Översiktsplan

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Plan- och byggavdelningen
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Översiktsplanering är kommunens övergripande styrinstrument för hur den fysiska miljön ska se ut. Den är också ett verktyg för att identifiera och framföra en vision och viljeriktning kring den fysiska miljön. Den redogör för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktlig planering sker löpande, rullande och kontinuerligt, men beslutas regelbundet genom antagandet av en översiktsplan.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, den är istället vägledande och ger underlag för beslut vid detaljplanering, bygglovhandläggning och tillståndsprövning i frågor rörande kommunens mark- och vattenanvändning samt hur i frågor kring hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen fungerar även som ett avtal mellan stat och kommun, då kommunen visar sin prioritering och inriktning. Översiktsplanen är dessutom ett viktigt verktyg i kommunens marknadsföring. Människor och företag kan ta del av kommunens mål och ambitioner kring den fysiska miljön.

Flera lagar reglerar samhällsplanering och byggande. Övergripande regler för den fysiska planeringen och byggandet finns i plan- och bygglagen och miljöbalken som är nära knutna till varandra.