Pågående planer

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Plan- och byggavdelningen
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du följa detaljplanen under hela processen.

Alla handlingar som tillhör det planförslag du vill veta mer om får du tillgång till genom att klicka på planens namn i listan under rubriken "Pågående plan" på den här sidan.

Har du vägarna förbi kommunkontoret i Klippan är du välkommen in att se på förslagen. Vi har satt upp handlingarna som tillhör respektive plan på en skärm i plan- och byggkontorets korridor. Detaljplan för Blåsippan 17

Detaljplanen syftar till att förtäta Klippans tätort genom att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Planförslaget har varit utställt på granskning under perioden 2022-05-30 till 2022-06-20.

 

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 295.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.9 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.2 MB)


Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.seDetaljplan för Bofinken 1 samt del av Klippan 3:145

Planområde, Bofinken 1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av Klippans tätort genom att skapa flera bostäder i centrala tätorten. Förslaget överensstämmer översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-06-27 § 49 beslutat att anta detaljplan för Bofinken 1 samt del av Klippan 3:145. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 1 juli 2022.

 

Besvärshänvisning
Om Ni senast under granskningen har framfört skriftliga synpunkter, som inte har tillgodosetts, får Ni överklaga beslutet att anta detaljplanen. Besvärsskrivelsen skall ställas till Mark- och miljödomstolen men den skall skickas till Plan- och byggavdelningen, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan.

Plan- och byggavdelningen måste ha fått Er skrivelse senast inom tre veckor från den dag som justeringen av protokollet med antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla (se ovan). Plan- och byggavdelningen sänder överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som Ni begärt.

Om ett planförslag efter granskning ändrats till nackdel för Er får Ni överklaga beslutet även om Ni inte tidigare framfört synpunkter. Likaså får ett beslut överklagas på formella grunder.

Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att t.ex. ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning.

Underteckna skrivelsen och ange postadress och telefonnummer.

Om Ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan Ni vända Er till Plan- och byggavdelningen.Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.se


Detaljplan för del av fastigheten Herrevadskloster 2:3, Ny förskola i Ljungbyhed

Planområde

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en ny förskola omfattande 8 avdelningar norr om friluftsbadet i Ljungbyhed. Förslaget överensstämmer översiktsplanen och handläggs enligt standardförfarande.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-02-28 § 16 beslutat att anta detaljplan för del av Herrevadskloster 2:3, Ny förskola i Ljungbyhed. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 mars 2022.

2022-03-26 vann detaljplanen laga kraft.

Laga krafthandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 519.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.1 MB)

 Detaljplan för Övarp 4:3 m.fl.

Detaljplan Övarp 4:3

Plan- och byggavdelningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för verksamhetsmark i anslutning till Mölletofta verksamhetsområde. Framtida planerad verksamhet omfattar industri och logistik. Avsikten är även att utnyttja de slänter som tar upp höjdskillnaderna i området för att placera en solcellsanläggning. Möjlighet finns på så vis att erbjuda laddning av fossilfria fordon i yrkestrafiken i ett läge nära E4.

Samrådet finns avslutat. Vi arbetar just nu med att besvara alla inkomna synpunkter och utifrån dessa arbeta om detaljplanen inför granskningen. I länkarna nedan kan ni ta del av samrådshandlingarna.

PlankartaPDF (pdf, 1.5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 783 kB)
Strategisk miljöbedömningPDF (pdf, 3.2 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 879.8 kB)
Dagvattenutredning, bilaga 1PDF (pdf, 1.3 MB)
Dagvattenutredning, bilaga 2PDF (pdf, 175.1 kB)

Närmare upplysningar lämnas av planarkitekt Alexandra von Post på 0435-281 68 eller alexandra.von.post@klippan.se


 

Ändring av detaljplan för Ljungby 44:1

Planområde

Syftet med detaljplanen är att ändra användning för fastigheten från K1 ”Kontor, Hotell och semester/turistlägenheter” till B ”Bostadsändamål”.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt på via länkarna nedan.

PlankartaPDF (pdf, 2.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 262.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 17.7 kB)


 

Detaljplan för del av Klippan 3:145

Planområde

Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av Klippans tätort skapa flera bostäder i Älvdalsområdet samt att möjliggöra för en utökning av tomtmark till fastigheterna Biet 1 & Biet 2.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-02-28 § 16 beslutat att anta detaljplan för del av Klippan 3:145, förtätning av bostäder i bostadsområdet Älvdalen, Klippans
kommun. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 mars 2022.

2022-03-26 vann detaljplanen laga kraft.

Laga krafthandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 476.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)


Detaljplan för Sågen 1 m.fl.

planområde

Syftet med planen är att förtäta Klippans tätort med bostäder och centrumverksamhet i ett stations- och centrumnära läge samt att på platsen skapa en mer stadsmässig gatustruktur.

Planförslaget finns tillgängligt på Plan- och byggavdelningen i kommunhuset, Trädgårdsgatan 12 i Klippan, samt via länkarna nedan.

PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 605.4 kB)