Översiktsplanprocess

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Plan- och byggavdelningen
E-post: plan-o-byggkontoret@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Samråd
När ett förslag till översiktsplan tagits fram är det dags för samråd. Det innebär att förslaget skickas ut till berörda intressenter samt finns att se för allmänheten. De synpunkter som kommer in från berörda intressenter som är fastighetsägare, andra sakägare, hyresgäster, organisationer, myndigheter och andra under samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.

Utställning
Planförslaget ställs ut och innehåller nu även de synpunkter som inkommit under samrådet på något sätt. Antingen genom revidering där man beaktat synpunkten eller med kommentar om varför man inte tagit hänsyn till synpunkten. Har man invändningar på förslaget ska de lämnas skriftligen.
Utlåtande skrivs efter utställningstidens utgång och i den finns alla synpunkterna samlade.

Antagande
Planförslaget antas av kommunfullmäktige.

Överklagande
Översiktsplanen kan inte överklagas från den dag beslutet om antagande satts upp på kommunens anslagstavla i kommunhuset. Däremot kan planen överklagas om det finns brister i handläggningen. Får den som överklagar rätt i högre instans, kan ett eller flera skeden i översiktplaneprocessen komma att göras om. De som skriftligen framfört synpunkter under utställningstiden har rätt att överklaga planbesluten. Överklaganden prövas av Länsrätten, Kammarrätten och i sista instans Regeringsrätten, så kallad laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen.