Planprocessen

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Plan- och byggavdelningen
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En detaljplan genomgår den nedan beskrivna planprocessen om den är påbörjad innan årets slut år 2014.

Detaljplan innebär att man planerar för markens användning och lägger in bestämmelser för detta.

En detaljplan innebär också att man inom gällande detaljplan kan göra ett tillägg där man lägger till eller tar bort en bestämmelse inom ett visst område. Då behåller man den gällande detaljplanen och ändrar den genom att göra ett tillägg.

Alla detaljplaner har samma process oavsett storlek.

Samråd
Alltid samråd först en viss tid.
Under den tiden får du som berörd tillgång till alla planhandlingar och har du några synpunkter vill vi ha in dom skriftligt senast sista dagen under samrådstiden.
Alla inkomna synpunkter skrivs ner i en samrådsredogörelse.

En skillnad mot tidigare är att den nya plan- och bygglagen ger kommunen en uttrycklig rätt att avgöra om planarbetet behöver inledas med ett särskiltprogram, som ska ange mål och utgångspunkter för planläggningen.

Granskning
Det slutliga planförslaget, som tas fram efter bearbetning av samrådsförslaget, behöver till skillnad mot tidigare inte ställas ut.
Kommunen måste dock hålla planförslaget tillgängligt för den som vill granska det.
Detta ska framgå av en kungörelse och av det meddelande som ska skickas till sakägare och andra.
Efter granskningstiden ska alla inkomna synpunkter samlas och bemötas i ett granskningsutlåtande.

Godkännande
Efter granskning kan endast mindre ändringar göras i planförslaget. Sedan går planförslaget till plan- och byggnämnden för att godkännas och efter det vidare till kommunfullmäktige för antagande. Vid enkelt planförfarande antas detaljplanen av plan- och byggnämnden.

Besvärsskede
Den som lämnar in skriftliga synpunkter senast under utställningsskedet har möjlighet att överklaga planen efter antagandet. Planen överklagas hos länsstyrelsen, men överklagandet lämnas in hos plan- och byggkontoret. Från den dagen protokollet är justerat har du tre veckor på dej att överklaga beslutet om planens antagande.

Antagande
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige, men kommunfullmäktige kan uppdra åt plan- och byggnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.

Överklagande
Den nya plan- och bygglagen innebär något tydligare regler för vem som får överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan eller områdesbestämmelser. I lagen hänvisas till förvaltningslagens grundläggande principer — att den som överklagar verkligen ska vara berörd av beslutet och att beslutet ska gå "emot" den överklagade.
Precis som tidigare är det en huvudregel att man måste ha framfört skriftliga synpunkter / som inte tillgodosetts/ senast under granskningstiden.
I likhet med tidigare ska beslut om rättsverkande planer överklagas till länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till de nya mark- och miljödomstolar.

Laga kraft
Om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft. Detaljplanen blir juridiskt bindande och gäller tills vidare. Nu kan planen genomföras och bygglov kan sökas.