Pågående översiktsplanarbete - Översiktsplan 2022

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-06-27 § 48 beslutat att anta Översiktsplan 2022 för Klippans kommun. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 1 juli 2022.

Antagandehandlingar samt protokoll med antagandebeslutet finns publicerat i länkarna nedan:

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 15.6 MB)
Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF (pdf, 447.1 kB)
Kommunens särskilda utlåtandePDF (pdf, 2.6 MB)
Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-27PDF (pdf, 1.7 MB)


Översiktsplan 2022
Översiktsplanen med dess kartor och texter är digitala.

Ta del av översiktsplanen via länken nedan:


 

Besvärshänvisning
Själva innehållet i en översiktsplan kan inte överklagas. En översiktsplan är inte juridiskt bindande utan anger kommunens inriktning och ställningstagande för framtida mark- och vattenanvändning. Däremot kan man överklaga översiktsplanen om man anser att den inte tagits fram på ett lagenligt sätt eller om annan instans än kommunfullmäktige antagit den.

Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tillkännagivandet av beslutet har skett 2022-07-01.

Alla kommunens medlemmar har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplanen. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är bosatt i kommunen men som inte ska folkbokföras där.

Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas direkt till förvaltningsrätten, men kan skickas till kommunen som i sin tur skickar ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning. Förvaltningsrätten behöver ha din överklagan senast den 2022-07-23.

Kontaktuppgifter Förvaltningsrätten i Malmö:
Förvaltningsrätten Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

Om den som överklagar får rätt ska beslutet i sin helhet upphävas. Det innebär att ett eller flera skeden i översiktsplaneprocessen kan behöva göras om. Är den som klagar missnöjd med förvaltningsrättens beslut kan denne överklaga till högre instans, först kammarrätten och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen.

Om ingen överklagar översiktsplanen och Länsstyrelsen inte överprövar översiktsplanen vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Därefter börjar den nya översiktsplanen att gälla. Den kommer då att ersätta den nu gällande översiktsplanen.