Pågående planer

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Plan- och byggavdelningen
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du följa detaljplanen under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor. 

 

 

Detaljplan för Bofinken 1 samt del av Klippan 3:145

Planområde, Bofinken 1 m.fl.

Detaljplanen syftar till att förtäta Klippans tätort genom att möjliggöra bostadsbebyggelse. Planförslaget innebär ett område om cirka 20 000 m2 avsätts till bostäder. Cirka 4800 m2 avsätts till
parkmark. Förslaget medger omkring 30‐40 nya bostäder.


Planförslaget finns tillgängligt på via länkarna nedan eller på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, under perioden 2021-06-07 till 2021-07-02.

PlankartaPDF (pdf, 243.1 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

På grund av rådande situation med covid-19 kommer ett traditionellt samrådsmöte inte att hållas.
Planförslaget kommer att ställas ut på grönytan intill Bofinkenskolan den 21/6 mellan klockan 18:00-19:00. Representanter från Klippans kommun kommer finnas på plats för att svara på eventuella frågor. Vid dåligt väder kommer planförslaget ställas ut i Bofinkensskolans gymnastiksal.


Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 2 juli till:
plan.bygg@klippan.se

eller

Klippans kommun
Plan- och byggavdelningen
264 80 Klippan


Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.seDetaljplan för del av fastigheten Herrevadskloster 2:3, Ny förskola i Ljungbyhed

Planområde

Syftet med detaljplanen är möjliggöra uppförande av en ny förskola omfattande 8 avdelningar norr om friluftsbadet i Ljungbyhed.

Planförslaget finns tillgängligt på via länkarna här nedan eller på plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan.

PlankartaPDF (pdf, 497.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

 

 

Detaljplan för Övarp 4:3 m.fl.

Detaljplan Övarp 4:3

Plan- och byggavdelningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för verksamhetsmark i anslutning till Mölletofta verksamhetsområde. Framtida planerad verksamhet omfattar industri och logistik. Avsikten är även att utnyttja de slänter som tar upp höjdskillnaderna i området för att placera en solcellsanläggning. Möjlighet finns på så vis att erbjuda laddning av fossilfria fordon i yrkestrafiken i ett läge nära E4.

Samrådet finns avslutat. Vi arbetar just nu med att besvara alla inkomna synpunkter och utifrån dessa arbeta om detaljplanen inför granskningen. I länkarna nedan kan ni ta del av samrådshandlingarna.

PlankartaPDF (pdf, 1.5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 783 kB)
Strategisk miljöbedömningPDF (pdf, 3.2 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 879.8 kB)
Dagvattenutredning, bilaga 1PDF (pdf, 1.3 MB)
Dagvattenutredning, bilaga 2PDF (pdf, 175.1 kB)

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.se


 

Ändring av detaljplan för Ljungby 44:1

Planområde

Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från K1 ”Kontor, Hotell och semester/turistlägenheter” till B ”Bostadsändamål”.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på via länkarna nedan.

PlankartaPDF (pdf, 2.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 262.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 17.7 kB)


 

Detaljplan för del av Klippan 3:145

Planområde

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av Klippans tätort skapa flera bostäder i Älvdalsområdet. Samt att möjliggöra för en utökning av tomtmark till fastigheterna Biet 1 & Biet 2.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt via länkarna nedan.

PlankartaPDF (pdf, 463.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 110.7 kB)

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 

 

Detaljplan för Sågen 1 m.fl.

planområde

Syftet med planen är att förtäta Klippans tätort med bostäder och centrumverksamhet i ett stations- och centrumnära läge samt att på platsen skapa en mer stadsmässig gatustruktur.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt via länkarna nedan.

PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 605.4 kB)