nödvändiga för verksamhet enligt 3 §.
 • Regionernas förvaltning.
 • Kommunernas förvaltning.
 • Statlig ekonomihantering.

Skydd och säkerhet

 • Migrationsverkets förvar.
 • Bevakningstjänster.
 • Värdetransporter.
 • Socialförsäkringar, den verksamhet som behövs för att upprätthålla utbetalning av pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och liknande förmåner och ersättningar.

Till samhällsviktig verksamhet ska även räknas stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet enligt 3 § är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på acceptabel nivå.